logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
ŠTUDIJNÉ ODBORY


Denné štúdium pre uchádzačov zo základnej školy

7649 M   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Celková charakteristika absolventa
    Absolvent študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je kvalifikovaným pracovníkom schopným vykonávať edukačnú prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Osvojil si všeobecné vedomosti a schopnosti z oblasti najmä spoločenských vied, je schopný vyjadrovať sa ústne a písomne, štylisticky a gramaticky správne a pohotovo v slovenskom jazyku, samostatne a na primeranej úrovni v dvoch cudzích jazykoch[1]. Pozná a chápe zákonitosti spoločensko-historického vývoja, vzťahy a súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi.
Z odborného vzdelania si absolvent osvojil pojmy, fakty a zákonitosti z oblasti pedagogiky, psychológie, biológie človeka, dokáže z nich odvodzovať súvislosti, nachádzať príčinné vzťahy, určovať možné dôsledky javov a situácií. Dokáže voliť vhodné metódy, prostriedky, formy edukačnej práce vo vzťahu k individuálnym i vekovým osobitostiam detí, k špecifikám a podmienkam edukačného prostredia. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.
    Absolvent študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti v praxi, vie projektovať, zorganizovať, zrealizovať edukačné aktivity a vyhodnotiť edukačnú prácu svoju i svojich kolegov, dokáže kultivovane vystupovať a komunikovať s rodičmi, spolupracovníkmi i s celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou. Je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je sociálne cítiaci, uplatňujúci ekologické myslenie. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať a vyhotovovať písomnosti späté s touto činnosťou. Ovláda špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutými.
    Jeho všeobecné a odborné vzdelanie mu umožňuje ďalej sa úspešne rozvíjať, inovovať a prehlbovať svoje znalosti. Mal by sa sústavne vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v oblasti školstva a pedagogiky štúdiom odbornej literatúry i účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách. Absolvent tohto štúdia je pripravený i na vysokoškolské štúdium najmä v študijných odboroch pedagogického a filozofického zamerania.

Podmienky prijatia na štúdium
    Overenie špeciálnych schopností a zručností zo slovenského jazyka a literatúry, z hudobnej, výtvarnej, telesnej výchovy. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Obsah štúdia
    Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu, matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etika/náboženstvo.
    Odborné predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia, metodika hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika, prax.
    Voliteľné predmety: konverzácia v cudzom jazyku, metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ, pohybová kultúra, právna a ekonomická náuka, sociálno-psychologický výcvik, seminár z dejepisu, vedenie krúžku záujmovej činnosti, výtvarné techniky.

Forma ukončenia štúdia
    Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odborných vyučovacích predmetov.

Uplatnenie v praxi
    Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uplatniť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach zameraných na edukáciu detí predškolského a školského veku. Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia, najmä humanitného zamerania.

Iné možnosti
    Ubytovanie a stravovanie v školskom internáte.
    Práca v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu.
    Moderné formy vyučovania.
    Školská knižnica, školský bufet.
    Zapájanie sa do projektov a súťaží.

Forma štúdia: denné štvorročné

Dĺžka štúdia: 4 roky

UČEBNÝ PLÁN

7662 M   animátor voľného času - v školskom roku 2018/2019 NEOTVÁRAME

Podmienky prijatia:
    Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
    Študijné výsledky zo 6.-9. roč. ZŠ
    Výsledky Monitoru 9
    Výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach

Obsah štúdia:
    Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu, matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etika/náboženstvo, telesná výchova.
    Odborné predmety: teória a metodika animačných činností, pedagogika, psychológia, sociológia, teória a dejiny kultúry, manažment kultúry, projektový manažment, základy cestovného ruchu, právna a ekonomická náuka, hospodárska geografia, biológia a starostlivosť o zdravie, administratíva a korešpondencia, prax.
    Voliteľné predmety: konverzácia v cudzom jazyku, seminár z dejepisu, seminár z geografie, dramatická výchova, hudobná výchova, hra na hudobný nástroj, pohybová kultúra, výtvarné techniky, fotografovanie a video, služby cestovného ruchu, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, tvorivá dramatika).

Forma ukončenia štúdia:
    Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odborných vyučovacích predmetov.

Uplatnenie v praxi:
    Programová a administratívno-organizačný pracovník v kultúrnych zariadeniach, inštitúciách, spolkoch, občianskych združeniach, zariadeniach voľného času, dovolenkových, prázdninových a kúpeľných strediskách a zariadeniach a podnikoch cestovného ruchu.

Iné možnosti:
    Ubytovanie a stravovanie v školskom internáte.
    Práca v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu.
    Moderné formy vyučovania.
    Školská knižnica, školský bufet.
    Zapájanie sa do projektov a súťaží.

Forma štúdia: denné štvorročné

Dĺžka štúdia: 4 roky

7669 M   pedagogické lýceum - v školskom roku 2018/2019 NEOTVÁRAME

Podmienky prijatia:
    Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
    Študijné výsledky zo 6.-9. roč. ZŠ
    Výsledky Monitoru 9
    Výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach

Obsah štúdia:
    Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu, matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etika/náboženstvo.
    Odborné predmety: pedagogika, psychológia, sociálna pedagogika, sociálno-psychologický výcvik, metodika edukačných činností, biológia a starostlivosť o zdravie, sociológia, hudobná výchova , výtvarná výchova, tvorivá dramatika a prax.
    Voliteľné predmety: dejiny výtvarného umenia, cvičenie z informatiky, hra na hudobný nástroj, hudobná výchova, konverzácia v cudzom jazyku, literárny seminár, multikultúrne spolužitie, pohybová kultúra, právna náuka, seminár z biológie, seminár z dejepisu, seminár z geografie, seminár z matematiky, spoločensko-vedný základ, tvorivá dramatika, úvod do sveta práce, vedenie krúžku záujmovej činnosti, výtvarná výchova.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma ukončenia štúdia:
    Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odborných vyučovacích predmetov.

Uplatnenie v praxi:
    Pedagogický asistent učiteľa.
    Zamestnanec vo verejnom záujme, vo výkone štátnej správy a organizáciách tretieho sektoru.
    Pokračovanie v jednej z foriem terciárneho vzdelávania predovšetkým v oblasti pedagogiky, sociálnej práce, psychológie, kultúry, práva a športu.

Iné možnosti:
    Ubytovanie a stravovanie v školskom internáte.
    Práca v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu.
    Moderné formy vyučovania.
    Školská knižnica, školský bufet.
    Zapájanie sa do projektov a súťaží.Externé štúdium pre uchádzačov s ukončeným stredným vzdelaním
s maturitou

7649 N   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
                dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
    - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie;
    - v študijnom odbore 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa vyžaduje úspešné vykonanie prijímacej skúšky pozostávajúcej z overovania špeciálnych schopností a zručností z jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
    Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
    Vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného štúdia a vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, zmenu.

Organizácia výučby:
    Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín. Súčasťou vzdelávania je trojtýždňová odborná prax v materských školách a školských zariadeniach v mieste bydliska žiaka.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
    Do študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

Obsah štúdia:
    Jeden cudzí jazyk podľa vlastného výberu;
    Odborné predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia, metodika hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika, prax, aplikovaná informatika.

UČEBNÝ PLÁN

7518 Q   špeciálna pedagogika - v školskom roku 2018/2019 NEOTVÁRAME
                dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium externé

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: pomaturitné špecializačné štúdium externé

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
    - úspešné vykonanie prijímacej skúšky;
    - pre štúdium v študijnom odbore 7518 7 špeciálna pedagogika je potrebné predchádzajúce úspešné absolvovanie jedného z nasledovných študijných odborov:
            ▫ 7640 6 učiteľstvo pre materské školy
            ▫ 7641 6 vychovávateľstvo
            ▫ 7644 6 pedagogická škola
            ▫ 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
            ▫ 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
            ▫ 7661 6 sociálno-výchovný pracovník

Spôsob ukončenia štúdia: absolventská skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
    - vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“

Poskytnutý stupeň vzdelania:
    - vyššie odborné vzdelanie
    - ISCED 5B

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
    Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti (subjekty štátnej správy, samosprávy miest a obcí, VÚC), v treťom sektore – práca na úseku sociálnych vecí, edukácie.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
    Vzdelávacie programy na úrovni vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, resp. zmenu.

Organizácia výučby:
    Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
    Do študijného odboru 7518 7 špeciálna pedagogika môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

Obsah štúdia:
    Jeden cudzí jazyk podľa vlastného výberu;
    Odborné predmety: základy špeciálnej pedagogiky, psychológia a psychopatológia dieťaťa, sociológia, biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa, telesná výchova so špeciálnym zameraním, metodika výchovnovzdelávacích činností, základy manažmentu, etopédia, psychopédia, neurológia a psychiatria, foniatria, seminár odbornej praxe, logopédia, tyflopédia, výchova a vzdelávanie detí s autizmom.


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice