logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
ARCHIV - AKTUALITY v šk. roku 2014/2015


NOC V ŠKOLE 2 - noc z 25. na 26.6.2015


    Žiacka školská rada zorganizovala druhú Noc v škole z 25. na 26. júna 2015 pre študentov prvého a druhého ročníka. Naši záujemcovia sa o 19:00 stretli v budove školy a hneď ako si zložili svoje veci v jednej triede, sa zhromaždili v priestoroch starej telocvične, kde ich do 22:00 čakal bohatý
program. My, študentská rada, sme si pre dievčatá pripravili kopec zaujímavých a hlavne zábavných aktivít, ktoré sme sa s nami zahrali, aby sa dievčatá navzájom spoznali a hlavne zabavili.
    Všetko sa začalo zoznamovacou aktivitou, keďže niektorí študenti sa poznali len z chodieb školy či internátu a bolo treba prelomiť bariéry, ako aj naladiť ich do ďalších hier, čo sa podarilo. Školu ovládla priateľská, družná a veselá atmosféra. Po týchto aktivitách nasledovali tance. So študentmi prvých a druhých ročníkov sme si zatancovali Stoličkový tanec, Belgický tanec a dalšie. Túto krásnu, zábavnú, tanečnú atmosféru oživili vystreľovacie konfety. Z pohľadov dievčat bolo vidieť, že boli týmto maličkým prekvapením nadšené.
    Po tanečnej zábave prišla na rad večerná SCHOVÁVAČKA. Dievčatá sme rozdelili na skupiny. Ich úlohou bolo vyžrebovať si papierik, na ktorom bolo napísane “žmúriš.“ Tá trojica, ktorá si tento papierik vyžrebovala, musela nájsť ostatné trojice, ktoré boli poschovávané na prvom a druhom poschodí v rôznych triedach. Niektorí členovia ŽŠR sa medzitým v malej zasadačke maľovali a zmenili na „príšery“. Takto pomaľované sa prechádzali po zhasnutých chodbách a dievčatá strašili. Celú schovávačku oživila strašidelná hudba, ktorá bola pustená zo školského rozhlasu. Trojica „žmúriacich“ chodila, hľadala a nájdené študentky vždy priviedla na východzí bod – do starej telocvične, kde nájdené dievčatá na plagát písali a kreslili svoju spätnú väzbu z podujatia. Plagát bol ráno vyvesený na chodbe školy, ako motivácia pre záujemcov o túto akciu do budúcna.
    Nakoniec nasledoval voľný výber filmu. Dievčatá si vybrali, samozrejme, horor. Tie dievčatá, ktoré nemali záujem pozerať film, išli na svoju „ubytovňu“ a sladko zaspali.
    Dúfame, že sa im táto akcia veľmi páčila a dúfame, že sa aj na ďalší rok znovu stretneme v takom hojnom počte.
    Medialistka Ivana Judiaková
01234567891011121314151617181920


HUG DAY - OBJATIE PRINÁŠA RADOSŤ A ENERGIU! - 25.6.2015


     Už štvrtý rok je 25. jún na Slovensku venovaný rozdávaniu objatí v rámci podujatia s názvom Hug Day (Medzinárodný deň objatí). V tento deň sa skupinka dobrovoľníkov z Mestského parlamentu mladých a Pedagogickej a sociálnej akadémie rozhodli výjsť do ulíc a rozdávať objatia spolu
s pozitívnou energiou a úsmevom na tvári. Do podujatia sa zapojilo spolu šestnásť dobrovoľníkov.
     Začalo sa hneď ráno, keď sa členovia Mestského parlamentu mladých zhromaždili pred budovou Pedagogickej a sociálnej akadémie. Posádka bola prevažne mužská, aby sa naše dievčatá potešili. Členky Žiackej školskej rady nezabudli objať ani riaditeľa školy, ktorý sa objatiu milo potešil. Neskôr sa posádka dobrovoľníkov presunula do Základnej školy na Ulici školská, kde objatie dostal malý prváčik, veľký deviatak, učitelia, ale aj údržbár. Tu sme sa rozdelili na dve skupinky a určili si trasy, na ktorých sme rozdávali naše objatia. Navštívili sme mieste obchody, reštaurácie, školy, škôlky, ale aj Mestský úrad, kde objatie dostal aj pán primátor Igor Hus. Veľkú odozvu malo toto podujatie v dome dôchodcov. Úsmevy na tvárach ľudí nám dodávali ešte väčšiu chuť pokračovať.
    Spolu sme rozdali 6 569 objatí, čo je v priemere 410 objatí na jedného dobrovoľníka. Dúfame, že sa vám podujatie páčilo a spolu s nami sa tešíte na ďalší ročník.
    Petra Boháčiková, medialistka ŽŠR PaSA
01234567891011121314151617181920212223


TVORIVOSŤ OČAMI BUDÚCICH UČITELIEK

    Matematika, to nie je iba školský predmet. Je to aj veľké dobrodružstvo plné zaujímavostí a zápletiek. Okolo nás je mnoho čísel alebo vecí a činností, ktoré môžeme zmerať, zoradiť alebo vyjadriť. Čísla sú našimi veľkými pomocníkmi a vernými kamarátmi, bez nich by sme sa
vo svete veľmi ťažko vyznali, pretože svet je rozmanitý. Aj žiačky našej školy sa pokúšajú vidieť rozmanitosti sveta očami dieťaťa. Inšpiráciou na prípravu edukačných aktivít v oblasti utvárania a rozvíjania matematických predstáv sú jednak vlastné skúsenosti z absolvovanej pedagogickej praxe, ako aj povinný odborný predmet metodika rozvíjania matematických predstáv. Svoju kreativitu môžu žiaci naplno prejaviť aj vo voliteľnom predmete matematické hry a tvorivosť škôlkára. Na vyučovacích hodinách pracujú so zásobníkmi hier, riekaniek, piesní, metodickou a odbornou literatúrou. Svojpomocne vyhotovujú učebné pomôcky, navrhujú matematické hry pre rôzne vekové kategórie detí materskej školy.
    Každoročne prezentujem vlastnú prácu žiakov prostredníctvom výstavy učebných pomôcok. Žiaci 2. a 3. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ale aj študenti pomaturitného kvalifikačného štúdia nám na chvíľu sprostredkovali krajinu, v ktorej dominantnú úlohu hrala „pani matematika“. Budúce učiteľky vo svojich prácach odhaľovali tajomstvo neposedných čísel, ktoré nie a nie si nájsť svoje miesto v číselnom rade. Labyrintom geometrických tvarov rôznych farieb, záhadných chodbičiek či rozstrihaných obrázkov, ich sprevádzal vždy usmiaty „matematický šašo“.
    Detskej psychike je hravosť a súťaživosť vlastná (najmä v mladšom školskom veku). Je preto rozumné ju motivačne využiť na intelektuálny rast žiakov. Súťaže, či iné aktivity nerozširujú obzor iba žiakom, ale aj učiteľom. Prostredníctvom nich získavajú zaujímavý materiál (otázky, úlohy, námety ...), ktorý môžu využívať aj na bežných hodinách. Objavujú nové spôsoby, ako žiakov motivovať, ako klásť otázky ...
    Mgr. Alena Kamarýtová, PaSA
01234567891011121314


A OPÄŤ SME SÚŤAŽILI ...

    Už niekoľko rokov koordinujem súťaž Matematický klokan. Počet našich prihlásených študentov rastie zhruba geometrickým radom s kvocientom dva. Lákadlom je nielen šanca vyhrať zaujímavé ceny, ale najmä možnosť otestovať svoje logické myslenie, porovnať sa s rovesníkmi. Motiváciou
je pre nich aj to, že riešením medzinárodnej matematickej súťaže stúpnu v očiach svojho okolia a rodiny a sú zas o čosi bližšie k označeniu – šampión. Je veľmi dobré, že na tejto vlne sa aj na Slovensku zachytávajú ozajstné talenty logického myslenia a jednou z ciest je práve súťaž Matematický klokan, ktorá prichádza s množstvom tradičných, ale aj originálnych logických úloh „zabalených“ do veľmi prijateľnej formy. Páči sa mi na nej aj to, že úspech v nej žiakom prinesie nielen jeho mozgový potenciál, ale aj odvaha zariskovať a zaimprovizovať. Aj v tomto školskom roku sme opäť súťažili. Do uvedenej súťaže sa zapojilo 67 žiakov. V kategórii 1.–2. ročníkov súťažilo 37 žiakov, v kategórii 3.–4. ročníkov 30 žiakov.
    Úspešnými riešiteľkami boli žiačky: Romana Kozaňáková – II. B, Kristína Kevická – I. D a Mária Halusková – I. D . Romana Kozaňáková zároveň získala titul školský šampión tzn., že dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy.
    Pred bránami úspešnosti skončili a veľmi pekné výsledky dosiahli Bibiána Dudová – I. A, Ivana Krkošková – I. B., Barbora Kopecká – I. C, Paulína Mojtová – I. D, Viktória Belková – II. A, Denisa Pallová – II. C, Veronika Klemanová – III. A, Kristína Murínová, Katarína Mrtvíková, Martina Janceová, Viktória Balážová – všetky z III. B triedy.
    Vzhľadom na reformu nášho školstva a učebných osnov smerom k samostatnosti uvažovania študentov, k rozvoju ich kritického myslenia, k zdokonaľovaniu kompetencií rozhodovania a schopností riešiť problémy, si myslím, že súťaž Matematický klokan ponúka kvalitný obsah i formu.
    Mgr. Alena Kamarýtová
0


ĽUDSKÉ ZÁVISLOSTI NA TDA - 15.6.2015


    Na hodine tvorivej dramatiky sme robili spoločnú prácu o ľudských závislostiach – ďalej (Z).
Úlohy :
1. Pani učiteľka nám povedala aby sme všetky závislosti, ktoré poznáme napísali na veľký baliaci
papier. Každý mal fixu inej farby.
2. Mali sme povedať, ktorá je naša závislosť. Potom sme si vybrali jednu zo závislostí a mali sme ju opísať + nakresliť obrázok. Nemohli sme vidieť, čo píšu ostatné spolužiačky.
3. Na druhú stranu papiera sme napísali reklamu na danú Z vo forme básne alebo piesne, ktorú bolo treba zaspievať.
4. Posadali sme si do kruhu na stoličky. Určila sa jedna dobrovoľníčka. Svoje papiere so Z sme pripli na špagát a omotali okolo dobrovoľníčky. Našou bola Stanka. Predtým sme o tej závislosti prečítali, čo sme napísali – naše názory + reklamu.

    Človek sa aj pri takejto aktivite dokáže veľa nasmiať, zabaviť sa a pritom sa aj niečo nové naučiť. Našim cieľom bolo hravou formou pochopiť vážnosť závislostí a ťažkosť liečenia z nich.
    Slávka Socháňová III.C

01234


GLOBÁLNY SVET ČI DEDINA? - január až máj 2015


     Pod týmto názvom sme od januára do mája 2015 realizovali na škole projekt, ktorý finančne podporila Nadácia Orange . Projekt realizovala Mgr. Ivana Frívaldská so žiačkami IV.A, IV.C a IV.D triedy v rámci hodín multikultúrnej výchovy. Projekt riešil problematiku globálnych tém
so zameraním na multikulturalizmus. Zážitkovými aktivitami žiačky rozoberali problematiku príčin a dôsledkov chudoby, zaoberali sa príčinami a dôsledkami nerovnomerného rozdelenia nerastných surovín, v snahe o odbúranie predsudkov a stereotypov si vyberali susedov do svojho paneláku, zamýšľali sa nad príčinami a dôsledkami migrácie, objasňovali podstatu humanitárnej a rozvojovej pomoci, kritike podrobili detskú prácu, bližšie sa zoznámili so životom v slamoch v Afrike, spoznávali zvyky, kultúru, náboženstvo Indie, Číny, Ruska, Vietnamu, Kolumbie, čítali multikultúrne rozprávky, zhotovovali typické predmety krajín a oboznamovali sa s ich hudbou. Témy boli vhodne dopĺňané premietaním dokumentárnych filmov a Power Pointovými prezentáciami. Hranie rolí, tvorba posterov ale hlavne hra tvorila základ vyučovacích hodín, ktoré posúvali myslenie žiačok k uvedomeniu si osobnej zodpovednosti a nutnosti angažovania sa pri riešení globálnych tém a problémov. Projekt bol doplnený o skype besedu s terénnym pracovníkom OZ Človek v ohrození, o ktorej žiačka Natália Vráblová zo 4.A napísala:

     Pred pár týždňami na hodine multikultúrnej výchovy sme s pani profesorkou Frivaldskou skypovali s veľmi sympatickým terénnym pracovníkom, Tomášom Bokorom. Poskytol nám všeobecné informácie o oblasti Afriky, v ktorej sa momentálne nachádza. S veľkou ochotou nám odpovedal na otázky, ktoré nás zaujímali. Skypovanie bola výborná metóda, ktorou sme sa informovali o situácii v Afrike netradičným spôsobom. V Južnom Sudáne, kde sa Tomáš nachádza, nie sú najvhodnejšie podmienky pre žitie. Veľa ľudí nemá elektriku, pitná voda je vzdialená niekoľko stoviek kilometrov a chýba im základné vzdelanie. Školy sú síce bezplatné, rodičia si však nemôžu dovoliť poslať svoje deti do školy, pretože to vyžaduje financie, ktoré oni nemajú. Je to smutné, že deti nemajú prístup k vzdelávaniu len kvôli nedostatku financií. Organizácia Človek v ohrození vyslala do tejto oblasti pár svojich terénnych pracovníkov, ktorí tu vzdelávajú občanov. Poskytujú im rôzne pracovné nástroje na obrábanie pôdy, aby sa zvýšila produkcia. Tí ďalej odovzdávajú svoje skúsenosti ďalším.
     Boli sme veľmi spokojné, že sme sa tejto aktivity mohli zúčastniť. Chceli by sme poďakovať Tomášovi za ochotu a čas, ktorý si pre nás našiel. Je obdivuhodné, že taký mladý človek ako on, sa snaží pomôcť tam, kde to potrebujú. Za využitie tejto možnosti ďakujeme.

     Natália Vráblová 4.A
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC - 28.5.2015


    Dňa 28. 5. 2014 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiačok 1. až 4. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:

1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
     - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
     - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
     - žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka
     - žiaci si mohli pripraviť hovorené slovo a potrebné obrázky doma

Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
    1. miesto: RYBÁRIKOVÁ Jana IV.B
    2. miesto: KLEMANOVÁ Veronika III.A
    3. miesto: RUSKOVÁ Renáta II.B, SLEZIAKOVÁ Anna II.A
    Čestné uznanie: FROĽOVÁ Vladimíra II.B

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Animovaná rozprávka
    1. miesto: URBANOVÁ Michaela II.C
    2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Paulína I.D
    3. miesto: STRUHÁROVÁ Soňa II.C
01234567891011121314151617


ŽUPNÁ KALOKAGATIA - 28.5.2015


    Každoročne sa v mesiaci máj uskutočňuje súťaž „Župná kalokagatia“.
    „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž, vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom, určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je orientačným behom v teréne
na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, trestnoprávnej zodpovednosti, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany. Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblastí zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou.
    Tento rok sa tejto súťaže zúčastnili dňa 28.5.2015 žiačky III.A triedy - Petra Baranová, Dominika Ončáková a Jana Frkáňová a III.B triedy – Júlia Anna Mesárošová, Martina Gežová, Patrícia Hrobáriková a Eva Floreková. Pod vedením p. prof. Lettricha sme to zvládli. S prípravami nám pomáhal aj iní profesori.
    Plné očakávania sme sa teda vybrali ráno na chatu „Storočnica“. Keď sme tam prišli videli sme tam už iné družstvá, ktoré mali v svojej zostave aj chlapcov. Ako jediné sme mali družstvo zostavené len z dievčat, ale ani to nás neodradilo.
    O 9:30 hod vyštartovalo prvé družstvo. My sme štartovali ako štvrté o 10:00 hod. Po odbehnutí prvých 500m nás čakala streľba zo vzduchoviek na dvoch panákov. S pomedzi všetkých siedmich družstiev sme dostali najmenej trestných minút, no podmienky terénu nám bohužiaľ nepriali. Prekážku pre nás nepredstavovala ani orientácia na mape, prepočítavanie km pomocou mierky mapy, ale ani prvá pomoc či resuscitácia. Energiu nám hlavne dodávalo povzbudzovanie chlapcov prítomných na jednotlivých stanovištiach. Boli veľmi zlatí a veľmi nám fandili. Boli veľmi milo prekvapení, keď videli, že sme čisto dievčenský tím. Bežalo sa nám veľmi ťažko, pretože všade bolo veľmi veľa blata a vody. Či na zemi alebo na nás. Po zdolaní posledných dvoch stanovíšť sme zistili, že by nás kľudne zobrali do armády, nakoľko pri hode granátom a prechode po lane sme získali plný počet bodov. Potom nás už čakalo posledných 500 cieľových metrov, kde sme s posledných síl vydali zo seba všetko čo sme mohli aj nemohli.
    Veríme, že naša škola je na nás hrdá aj keď sme získali tzv. „zemiakovú“ medailu. Dúfame a zároveň aj veríme, že o rok si to budeme môcť zopakovať.
    S láskou Vaša III.B
0123


POSLEDNÉ ZVONENIE - 22.5.2015


    Zase sa stretol rok s rokom a my sme sa lúčili s našimi štvrtákmi čiže nastávajúcimi maturantmi. Tento rok sme sa s nimi lúčili netradične v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach, a to z dôvodu nepriaznivého počasia. Štvrtáci si tento deň nenechali pokaziť ničím a už vôbec nie počasím!
Naposledy im zazvonil zvonček, učitelia im odovzdali knižné odmeny za zásluhy počas 4-ročného pôsobenia na škole, naposledy sme sa im prihovorili a oni nám, naposledy sme si stisli ruky, naposledy vymenili zaslzené pohľady...
    Po oficiálnej časti nasledoval krátky program. Poslednýkrát si zatancovali dnes už bývalé členky orientálnych tancov, Natália Dolníková z II.A triedy dievčatám zaspievala melancholickú pesničku Rieka, študentky 4.KL nás zahriali zumbou a do programu prispeli aj dievčatá z III.A belgickým tancom, počas ktorého sa k nim pridali naše smutno-veselé maturantky. Po programe nasledoval kopanec pre šťastie a každý z odchádzajúcich študentov dostal malý talizman pre šťastie. Teraz im už len prajeme šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok a veľa šťastia v pracovnom i súkromnom živote.
    Medialistka ŽŠR Ivana Judiaková


01234567891011121314151617181920


UNICEF – TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA AJ V NAŠOM MESTE - od 18. do 21.5.2015


    Ako každý rok, aj tento sa naša škola zapojila do dobrovoľníckej zbierky UNICEF. Zbierka prebiehala od 18. do 21.mája 2015. Počas týchto 4 dní sme sa členovia Žiackej školskej rady vybrali do miestnych škôl a následne do ulíc mesta. Žiaci a obyvatelia mesta mohli prispieť dobrovoľným
príspevkom, za ktorý dostali ako poďakovanie modrý gombík alebo nálepku.
    Možno sa pýtate, čo je Unicef. Je to celosvetová organizácia, ktorej hlavnou úlohou je pomôcť deťom v menej rozvinutých krajinách odkázaných na pomoc druhých. Tento rok bola zbierka určená pre deti v Nepále, ktorý postihlo katastrofálne zemetrasenie. Celkovo sa vyzbieralo 210,87 €. Ľuďom a žiakom, ktorí na túto zbierku prispeli, by sme sa chceli v mene Unicefu i tých, ktorým sú financie určené, poďakovať.
    Medialistka ŽŠR Ivana Judiaková
012


RETRO DEŇ - 12.5.2015


    ŽŠR si pre študentov PaSA pripravila krásnu akciu pod názvon "RETRO DEŇ" v utorok 12.5.2015. Podujatie bolo zamerané na oblečenie v štýle retro. Súťaže sa zúčastnili študenti, ktorí medzi sebou súperili o to, ktorá trieda bude najviac v retro štýle. Počas celého dňa v rozhlase hrala príjemná
hudba tiež v štýle retro zo 70.-80. rokov. Tak ako slovo retro pochádza z latinského "profix-retro", čo v preklade znamená "späť" alebo "minulosť", tak aj my sme sa aspoň na pár hodín vrátili v čase a spoločne sme prežili pekné dopoludnie. Nakoniec sme vyhodnotili a vyhrali triedy I.D a I.B.
    Ďakujeme všetkým za účasť, pomoc a hlavne za dobrú náladu a vytvorenie skvelej atmosféry.
    Natália Dolníková, podpredsedkyňa ŽŠR
012345678


AJ TAKTO SME POČÍTALI, ...


    O tom, že matematika sa dá učiť aj netradične - zábavnou formou, svedčí matematická súťaž Počítaj, hľadaj a spájaj. Súťaže sa zúčastnili triedne kolektívy druhého až tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca
matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na počítanie s výhodou. Za usilovnosť a predovšetkým chuť súťažiť, boli triedne kolektívy odmenené diplomami.
    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy III. A
        2. miesto: kolektív triedy II. A
        3. miesto: kolektív triedy II. B
    Mgr. A. Kamarýtová


EXKURZIA IV.B DO TATIER - 6.5.2015


    Dňa 6.5. 2015 sme sa rozhodli vymeniť školské tašky za turistické ruksaky a vybrali sme sa na exkurziu do Tatier. Samozrejme, nie pešo! Nasadli sme do autobusu a cestou sme dospávali to, čo sme zameškali ranným vstávaním.
    Po dvojhodinovej ceste autobusom nás Tatry prebudili svojím chladným dychom. Zabalili sme sa do vetroviek a hor sa do kopca! Čím vyššie sme stúpali, tým viac vrstiev sme zo seba zhadzovali. Na Popradské pleso sme dorazili v krátkych rukávoch. Nádherný výhľad, čistý vzduch. Krása!
    Sneh a mráz naokolo nás presvedčili, že svetre nie sú zbytočné a že teplá cesnaková polievka bude pre nás to pravé. Po chutnej zástavke v reštaurácii sme posilnené pokračovali v ceste. Náš cieľ – Štrbské pleso. Chodník stúpal, klesal, krivil sa, alebo prechádzal ponad horský potôčik. Po celý čas sme mali nádherný výhľad na tatranskú dolinu, ktorá nás neustále ohromovala svojou krásou. Ešte kúsok po asfaltovej ceste a už sme boli v cieli. Štrbské pleso sa pred nami rozprestieralo v celej svojej nádhere. Poprechádzali sme sa okolo vody, odfotili sme všetko, čo sme videli a našu púť sme zakončili v obchodíku so suvenírmi. Len čo sa za nami zavreli dvere autobusu, spustil sa pravý tatranský lejak, ktorý nám opäť ukázal, ako vyzerajú naozajstné hory.
    Na školský internát sme dorazili príjemne unavené a obohatené o nové, spoločné zážitky.
    maturantky zo 4.B
01234


TRADIČNE NETRADIČNÉ STAVANIE MÁJA - 30.4.2015


    ,,Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený ...“ A opäť prišiel čas zaspomínať si na tradície našich predkov. Stavanie mája sa traduje už od dávnej histórie, keď mládenci stavali máje svojim milým a neskôr všetci spolu postavili spoločný uprostred dediny. Našťastie tieto tradície nepatria
len do múzeí a skanzenov, ale sú živou súčasťou našej kultúrnej reality. Tak sme to urobili aj my.
    V štvrtok 30.4.2015 sme sa všetci vrátane pozvaných hostí z materských škôlok, gymnázia a mestského parlamentu mladých zišli pred budovou školy a postavili si svoj vlastný máj . U nás to však prebehlo tradično – netradične. Dievčatá z FS Prameň nám tradične zaspievali a zatancovali. Pýtate sa: „Tak čo bolo netradičné?“ Keďže skutočný máj sme nemali, improvizovali a vymýšľali sme, ako sa len dalo. Ozdobili sme si jabloň rastúcu a v tomto čase i kvitnúcu pred školou, ktorá nám nahradila ten tradičný máj. Po „postavení mája“ sme si všetci spolu zaspievali a zatancovali ako sa to pri stavaní mája robievalo a stále aj robí. Niektorým sa ani odísť nechcelo. A to, že nemáme vlastný májostrom, nám vôbec neprekáža, veď takto sme ušetrili jeden strom lesa a neublížili matke prírode.
    Aj napriek obmedzenému počtu organizátorov zo žiackej školskej rady, väčšina sa túlala po západnej Európe na poznávacom zájazde, čo im odpúšťame, sa podujatie vydarilo. Dokonca aj počasie prialo. Tešíme sa na Vás o rok! Vaša ŽŠR.
    Petra Boháčiková, medialistka žšr


0123456789101112131415161718192021222324252627


DAROVANIE KRVI - 29.4.2015


    Dňa 29.4.2015 sa na našej škole uskutočnilo darovanie krvi.
    Darovania krvi sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníkov, podagogickí zamestnanci a aj obyvatelia Turč. Teplíc. Podmienkou darovania krvi je vek 18 rokov a dobrý zdravotný stav.
    Odberu krvi sa zúčastnilo 37 darcov, 3 darcovia nespĺňali zdravotné kritéria pre darovanie krvi, celkový počet darcov bol 34. Tejto akcie sa zúčastnilo 24 štvrtákov a 8 tretiačok, 1 občan Turč. Teplíc a 1 zamestnanec školy.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko - tranfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne problémy.
    Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nimi, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    Marieta Pišková


IV.B v MONTESSORI MŠ - 28.4.2015


    Jedno krásne, utorkové ráno 28.4.2015 sme nasadli do mikrobusu a vybrali sme sa na exkurziu do Banskej Bystrice. Cieľom našej cesty bola Montessori materská škola.
    Videli sme už všeličo, ale takýto typ materskej školy sme navštívili po prvýkrát. Pani riaditeľka
nás previedla po všetkých miestnostiach a vysvetlila nám princípy Montessori výchovy. A čo bolo na tejto materskej škole také špeciálne? Priestory boli veľmi pekné, moderne zariadené a doplnené o mnoho pomôcok na každodenné vzdelávanie. Nechýbali stolíky na domáce práce, cvičenie jemnej motoriky, knižnica, kútiky na cvičenie zmyslov či stolík pre kutilov. Všetko bolo vyrobené z dreva. Veľmi dôležitý bol najmä pokojný a trpezlivý prístup pani učiteľky a slobodná voľba detí pri výbere činností. Heslo „pomôž mi ,aby som to zvládol sám“ sa uplatňovalo v každej činnosti. Cestou naspäť sme sa zastavili pri budove prvej detskej opatrovne na Slovensku, ktorú založila Terézia Brunschviková a zaspomínali sme si na časy dávno minulé.
    Exkurzia bola mimoriadne obohacujúca a priniesla nám nový pohľad na výchovu detí. Na školský internát sme sa vracali spokojné a o kúsok viac pripravené na maturitu.
    maturantky zo IV.B
0123456


POZNÁVACÍ ZÁJAZD AMSTERDAM – BRUGGY – LONDÝN 2015 - 27.4.-2.5.2015


     Už po tretíkrát sme sa s našimi cestovania chtivými študentkami vybrali na potulky po európskych metropolách. Z nášho malého a pokojného mestečka sme sa vydali za poznávaním v pondelok 27.4.2015 v popoludňajších hodinách. Cesty nás viedli cez Českú republiku a Nemecko
do liberálneho Amsterdamu. Upršanú noc sme hravo zvládli v autobuse a ráno nás privítala slnkom zaliata holandská rovina. Celodenný pochod hlavným mestom Holandska nesklamal! Na každom kroku samé bicykle. Nové, staré, veľké, malé, opreté o zábradlie, most či múr... Domáci väčšinou na nich – do práce, z práce, do obchodu, na obednú pauzu, stretnutie, v športovom oblečení, ležérne, v sukniach i oblekoch! Spleťou uličiek sme sa predierali pomedzi štíhle vysoké domy. Mnohé z nich sa nakláňali dopredu, to kvôli odtoku dažďovej vody. Rad štíhlych domov nakláňajúcich sa na všetky strany tvorí aj jednu z atrakcií mesta a miestni ich nazývajú „roztancované domy“. Pri niektorých sme mali pocit, že každú chvíľu spadnú. Na hlavnom námestí Dam sme si užili kozmopolitnú atmosféru, zmes domácich a turistov. V tom čase veľkolepú budovu radnice zakrývali obrovské kolotoče a húsenkové dráhy, ale na atmosfére to neubralo. Využili sme príležitosť i alarmujúci hlad a nechali sa zlákať vôňou prichádzajúcou zo stánkov, ktoré ponúkali holandský výmysel (o ktorý sa sporia s Belgičanmi) – hranolky. Rozhodne iné, než na aké sme zvyknutí u nás doma, či v McDonalde! A .... veľký výber dressingov na nich. Najedení sme pokračovali v spoznávaní histórie mesta. Holandsko je známe brusiarňami diamantov a do jednej z nich sme sa zašli pozrieť. Dostali sme odborný výklad a oči sme si išli nechať na nádherných šperkoch vykladaných diamantmi. Mali sme možnosť prejsť sa po tržnici, kde okrem mnohého iného ponúkali tradičné holandské tulipány. V popoludňajších hodinách nás očarila plavba stovkou amsterdamských kanálov . Mesto sa nám ukázalo z iného uhla a mali sme možnosť dať oddýchnuť našim, už značne uchodeným, nohám. Po plavbe sme sa presunuli k autobusu a následne na príjemné ubytovanie smerom na juh, ďaleko od mesta.
    Konečne sme sa vyspali v pohodlných posteliach. Takíto oddýchnutí sme sa stretli na bohatých raňajkách, po ktorých sme nabrali dostatok energie na ďalšie chodenie. Po pár hodinách cesty sme sa ocitli v belgickom meste Bruggy. Po vstupe doň sme nadobudli pocit, že sme sa presunuli späť v čase a ocitli sa uprostred stredoveku. Jediné čo pripomínalo súčasnosť, boli moderne oblečení ľudia a automobily. Atmosféra tohto malebného mesta s kanálmi nás úplne pohltila. Belgicko je chýrne svojimi čipkami a čokoládou, takže návšteva čokoládovne bola neodmysliteľnou súčasťou nášho zájazdu. Zvonku neveľká budova výrobne čokolády skrývala vo svojom interiéry exkurz do histórie čokolády – od Aztékov až po súčasnosť. Prehliadka sa končila v miestnosti, kde jeden zamestnanec priamo pred návštevníkmi komentoval a ukazoval výrobu praliniek s rôznymi náplňami, ktoré sme mohli na záver ochutnať. Pred východom z budovy musí každý turista prejsť predajňou, ktorá láka svojim obsahom. Ak si nič nevyberiete tu, prejdúc mestom máte ešte stovky možností nakúpiť v malých či väčších obchodíkoch čokoládové „čokoľvek“ v rôznych tvaroch, veľkostiach a príchutiach! Nasýtení pohľadmi a omamnými vôňami sme sa opäť museli dostať do autobusu a pokračovať Eurotunelom do Anglicka, ktoré nás privítalo svojim príslovečným upršaným počasím, ale kým sme sa dopravili k nášmu hotelu v severnej časti Londýna, po daždi nebolo ani chýru ani slychu.
    Priestranné izby s veľkými posteľami, luxusná kúpeľňa s vaňou a príslušenstvom sú pre utrmácané telo rajom na zemi. Ráno nás zaskočila poriadna londýnska dopravná špička. Do centra sme šli dve hodiny! Nakoniec sme sa však dostali ku Katedrále sv. Pavla. Jedenásť odvážlivcov sa podujalo na výstup cez Šepkajúcu, Kamennú až po Zlatú galériu, z ktorej sa naskytol úchvatný pohľad na centrum mesta. Po návšteve tohto skvostu sme sa museli presunúť cez ďalšiu, skoro dvojhodinovú zápchu do Zábavného centra Harryho Pottera. Ak dovolíte, toto opisovať nebudem, lebo sa to nedá. To musíte zažiť! Tri a pol hodiny ubehli ako voda a my sme sa zas presunuli do centra k Toweru a Tower Bridge, kde sme si vychutnali západ slnka.
    Posledný deň nás čakalo veľa chodenia – od rána až do večera. Začali sme pri atrakcii London Eye, kde si študentky z vtáčej perspektívy vychutnali pohľad na Temžu a široké okolie mesta. Nasledovali Houses of Parliament, Westminster Abbey, St. James´ Park a Buckingham Palace, pred ktorým sme sa odfotili, čakajúc, či sa medzi časom nenarodí druhý potomok Kate a Williama. A propos, Charlotte Elizabeth Diana sa narodila o deň neskôr na našej spiatočnej ceste domov. Potom sme prešli k Trafalgarskému námestiu, cez Piccadilly Circus a China Town k nákupnej Oxford Street, kde sme mali štyri hodiny na nakupovanie a oddych. Večer sme si plní zážitkov i smútku z odchodu sadli do nášho autobusu, ktorý nás bezpečne dopravil domov.
    Veríme, že všetci zúčastnení študenti si okrem suvenírov doniesli domov i poznatky a nové skúsenosti. Nezabudneme nielen na pamiatky a miesta, ktoré sme navštívili, ale aj na neopakovateľné situácie, ktoré zájazd priniesol. Určite nikto nezabudne na nudnú cestu zápchou, ktorú spestril v tom čase oddychujúci šofér „Hajo“. Púšťal slovenské a české hity, do toho spieval a vykúzľoval rôzne tanečné kreácie za povzbudzovania a spievania našich študentiek. Ďakujeme všetkým zúčastneným a zapojeným a tešíme sa na ďalšie cestovanie! Budúci rok pripravujeme zájazd Pisa – Florencia – Assissi – Rím!
    Mgr. Natália Zajacová
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556


ZUMBA - MARATÓN - 27.4.2015


    Pondelok 27.4.2015 sa niesol v rytme latinsko-amerických rytmov. Žiačky prvého až tretieho ročnika si vyskúšali svoju zdatnosť a vytrvalosť v zumbe.
    Pod vedenim trojice organizátoriek zo IV.KL - K. Baisovej, B.Šarlákovej a D.Privitzerovej
sa 1. ročník ZUMBA - MARATÓNU zúčastnilo približne 50 tanečničok .
    Prvenstvo si zaslúžene odniesla Adela Petrovičová z III.C, druhá v poradí skončila Linda Florová z I.B a o tretie miesto sa podelili Soňa Struhárová z II.C a Tatiana Smadišová z I.B. Dobrá nálada a atmosféra v telocvični nasvedčuju tomu, že z podujatia by sa mohla stat tradicia.
    Za vyborne choreografie ďakujeme Kike Baisovej.
012


MATURITA NAŠIMI OČAMI - 20.-22.4.2015


    Piatok a sobota ubehli ešte v zábavnom a uvoľnenom duchu, no v nedeľu podvečer sa začal do našich duší pomaly zakrádať nepokoj. Vynáral sa spoza kartónových stromov a farebných zvieratiek rozložených po celej zemi. Maturita sa blížila.
    Pondelňajší chlieb chutil mimoriadne zvláštne a nie a nie ho dostať do stiahnutých žalúdkov. Navzájom sme si zapriali šťastie a prvých osem odvážlivcov vykročilo do neznáma.
    Strach nervozita, spotené dlane, chvíľka odvahy, úsmev...a zvoní!!! Šťastie otriaslo svoje mince a obdarilo všetky divožienky, víly a záhradníčky výbornou známkou. Maturita nekončila. Všetky čakajúce kandidátky ticho závideli úspešným spolužiačkam a potichu si cvičili svoje texty a básničky. V utorok ráno nám držali palce aj pani vrátničky a kuchárky. Náš strach bol zrejme čitateľný. Po príchode do materskej školy a školského klubu hrôza pomaly opadla. Deti boli úžasné, pani vychovávateľka ochotná požičať čokoľvek a obávaná komisia nebola vôbec taká strašidelná. Čas ubehol ako voda a my sme si naše posledné verejné učenie naozaj užili.
    Spokojné a šťastné sme držali palce posledným kandidátkam. Zvládli to, samozrejme na výbornú a zrazu bolo po tom!
    Celá trieda sme si navzájom vyrozprávali trojdňové zážitky a dopriali sme si deň oddychu. Veď o pár dní pokračujeme.
    Opäť pri nás stáli všetci anjeli a my si môžeme spokojne povedať: „Zvládli sme to!“
    maturantky zo IV.B

012345678910111213141516171819202122


PRAKTICKÉ MATURITY ANIMÁTOROV - 16.-17.4.2015


    V dňoch 16.-17. apríla sa uskutočnili praktické maturity maturantov odboru animátor voľného času. Figurantov im robili žiaci z I.B a I.D triedy. Situácia bola síce vážna, ale všetci sa dobre zabavili. Maturanti predviedli svoje praktické zručnosti v priestoroch novej telocvične, v exteriéroch školy
a teplickom parku.
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233


PROJEKT - „CHLIEB NAD ZLATO“ - 15.4.2015


    Dňa 15. apríla 2015 sa na našej škole realizovali dva malé projekty ako súčasť rozsiahleho Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekty boli zamerané na neformálne vzdelávanie mladých v oblasti globálnych problémov ľudskej spoločnosti, ktoré sa či už v menšej
alebo väčšej miere dotýkajú každého z nás a majú vplyv na náš budúci vývoj, progres a smerovanie v otázke humanity a všeobecného rozvoja.
    Prvý z projektov „CHLIEB NAD ZLATO“ , ktorého sa účastnili žiačky I.A triedy, bol zameraný na problematiku chudoby vo svete a jej dopadoch na úroveň kvality života ľudí ňou trpiacich. Žiačky sa prostredníctvom príbehu a dokumentárneho filmu oboznámili o situácii detí v najchudobnejších častiach afrického kontinentu. Zámerom projektu bolo poukázať na úzke prepojenie negatívneho sociálno – ekonomického statusu s kvalitou a úrovňou vzdelávania mladých ľudí. Mnoho detí žijúcich v rozvojových krajinách musí v dôsledku zlej ekonomickej situácie nielen svojej rodiny, ale i celej krajiny, dennodenne pracovať a odvádzať ťažkú namáhavú manuálnu činnosť, namiesto chodenia do školy a vzdelávania sa.
    V priebehu realizácie projektu si žiačky vyskúšali takpovediac „na vlastnej koži“ modelovú situáciu detskej práce – konkrétne šitie jednotlivých komponentov rifľových nohavíc v extrémnom časovom tempe, teda v situácii, kedy by v stave chudoby, ktorá postihla ich rodinu, boli nútené za účelom prispenia aspoň malej finančnej čiastky do rodinného rozpočtu ísť pracovať do továrne namiesto návštevy školy alebo iného školského zariadenia. S takouto situáciou sú denne reálne konfrontované tisícky detí po celom svete. Projekt tak prispel k hlbšiemu uvedomeniu si hodnoty, dôležitosti a možnosti vzdelania.
    Mgr. Tomáš Urík
    Mgr. Natália Zajacová
0123456789


PROJEKT - „VLAK POCHOPENIA“ - 15.4.2015


    Dňa 15. apríla 2015 sa na našej škole realizovali dva malé projekty ako súčasť rozsiahleho Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekty boli zamerané na neformálne vzdelávanie mladých v oblasti globálnych problémov ľudskej spoločnosti, ktoré sa či už v menšej
alebo väčšej miere dotýkajú každého z nás a majú vplyv na náš budúci vývoj, progres a smerovanie v otázke humanity a všeobecného rozvoja.
    Druhý projekt „VLAK POCHOPENIA“ realizovaný so žiačkami triedy I.B bol tematicky zameraný na problematiku predsudkov a stereotypov, ktoré i dnes veľmi často a intenzívne rezonujú v našej spoločnosti, sú negatívnou súčasťou našej kultúry a priamo ovplyvňujú kvalitu života mnohých ľudí. Žiačky sa v rámci projektu oboznámili s podstatou tzv. rómskeho problému, ktorý je v našich končinách z hľadiska národnostnej a etnickej predpojatosti asi najviac rozšírený. Na základe premietnutého dokumentárneho filmu mali žiačky možnosť nahliadnuť do života odsudzovaných Rómov, ktorí z väčšej časti nemohli za svoju zlú životnú situáciu, v ktorej sa ocitli z dôvodov odsudzovania vychádzajúceho z príslušnosti k určitej národnosti, resp. etniku.
    Hlavnou a nosnou aktivitou projektu bol pomyselný a fiktívny „vlak pochopenia“, ktorého cestujúca posádka pochádzala z rôznych minoritných a marginalizovaných skupín, o ktorých živote má mnoho ľudí iba skreslené predstavy, no i napriek tomu k nim prechováva neúctu a odstrkuje ich na okraj spoločnosti. Žiačky si mali z ponúknutého zoznamu cestujúcich vybrať tri osoby, s ktorými by bez problému cestovali v jednom vlakovom kupé a troch cestujúcich, s ktorými by za žiadnych okolností spoločne necestovali. Svoj výber mali pred ostatnými patrične zdôvodniť a podložiť ho relevantnými argumentmi.
    Cieľom projektu „Vlak pochopenia“ bolo poukázať na skutočnosť, že každý sme svojim spôsobom iný, originálny, odlišujeme sa od ostatných, no vo svojej podstate sme všetci rovnakí – sme ľudia.
    Ďakujeme všetkým zúčastneným a zapojeným žiakom I.B triedy za aktívny prístup a príjemnú atmosféru pri realizácii projektov. Tešíme sa na ďalšie obdobné podujatia.
    Mgr. Tomáš Urík
    Mgr. Natália Zajacová
012345678910


MLADÝ SLOVÁK - 15.4.2015


    Dňa 15. apríla 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 8.ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského
samosprávneho kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.
    Cieľom vedomostnej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
    Školského kola sa zúčastnilo 34 žiakov z 2. a 3. ročníka a dvaja najlepší súťažiaci Alexandra Poloncová (II.C) a Veronika Klemanová (III.A) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. júna 2015 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
    Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, postupujúcim prajeme veľa šťastia v krajskom kole a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

    Výsledky školského kola:
        1. Poloncová Alexandra, II.C   19 bodov
        2. Klemanová Veronika, III.A   17 bodov
        3. Papíková Monika, II.A   16 bodov
        4. Sivoňová Tatiana, II.D   15 bodov
        5. Húšťavová Kristína, II.D   14 bodov
        5. Sleziaková Anna, II.A   14 bodov


    Mgr. Tomáš Urík


EXPERT – vedomostná súťaž, ktorá nájde tých, čo naozaj niečo vedia


    EXPERT geniality show je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesťto svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna:
        ˗ Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach.
        ˗ Súťažné témy si žiaci volia z piatich ponúknutých tém.
        ˗ Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky.

    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 8872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. Súťažné témy si žiaci volili z nasledovných tém:
        ˗ Spoločnosť kedysi a dnes
        ˗ Svetobežník
        ˗ Mozgolamy
        ˗ Do you speak English?
        ˗ Góly, body, sekundy

    Súťaž dala šancu aj žiakom našej školy – Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach - ukázať, čo vedia a v čom sú dobrí. Zapojilo sa do nej 17 žiakov.
    Úspešnými riešiteľkami sa stali: Eva Floreková (III. B) - v téme Svetobežník obsadila 38. miesto zo 468 súťažiacich, Magdaléna Kobolková (III. B) – v tej istej téme obsadila 99. miesto, Veronika Klemanová (III. A) - v téme Mozgolamy obsadila 47. miesto zo 410 súťažiacich a Kristína Gašparovičová (III. B) v rovnakej téme obsadila 82. miesto.
    Všetci súťažiaci boli odmenení účastníckymi diplomami, úspešní riešitelia Diplomom úspešného riešiteľa. Verím, že tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky, a tí, ktorí neuspeli, sa pokúsia zabojovať o lepší výsledok.
    Mgr. A. Kamarýtová
01


"BYŤ ČI NEBYŤ" - 31.3.2015


    Žiacká školská rada sa dňa 31.3.2015 bola ,,kultúrne vyžiť.“ Slečny z rady vytiahli zo skríň elegantné outfity, nahodili večerný make-up a spoločne navštívili Komorné divadlo v Martine. Keďže predstavenie začínalo skôr ako zvyčajne a spoje tiež išli len veľmi zavčasu, po zakúpení
rezervovaných lístkov nám vznikol časový priestor na spoločné posedenie, ktoré sme zaranžovali v neďalekej čokoládovni Bon Bon. Po vychutnaní horúcej čokolády sme sa vybrali na svetoznáme predstavenie Hamlet. Väčšina z nás si myslela, že to bude ten starý a ošúchaný Hamlet od Williama Shakespera, ale mýlili sme sa. Hra bola spracovaná veľmi vtipne, ironicky a nadčasovo a zasadená do dnešného sveta. Veď za tie stáročia sa toho až tak veľa, čo sa týka ľudských pováh, intríg, pokrytectva a pomstychtivosti, nezmenilo. Aj sme sa nasmiali, aj sme sa zamysleli a zároveň sme videli mnoho známych hercov. Po ukončení predstavenia, kým sme počkali na posledný spoj domov, sme si sadli do malej kaviarne, kde sme sa porozprávali a užili si spoločné chvíle.
    Petra Boháčiková, medialistka ŽŠR
012


DEŇ UČITEĽOV - 30.3.2015


    "Náš učiteľ, náš učiteľ, od kriedy celý biely, náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedli."
    Práve tieto slová sa spievajú v známej piesni o učiteľoch. V nej sa ďakuje učiteľom za všetko, čo nás naučili, čo pre nás urobili, že nie vždy sa správali len ako neprístupní profesionáli, ale sú to
aj ľudia, ktorí majú srdce a vedia nás pochopiť. Preto majú vlastný sviatok - 28.marec, deň, kedy si kadžý z nás spomenie na svojho profesora či učiteľa, ktorý mu z nejakého dôvodu utkvel v pamäti.
    Z tohto titulu sme si aj my dňa 30.3.2015 uctili našich učiteľov a poďakovali im za ich prácu a trpezlivosť s nami. V pondelok cez prvú vyučovaciu hodinu sa všetci učitelia zhromaždili v zborovni školy, kde si pre nich ŽŠR pripravila príhovor a malú pozornosť ako odmenu. Počas veľkej prestávky zneli školou melódie týkajúce sa školy, učiteľov a vyučovania. V tento deň však vyučovanie prebehlo trochu netradične. Neučili učitelia žiakov, ale žiaci učiteľov. Žiaci si v tento deň pre svojich učiteľov pripravili rôzne aktivity či hry, a takto ukázali, že učiť sa dá aj iným spôsobom, než len sedieť za lavicami. Triedy si pre triednych učiteľov pripravili aj nejaký malý darček v podobe kvietku či malej drobnosti. Bol to deň plný príjemných zážitkov a úsmevu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.
    Petra Boháčiková, medialistka ŽŠR
01234


TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 26. a 27.3.2015


    V dňoch 26. a 27. marca 2015 sa na našej škole konali prijímacie talentové skúšky. Prišli uchádzači o štúdium na našej škole, aby si zmerali sily v štyroch oboroch - jazykovej výchove, hudobnej výchove, telesnej výchove a výtvarnej výchove. Už teraz sa našich budúcoročných
prvákov veľmi tešíme!
012345678910111213141516171819202122232425262728


OSLAVA JARI v MŠ DIVIAKY - 25.3.2015


    Jar je tu! Materská škola v Diviakoch si ctí tradície a ľudové zvyky a tak sme spolu s deťmi dňa 25.3.2015 usporiadali "jarnú akciu" - Vynášanie Moreny. Deň nám vyšiel, počasie nám prialo. Obliekli sme si tradičný ľudový kroj, zatancovali sme si a zaspievali.
Celou dedinou sme šli so spevom doprevádzaným heligónkami. Piesňou: "Morena kde si prebývala" sme sa s Morenou rozlúčili a na moste sme ju zapálili a hodili do rieky. Prečo? Aby zima nadobro odišla a jar sa rozvinula do svojej zelenej krásy. Deťom sa to veľmi páčilo, prišli sa pozrieť aj občania obce Diviaky. Po zapálení Moreny nasledovali tance s deťmi. Potom sme sa spoločne s deťmi presunuli na školský dvor, kde sme sa hrali rôzne hry.
    Kristína Kohútová III.B
01234567891011


NOC V ŠKOLE - 24.3.2015


    Žiacka školská rada organizovala Noc v škole pre tretie a štvrté ročníky. Keďže záujemcov z týchto ročníkov bolo málo, respektíve v deň podujatia sa väčšina z neznámych dôvodov odhlásila (čo sa celkom nepatrí a nehodí), ŽŠR oslovila aj študentky prvých a druhých ročníkov. Noc sa konala
z 24. marca na 25. marca 2015. Záujemcovia sa stretli o 19,00 hodine v budove školy, kde na nich čakali členovia rady, ktorí si ich hneď na začiatku „označkovali“ farbami na tvár, množstvo aktivít, zaujímavých úloh a samozrejme veľa dobrej nálady. Po príchode do školy si dievčatá zložili svoje veci do triedy, v ktorej spali a napísali na lepky svoje očakávania, ktoré na záver dňa zhodnotili. Neskôr sa presunuli do starej telocvične, kde pokračovali zoznamovacími hrami, rôznymi aktivitami, či súťažami. Po týchto aktivitách sme sa premiestnili do zborovne školy, kde sa hrali rôznorodé spoločenské hry. Žiacka školská rada mala pre tieto dievčatá pripravené aj jedno veľké prekvapenie. Po dohraní spoločenských hier sme s pánom školníkom navštívili podzemné pivnice zvané aj katakomby. Dievčatá z rady sa do pivníc poschovávali, aby tak mohli nastrašiť našich účastníkov. Neskôr sme sa presunuli do telocvične, kde nasledovalo pozeranie vybratého hororu. Keďže sa pri týchto aktivitách každý unavil, na študentov čakali iba ich spacáky a snívanie v škole.
    Noc v škole bol super zážitok, vďaka ktorému sme sa všetci zabavili bez kníh, stresovania sa z písomiek, či učenia. Ráno sme všetci spolu upratali triedy a každý zúčastnený dostal diplom o absolvovaní Noci v škole. Atmosféra počas podujatia bola priateľská, súťažná a uvoľnená. Študenti boli aktívni, skvelí a disciplinovaní. Členovia rady sa tešia na ďalšiu noc, ktorá by sa mala uskutočniť na konci školského roka.
    Medialistka Ivana Judiaková
0123456789101112131415161718


MAREC V ZNAMENÍ UMENIA ... POCHVALNE I KRITICKY - 6.3.2015


    O živote v PaSA to platí tento rok na 100%. Recitačné a spevácke súťaže, podujatia prichádzajú do našej školy vždy s jarou. Už 6. marca 2015 sme si mohli v rámci recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička vypočuť v interpretácii 45 študentiek úryvky
z rôznych diel našich i svetových autorov. Príjemnú, priateľskú a hlavne poetickú atmosféru vytvárali nielen emotívne a pútavé prednesy dievčat, ale aj zaujímavé hostky, členky poroty, ktoré zastupovali krajské a miestne odbory Matice slovenskej a Únie žien Slovenska – p. Anna Dubovcová, p. Anna Zajvaldová a p. Jaroslava Brincková. P. Dubovcová si vybrala recitátorky do krajského kola Vansovej Lomničky a, samozrejme, kým sa porota poradila o víťazkách Štúrovho pamätníka a Hviezdoslavovho Kubína, súťažiacim predviedla svoje recitačné majstrovstvo.
    Víťazky všetkých troch súťaží boli odmenené nielen potleskom, ale hlavne peknými knižnými titulmi od Rady rodičov pri PaSA.

VÝSLEDKY:

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Poézia:
    1. miesto: Vanessa Kavecká, I. C (postup do regionálneho kola)
    2. miesto: Anna Kováčiková, I.A
    3. miesto: Martina Gálišová, II.A

Próza:
    1. miesto: Vladimíra Froľová, II. B (postup do regionálneho kola)
    2. miesto: Kristína Murínová, III.B
    3. miesto: Martina Gežová, III.B

VANSOVEJ LOMNIČKA
Poézia:
    1. miesto: Natália Kubová, III.C (postup do krajského kola)
    2. miesto: Vanessa Kavecká, I. C
    3. miesto: Barbora Kopecká, I.C

Próza:
    1. miesto: Kristína Murínová, III.B (postup do krajského kola)
    2. miesto: Natália Čupcová, III.B
    3. miesto: Dominika Kostrošová, II.D

ŠTÚROV PAMÄTNÍK (PRE DETI A MLÁDEŽ)
    1. miesto: Anna Sleziaková, II.A
    2. miesto: Vanesa Kyselová, II.A
    3. miesto: Veronika Klemanová, III.A

    Víťazky Hviezdoslavovho Kubína sa 12. marca 2015 zúčastnili v Martine regionálneho kola pod názvom Vajanského Martin. Aj keď porota vysoko ocenila ich výkony (dokonca v poézii typovali Vanessu na 1. miesto), dievčatá odišli sklamané domov bez diplomov. Za zamyslenie stojí, či je v poriadku, ak je predsedníčka poroty zároveň vyučujúcou súťažiaceho, ktorý vyhral 1. miesto. Jeho dramatický ( až herecký prejav) porote neprekážal, no vytkli ho našej študentke. Pri poznámke, že je ešte 2. a 3. miesto, bolo odpoveďou pokrčenie plecami. V próze porotu zas očaril prednes so zlou výslovnosťou, s tzv. rotacizmom (račkovaním). Čo k tomu dodať? Je nám jasné, že umelecký výkon, dielo sa hodnotia veľmi ťažko, subjektívnosť prevažuje nad objektívnosťou. Koľko ľudí, toľko chutí, ale pri takýchto súťažiach by sa mali organizátori a porota snažiť o objektívnosť. Možno stanovením presnejších požiadaviek, príp. nahrávaním jednotlivých prednesov. Neisté zdôvodnenia poroty žiačky nepresvedčili, práve naopak. Ako slovenčinárky nás mrzí, že dievčatá zostali po súťaži znechutené, demotivované. Už nám len zostáva veriť, že nezanevrú na podobné súťaže. Keď si odmyslíme „objektívnosť“ poroty, veľkým prínosom bolo, že sme sa opäť ocitli v prostredí krásneho slovesného umenia.
    Nielen umelecké slovo, ale aj spev (ľudový i populárny) je súčasťou života v PaSA. MŠ, ŽŠ a iné mestské inštitúcie dobre vedie, kam sa obrátiť, keď potrebujú zaujímavý kultúrny program. Inak tomu nebolo ani 9. marca 2015, keď naše dve študentky z III. B, Paťka Čepcová a Libuška Gužíková, zavítali do Klubu dôchodcov Turčianske Teplice a zanôtili zopár ľudových i moderných piesní na svojich heligónkach. Všetci boli nadmieru spokojní, veď naše dievčatá sú zo známeho Kysuckého prameňa.
    Marec nás určite ešte prekvapí krajským kolom Vansovej Lomničky, kde máme v poézii a próze svoje „tromfy“.
    Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov nie je aktívna len v organizovaní vedomostných súťaží, ale aj tento rok sa rozhodla poslať jednu tretiačku, Denisu Uríkovú, na medzinárodnú spevácku súťaž do Havířova (spriateleného mesta Turč. Teplíc) TALENT 2015. Chce tak zopakovať úspech z roku 2013 , keď práve naša študentka získala krásne 2. miesto.
    Všetkým šikovným dievčatám k dosiahnutým úspechom blahoželáme a vyslaným „poslom umenia“ držíme päste, aby ich láska k umeniu nedostala pod vplyvom rôznych okolností veľké trhliny.
    Slávka Sudorová
0123456


MDŽ NA ŠKOLE - 6.3.2015


    MDŽ je deň, ktorý oslavuje každá žena. V tento deň by sme si mali uctiť každú ženu, obdarovať ju, prejavovať jej lásku. Typickým a stále neošúchaným darčekom je kvet. Každá žena má obľúbený ten svoj. A tak sme sa rozhodli osláviť tento sviatok trochu netradične.
    Oslavovali sme 6.3.2015. Žiacka školská rada urobila prieskum o najobľúbenejšom kvete našich študentiek. Dievčatá si mali vyrobiť, nakresliť, alebo len jednoducho vytlačiť obrázok svojho obľúbeného kvetu. V piatok ráno zneli školou melódie na oslavu nás - žien. Dievčatá prichádzali s kvietkom pripnutým na oblečení. Tých, ktoré kvietok nemali, sa členky žiackej školskej rady na ich naj kvietok opýtali, aby zistili čo najviac informácií. Po vyhodnotení bezkonkurenčne zvíťazila ruža, za ňou nasledovala orchidea a tulipán. Objavili sa však aj také kvetiny ako kaktus či konvalinka. Veď každý z nás má rád niečo iné a každá z nás je originálna. V pondelok 9.3.2015 bol na nástenku vyvesený plagát s charakteristikou jednotlivých kvetov.
    Ako ŽŠR dúfame, že sa tento deň našim dievčatám páčil a zistili o svojom obľúbenom kvietku aj niečo nové. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.
    Petra Boháčiková, medialistka
0123


Lyžiarsky výcvik III.B - 23.-27.2.2015


    Kde bolo tam bolo, bola raz jedna III.B, ktorá chcela ísť na lyžiarky výcvik. Keď to tejto úžasnej triede nevyšlo v 1. a 2. ročníku, tak im to vyšlo na tretí krát v dňoch 23.-27.2.2015. Veď ako sa hovorí: "Do tretice všetko dobré".
    Samozrejme, čo by to bol za výcvik, keby si jedna kráska nezlomila ruku. A keď sa jej opýtate ako spadla, odpovie vám: "Spadla som na ľavú, ale zlomenú mám pravú ruku." Záhada. Verte či neverte, odchádzalo sa jej ťažko, keďže bola so super kolektívom a strava nemala ani tú najmenšiu chybičku. Konečne sme si po troch rokoch "užívali" zaslúžené voľno. Keďže počasie aj svah nám priali, učitelia nemali s nami v noci žiadne starosti.
    Adrenalín nesmie chýbať nikde , ako ukecané tretiačky sme si vybavili zábavný adrenalín na skútri. Zažili sme aj pocity typu: "Bože, ja padám, stojte pri mne všetci svätí." Aj vďaka takémuto typu viery sme obišli len s jedným úrazom. Relaxovali sme naozaj všade. A keďže všade, tak našej svetobežnice aj v "Impotente". Keďže sme tie najúžasnejšie, najkrajšie a tiež aj najvzdelanejšie žiačky na PaSA-e, dúfame, že vedenie školy bude brať ohľad na naše budúcoročné maturitné vyčerpanie, ktoré nás čaká.
012345678


TURNAJ VO VYBÍJANEJ - 11.2.2015


    Pod taktovkou IV.KL sa dňa 11.2.2015 uskutočnil už II.ročnik turnaja vo vybijanej. Tento rok sa ho zučastnilo 160 študentiek a študentov PaSA.
    Vo vynikajucej športovej atmosfere sa najviac darilo IV.A, na druhom mieste sa umiestnila
II.D a tretie miesto patrilo hráčkam I.D.
    Spoločne sa tešime na ďalši ročnik.
01


FAŠIANGY V MŠ V DIVIAKOCH - 10.2.2015


    Dňa 10.2.2015 sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi zabávali na fašiangovom karnevale v Materskej škole v Diviakoch. Stretli sa tu nielen princezné, lienky, zvieratká, kovboji ale dokonca aj tradičné fašiangové masky, ktoré si pripravili žiačky III.B triedy.
    Bohatým fašiangovým programom, kde bolo prekvapením ľudové tradičné pochovávanie basy potešili všetkých prítomných. Fašiangový program oživili heligonkárky Libuška a Patrícia.
    Všetci sme sa zabávali, vytancovali sme deti, rodičov, ale aj naše pani profesorky a pani učiteľky z materskej školy.
    1. a 2. praxová skupina III. B triedy
0123456789101112131415


AJ ĽUDOVÍT BOL LEN ČLOVEK - 10.2.2015


    Dňa 10.2.2015 privítala naša škola literárneho kritika, historika, vysokoškolského pedagóga, člena Spolku slovenských spisovateľov, dlhoročného predsedu Národného biografického ústavu SNK v Martine,pána docenta Augustína Maťovčíka. Beseda s touto významnou osobnosťou
slovenského spoločenského a kultúrneho života bola súčasťou osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. P. Maťovčík predstavil druháčkam svoj nový knižný titul KALENDÁRIUM života a diela Ľudovíta Štúra.
    Náš hosť zaujímavo, pútavo, odborne, ale aj vtipne porozprával dievčatám o obsahu jeho novej monografie (biografie). Tá v chronologickej postupnosti - od narodenia v roku 1815 - zobrazuje Štúrovo rodinné prostredie, roky vzdelávania v rodnom Uhrovci a v Györi, cez štúdiá na evanjelickom lýceu v Bratislave až po univerzitu v Halle. Pán Maťovčík spomenul aj Štúrov zápas s maďarizáciou v školstve a v cirkvi, ako aj jeho jazykové úsilia spojené s uzákonením spisovnej slovenčiny – jeho boj o národné a sociálne práva Slovákov, ktorý súvisí s vydávaním Slovenských národných novín a Orla tatranského, s poslaneckým pôsobením v uhorskom sneme a s bojovým účinkovaním s dobrovoľníkmi v Slovenskom povstaní v rokoch 1848 až 1849.
    Študentky však najviac zaujal Štúrov ľúbostný život. Najmä dve ženy jeho života: Mária Pospíšilová, ktorá sa starala o Ľudovíta, keď si zlomil ruku, a Adela Ostrolúcka, ktorá by možno obmäkčila Štúrovo srdce, no zomrela veľmi mladá. Štúr tak nenašiel vo svojom živote pre ženy miesto, jeho najväčšími láskami boli slovenčina a slovenský ľud. Uzavretie manželstva prirovnával k pohrebu, a to tiež vyvolávalo spory medzi ním a niektorými štúrovcami – Hurbanom, Kalinčiakom ai.
    Študentky sa v diskusii opýtali aj na vzťah Štúra k židom. Pán Maťovčík zdôraznil, že Štúrov kritický postoj k tejto spoločenskej skupine nebol prejavom rasizmu, skôr ho trápilo, že niektorí židovskí obchodníci, krčmári nebrali ohľad na slovenskú chudobu (úžera apod.).
Žiačky sa tiež dozvedeli viac o posledných rokoch života Ľ. Štúra v Modre (kde sa staral o siroty svojho brata Karola), a o jeho tragickom skone v roku 1856. Všetky tieto zaujímavosti sú v Kalendáriu ilustrované obrazovými a dokumentárnymi materiálmi.
    Beseda naše druháčky naozaj zaujala, veď sa o Štúrovi mohli porozprávať ako o človeku, ktorý mal nielen kladné povahové vlastnosti, ale aj určité slabé stránky (spory so štúrovcami, pochybnosti o sebe, „slávybažnosť“ ...).
Stretnutie s p. docentom Maťovčíkom bolo dôstojnou a zároveň pútavou oslavou života a diela Ľ. Štúra a my mu v mene našich žiačok srdečne ďakujeme, že neodmietol naše pozvanie a obohatil, spestril náš školský život.
    PaedDr. Slávka Sudorová, PaSA Turč. Teplice
012


LITERÁRNO HUDOBNÉ MUZEUM v BANSKEJ BYSTRICI - exkurzia II.A - 4.2.2015


    V stredu 4.2.2015 sme navštívili spolu s našou p. prof. triednou Literárno – hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Cesta bola pre nás plná očakávania, keďže my, ako folklóristky a členky FS Prameň, sme sa veľmi tešili, že sa dozvieme niečo nové na tému Folklórne tradície na Slovensku. Náš
sprievodca bol veľmi milý, priateľský a plný vedomostí. V expozícii ľudových nástrojov nám prednášal o hudbe, hudobných nástrojoch, ich funkcii, o sólistoch inštrumentalistoch, ktorí sa zaoberajú ich výrobou i hrou na nich. Pozreli sme si aj krátky dokument s ukážkami hry na týchto nástrojoch. Ukázal nám pastierske trúby, trombitu, fujaru, palice, ozembuch, detské drevené hračky ako rapkáče a klepáče, drumbľu, bič, zvonce rôznych druhov. Pre nás bolo veľkým zážitkom to, že sme si mohli vyskúšať hru na píšťalke, koncovke, pastierskej trúbe a tiež fujare. Veľa sme sa nasmiali a objavili pár skrytých talentov. V druhej časti expozície sme obdivovali píšťalky rôznych druhov a ich zdobenie, ukážku výroby fujary, heligónku, nineru, gajdy, citaru, husle, basu i cimbal. Bolo jedinečné vidieť pokope všetky tie nástroje.
    Potom sme sa presunuli do stálej expozície Literárno – hudobného múzea, kde nám náš sprievodca v prednáške priblížil hudbu obdobia klasicizmu, romantizmu i 20. storočia na Slovensku. V tejto miestnosti sa nachádzali vitríny farebne označené, v ktorých boli uložené osobné veci známych hudobných skladateľov pôsobiacich v Banskej Bystrici. Zaujali nás aj zaujímavosti z ich života i informácie o ich tvorbe. Tretia časť našej exkurzie patrila návšteve hudobného átria Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Každá z miestností pôsobila príjemne a útulne a tí, ktorí majú k hudbe blízko by si tieto priestory určite zamilovali. Bolo by skvelé využiť sedenie na parapete okna a presedieť tam celý deň s hudbou a dobrou knižkou v ruke. To množstvo albumov a CD diskov, hudobnej literatúry a starých platní. Zrelaxovali sme pri tónoch skladby, ktorú zahrala na klavíri Ľudka Brodňanská v malej koncertnej miestnosti. V ďalšej miestnosti sme mali možnosť prehrať si celý album akejkoľvek hudobnej skupiny, či speváka prostredníctvom počítača cez špeciálny program. Táto exkurzia nás obohatila o nové informácie a zážitky. Bolo to skvelé!
    Natália Dolníková, Anna Sleziaková II.A
0123456789101112131415


FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V ŠKD DIVIAKY - 27.1.2015


    Dňa 27.1.2015 sa v školskom klube detí v Diviakoch zišla naozaj zvláštna spoločnosť - čarodejnice, šašovia, Popoluška, Červená čiapočka alebo tučný Obelix z ďalekej Gálie.
    Ale načo všetci prišli? No predsa na karneval! Všetky rozprávkové bytosti si spoločne zatancovali
s deťmi, ktoré boli tiež zamaskované na nepoznanie. V tento zábavný deň nikomu neprekážalo, že mačka tancuje s myšou a snehulienka sa nebála, že jej čarodejnica prinesie otrávené jablko.
    Veselé popoludnie ubehlo rýchlo a hry si užívali nielen deti, ale aj my, žiačky 4.B.
01234567891011


DLHODOBÁ VOLEJBALOVÁ SÚŤAŽ - 23.1.2015


    V telocvični našej školy sa 23.1.2015 uskutočnilo II. kolo dlhodobej medziokresnej súťaže darasteniek vo volejbale.


Výsledky vzájomných zápasov:
    Gymnázium Turč. Teplice - PaSA 0:2 (15:25; 18:25)
    Gymnázium JLT Martin - OA Martin 2:0 (25:7; 25:16)
    PaSA - Gymnázium JLT Martin 0:2 (25:27; 15:25)
    Gymnázium Turč. Teplice - OA Martin 2:0 (25:16; 25:11)
    Gymnázium JLT Martin - Gymnázium Turč. Teplice 2:0 (25:9; 25:20)
    PaSA - OA Martin 2:0 (25:20; 25:16)

    V zostave nášho tímu chýbala Erika Verníčková zo IV.D, čo sa odzrkadlilo na prvej prehre s Gymnáziom JLT Martin. Ostatné zápasy boli pre náš tím víťazné.
0


FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V ŠKD HORNÉ RAKOVCE - 22.01.2015


    Dňa 22.01.2015 sa v ŠKD Horné Rakovce uskutočnil Fašiangový karneval. Po príchode detí do vyzdobenej miestnosti sme im porozprávali o zvykoch a tradíciách na Fašiangy, ktoré sa v tomto období na Slovensku konajú.
    Sprievodné slovo na karnevale čítala maska Pipi dlhá pančucha. Deťom študentky IV.C triedy predviedli maskovaný sprievod za spevu piesne Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde a zavinšovali im fašiangové vinše. Potom sa zase deti predstavili v rôznych maskách od spidermana, šaša, motorkára, piráta, indiána, kovboja, samurajov, strašidiel, čarodejníc, zvieratiek, princezien, krotiteľky hadov, nevesty, víly, po brušné tanečnice. Pri fotení masiek nezaháľali ani pani kandidátky a fotili sa spolu s deťmi. Pre deti sme pripravili rôzne súťaže, v ktorých pravidlom nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Zabavili sme sa pri stoličkovom tanci, tanci s balónikmi, behu s vajíčkom na lyžičke, praskaní balónikov na nohách, tanci Rafaela Stonožka. Odmenou pre deti bolo tradičné občerstvenie fánky a šišky s džemom. Šišky z kysnutého cesta s jahodovým lekvárom a posypané cukrom chutili vynikajúco. Rovnako sme si pochutili na fánkach s citrónovou kôrou, ktorá im dodala príjemnú vôňu. Dôkazom toho bolo, že šišky i fánky zmizli z našich plechov veľmi rýchlo.
    Potom nasledovala spoločná diskotéka, kedy sme sa aj my vrátili do detských čias a riadne sme sa s deťmi vytancovali. Na konci karnevalu sme sa rozlúčili nielen s deťmi, ale aj s pani vychovávateľkami a poďakovali im za skúsenosti získané na praxi v ŠKD.
    Klaudia Kohútová, Karin Morongová, Katarína Holešová IV.C
012345678910111213141516171819


EXKURZIA UHERSKÝ BROD - 20.1.2015


    Ján Amos Komenský bol významnou osobnosťou svetovej pedagogiky. O tomto sme sa na vlastné oči presvedčili aj my, žiačky IV.B. Dňa 20.1.2015 sme spoločne navštívili múzeum Jána Amosa Komenského v Uherskom Brode.
    Hneď pri vchode nás privítala milá sprievodkyňa, s ktorou sme si názorne vyskúšali učenie sa v dobovej škole. Vyučovanie bolo mimoriadne zaujímavé a osvojili sme si veľa nových poznatkov a veľa cudzích slov. Keď „zazvonilo“ nasledovala prehliadka múzea. Informácie sme sa dozvedeli veľmi zaujímavými spôsobmi. Studňa múdrosti, labyrint alebo záverečná prezentácia v kaplnke nás naplnila obdivom k tomuto veľkému učiteľovi.
    Na školský internát sme sa vracali unavené, vysmiate a o trochu viac pripravené na učiteľský život.
    kolektív IV.B
0123456


KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT 2 alias ZIMNÉ RADOVÁNKY NA LYŽIACH - 12.-16.1.2015


    Druha časť študentiek prvého ročníka absolvovala Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy v lyžiarskom stredisku Donovaly. Zábery zo zjazdovky Záhradište a Nová Hoľa hádam ani netreba komentovať. Nech sú pozvánkou pre budúcich prváčikov!
    Svetozár Thomka
012345678


KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT alias ZIMNÉ RADOVÁNKY - 12.-16.1.2015


    Hneď po vianočných sviatkoch sme my, prváčky, absolvovali kurz pohybových aktivít v zimnej prírode. Viete si predstaviť naše nadšenie pre, čo i len minimálny pohyb po dňoch nič nerobenia a prejedania sa? Hotová katastrofa...
    Hneď v prvý deň nám dala zabrať niekoľkokilometrová túra cez lesopark Bôr. Zaujímavé bolo, že terén bol zamrznutý a my sme padali ako hnilé hrušky, ale so smiechom. Ďalšie dni sme korčuľovali a zažili najmä kopec srandy, pretože niektorým to šlo ako v lete na saniach. No nevzdávali sme sa a pod vedením p. Čupca, p. Hechelmann sme sa postupne dostávali do tajomstiev korčuľovania. A bolo to úžasné, aj keď nás bolelo hádam všetko, ale nevadí, máme na čo spomínať. V posledný deň nám p. Pišková názorne predviedla, ako sa zachovať pri strate vedomia, zlomeninách, a ako poskytnúť prvú pomoc. A na konci kurzu, čuduj sa, sme už korčuľovali ako zdatné korčuliarky.
    Bol to perfektný týždeň plný radosti z pohybu na čerstvom vzduchu.
    Vďaka naším milým pánom profesorom: Čupec, Hechelmann, Pišková, Nátherová, Chrobákova, Zajacová.
    Do videnia o rok, milé spolužiačky, tešíme sa letné aktivity.

012345678910111213


RODINA - na hodine pedagogiky - január 2015


    Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
    Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás.
    Žiačky 1.A a 1.B triedy sa na hodinách pedagogiky zamýšľali nad postavením rodiny v spoločnosti.
    Uvádzam ich niektoré zamyslenia sa nad vzájomnými vzťahmi v rodine, láskou, úctou, podporou...
    Tatiana Nátherová

Viktória Tóthová I.A

Rodina

Mať rodinu je bohatstvo,
Aj ja takú mám…
V každé ráno, v každú noc,
Za ňu Ďakúvam!
Rodina je okruh ľudí,
Nášmu srdcu blízky.
Za jeden povraz držíme,
A vždy sme si sebou istí
Rodina je vzácnou knihou,
Zlatým písmom písaná,
Otáčame my v nej strany,
A s niečím novým nás vítava.

Katarína Laciková I.A

Rodina

Začalo to dvoma ľuďmi, čo sa mali radi,
Žena a muž no nielen tak ako kamaráti,
Neskôr oni rozhodli sa zhmotniť svoju lásku,
Tak spravili si dieťa ich malú zlatovlásku.

Simona Žarnovická I.A

Rodina

Čo znamená pre mňa rodina ?
Je to kus môjho života.
Už len to slovo rodina
Znamená pre mňa strašne veľa.
Aj keď prídu hádky či spory
Vždy sa to nejako už len uzmieri.
Treba si pomáhať, doverovať, ľúbiť sa.
Veď to je to tajomstvo v tom slove rodina.
Na záver už len napíšem, vážte si, čo doma máte.
Nie každý totiž také šťastie má,
Že rodinu po svojom boku má.

Lenka Hláčiková I.A

Rodina

Radosť detí veľkú majú,
Veď rodinu svoju majú
Tatko, mamka – deti troje,
Vzorne žijú v jednom dome.

Pekne spolu nažívajú,
Tatka, mamku počúvajú.
A oni zas na oplátku
Starajú sa o tú chasku.

Lea Golhová I.A

Rodina

Rodinu má skoro každý
Niektorí sú veľmi vážni.
Členovia si pomáhajú
Aj keď sa pohádajú.

Žijú si tam všetci v kope
Tešia sa, keď niekto zaklope.
Všetci si tam pomáhajú
Navzájom sa rešpektujú.

Pozerajú spolu telku,
Keď počujú dobrú znělku.
Rodina je veľký dar
Preto si ho dobre chráň.

Soňa Gajdošová I.B

Rodina

Žijú pod jednou strechou
Plnia sa láskou a dôverou.
Mama, ocko to je základ
A deti sú och veľký poklad.
Vzájomná pomoc medzi nimi
Babka s dedkom tešia s nimi.
Výchova tam musí byť,
Vzdelávanie si treba zaľúbiť.
Bez hádok to nejde,
Každého to po čase prejde.
Na tvári úsmev majú,
S deťmi sa stále hrajú.
Láska, vernosť, úprimnosť
to je predsa povinnosť.
A ja len na záver poviem,
Ctiť si rodinu dobre viem.

Linda Florová I.B

Rodina

Rodinu je veľmi pekné mať,
aj rod je dôležité zachovať.
Žiť pod jednou strechou pekne všetci spolu,
keď nájdeš u brata úprimnú dôveru.
Láska a úcta čo vládne v rodine,
je nádherné, ak nikdy nepominie.
Výchovu a vzdelanie ti rodičia taktiež dajú,
už len tým, že sa s tebou od malička hrajú.
Aj keď som len malá bezbranná,
od mamy ide vždy ochrana.
Cti si svojich rodičov a váž si ich vždy,
lebo mať rodičov je veľký dar, ktorý nemá každý.


OLYMPIÁDA V ANJ - OBVODNÉ KOLO - 15.1.2015


    Dňa 15.1.2015 sa na našej škole už tradične uskutočnil 25. ročník obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Keďže je náš okres malý a nenachádza sa v ňom veľa stredných škôl, víťazi školských kôl nemali vo svojej kategórii konkurenciu, no i napriek tomu museli preukázať svoje
znalosti v jazyku na vysokej úrovni. Najskôr ich čakala písomná časť, pozostávajúca z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. Po tejto fáze museli absolvovať ústnu časť, a to obrázkový príbeh a situačnú úlohu. Každá z hore vymenovaných častí bola náročná na jazykovú pripravenosť, pohotovosť a koncentráciu. Odborná porota, ktorou boli pani Katarína Janovská, pani Zuzana Balážová a pani Natália Zajacová, vyhodnotila testy, dôsledne si vypočula ústne odpovede a na základe získaných bodov ako aj celkového vystupovania študentov rozhodla, že všetkých zúčastnených posunie do krajského kola, ktoré už bude bohaté na účastníkov a vytvorí skutočné konkurenčné prostredie, keďže v každej kategórii sa každoročne zúčastní od 10 do 16 študentov bojujúcich o víťaznú pozíciu, pretože len víťaz je vybratý do celoslovenského kola v Bratislave.
    Krajské kolo sa uskutoční 10.2.2015 na Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci. Postupujúcim do kraja držíme palce a veríme, že sa im podarí obsadiť tie najlepšie miesta. Ak by sa tak i nestalo, rozhodne to nebude žiaden debakel, pretože získajú neoceniteľné skúsenosti.

Víťazi a postupujúci do krajského kola olympiády v ANJ:
        2A kategória (študenti 1. a 2. ročníka gymnázií): Adrián Cobas
        2B kategória (študenti 3. a 4. ročníka gymnázií): Dominik Dubovec
        2D kategória (študenti stredných odborných škôl): Michaela Urbanová

Natália Zajacová

0123


TVORIVÉ A UMELECKÉ VIANOCE NA ŠKOLE - 17.-19.12.2014


    Zrazu nastalo ticho a tma. Z diaľky počuť znejúce koledy a vidieť blikajúce vianočné svetielka. Všade je pokoj a ľudia sú k sebe milí. Opäť sú tu Vianoce. Sviatky radosti, pokoja a pohody. Na tieto krásne sviatky sa nezabudlo ani na našej škole. Netradičná vianočná výzdoba celej školy, blikajúci
stromček a znejúce koledy, tak nejako to u nás vyzeralo.
    Prípravy na tieto sviatky však prebiehali omnoho skôr, aby bolo všetko dokonale pripravené. V stredu 17.12.2014 sa uskutočnili VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE v učebni tvorivej dramatiky, kde žiaci mohli vyrábať rôzne vianočné ozdoby podľa vlastnej fantázie. Celé tvorivé dielne mali na starosti profesorky tvorivej dramatiky. Tieto výtvory boli vystavené na obdiv celej škole. Vo štvrtok si náš vysielací tím pripravil celodenné vysielanie na tému Vianoc, no trochu v inom duchu, aby každému trošku vstúpili do svedomia a pripomenuli pôvodné posolstvo tohto sviatku a zabojovali proti komercii, valiacej sa z každého rohu. Éterom sa niesli známe vianočné piesne, ktoré všetkých pripravovali na ďalší, posledný a umelecky ladený deň v škole.
    V piatok 19.12.2014 tá pravá vianočná atmosféra explodovala v kultúrnom dome, kde sa uskutočnil VIANOČNÝ KONCERT, v ktorom účinkovali nadané žiačky našej školy. Spevácke a hudobné výkony komorného orchestra Musica Vetusta, a speváckeho zboru Mladosť, pri ktorých mrazilo na celom tele, ľudové tradície našich predkov v podaní folklórneho súboru a ľudovej hudby Prameň, či scénické tance vyrážajúce dych. Bol to nádherný estetický i umelecký začiatok posledného dňa školy v kalendárnom roku 2014. Po koncerte sme sa všetci odobrali do školy, kde na nás čakali VIANOČNÉ TRHY, kde sme si mohli oči popásť, no i pokúpiť kadejaké ručne vyrobené ozdoby na stromček, do bytu a samozrejme originálne šperky, ktoré vyrobili šikovné ruky našich spolužiačok. V suteréne školy rozvoniaval VIANOČNÝ PUNČ, ktorý varila Žiacka školská rada. Technička za aparatúrou sa snažila vytvoriť hudobnú kulisu a atmosféru. Okrem punču si prichádzajúci žiaci mohli zahrať netradičné hry, alebo sa mohli vyjadriť, čakajúc v rade na horúcu sladkú dobrotu, na tému Vianoc na prichystané plagáty. Každý si mohol zobrať aj kalendár na ďalší rok ako darček. Všade navôkol bola príjemná atmosféra a úsmevy na tvárach žiakov, profesorov a ostatných zamestnancov školy.
    Ešte raz všetkým prajeme príjemné a hlavne nekomerčné prežitie vianočných sviatkov a bohatého Ježiška.
    Petra Boháčiková, medialista ŽŠR

Atmosféru vítania Vianoc na našej škole najviac priblížia VIDEA:
        Video - VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
        Video - VIANOČNÝ KONCERT
        Video - VIANOČNÉ TRHY a VIANOČNÝ PUNČ

Foto z VIANOČNÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ
012345678910111213141516

Foto z VIANOČNÉHO KONCERTU
0123456789101112131415

Foto z VIANOČNÝCH TRHOV
01234567891011121314151617

Foto z prípravy a podávania VIANOČNÉHO PUNČU
012345678910111213


MEDZIOKRESNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 15.12.2014


    Na palubovke telocvične OA Martin sa dňa 15.12.2014 odohrali prvé zápasy medziokresnej súťaže vo volejbale stredných škôl. V tomto ročníku budu o najvyššie miesta súťažiť študentky OA Martin, Gymnázia J. Lettricha Martin, Gymnázia M. Galandu Turč. Teplice a našej školy.
Vylosované sú štyri kolá, vždy jedno na palubovke prihlásených družstiev.
    V prvom kole naše dievčatá zvíťazili nad OA Martin a Gymnáziom M. Galandu zhodne 2:0 a s Gymnáziom J. Lettricha remizovali 1:1. O cenné body sa zaslúžili všetky zúčastnené hráčky pod taktickým vedením E. Verničkovej a M. Stupkovej.
0


VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 12.12.2014


    V piatok 12.12.2014 sa v Novej Telocvični PaSA Turč. Teplice odohrali volejbalové zápasy pod hlavičkou Vianočný turnaj 2014. Podiaíať sa na tejto slávnostnej športovej atmosfére dostali príležitosť dievčatá z radov volejbalového krúžku, ktorý vedie p. prof. Lettrich. Sedemnásť
žiačok prvého až štvrtého ročníka svojim volejbalovým majstrovstvom vytvorilo dôstojný rámec tohto vianočného podujatia. Dobrým súperom pre dve družstvá PaSA bolo družstvo Oldies 75, vytvorené z pedagogov a bývalych žiakov našej školy. Turnaj bol zároveň aj vyvrcholením prípravy na dlhodobu medziokresnú súťaž vo volejbale stredných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice.


TROCHU SMIECHU V NEMOCNICI! - 11.12.2014


    Myslíte si, že deti v nemocnici zažívajú len pochmúrne a zlé chvíle? To ste na veľkom omyle! Vo štvrtok 11.decembra 2014 sa Žiacka školská rada vybrala do Martinskej fakultnej nemocnice na detské oddelenie. Medzi detských pacientov zavítali rôzne rozprávkové postavy ako kráľ,
kráľovná, Ruženka a taktiež nesmeli chýbať škriatkovia, dobré víly, anjeli či klauni s červenými nosmi, ktorí so sebou na oddelenie priniesli radosť, smiech a dobrú náladu. Žiačky 2.C triedy prispeli bábkovým divadlom o Šípkovej Ruženke, ktoré deťom urobilo radosť a prenieslo ich na chvíľu do sveta fantázie. Neskôr sa naše rozprávkové postavy pobrali do spoločenskej miestnosti, kde sa s malými pacientmi hrali rôzne spoločenské hry, maľovali si omaľovánky, či písali list pre Ježiška, a taktiež im na tváre nakreslili rôzne obrázky.
    Dúfame, že sme im pobyt v nemocnici spríjemnili a veríme, že aj vďaka nám prežili krásny deň plný zábavy a smiechu. Zároveň veríme, že tejto tradícii rozdávania smiechu chorým detičkám zostaneme verní a opäť sa s nimi čoskoro stretneme. Rozhodne im aj takouto cestou prajeme skoré uzdravenie a návrat domov.
    Medialistka Ivana Judiaková
01234567


MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE - 9.12.2014


Čo to, čo to, Mikulášske prekvapenie? Na koči? A aj čert a anjel zo IV. B? Hľaďte!...

Dňa 9.12.2014 sme sa zúčastnili na slávnostnom programe, ktorý si pripravili pre Mikuláša deti
zo Základnej školy v Diviakoch. Tance, recitácia a dokonca aj violončelo presvedčili Mikuláša, že deti boli dobré a za odmenu ich obdaroval sladkým balíčkom.
    Ako pomocníkov si vybral nás, žiačky IV.B, ktoré sme deťom spríjemnili popoludnie veselými hrami. Na školský internát sme sa vracali s pocitom dobra, ktoré ukázalo svoju detskú tvár.
012345


BESEDA K MEDZINÁRODNÉMU DŇU ĽUDSKÝCH PRÁV - 8.12.2014


    Dňa 8.12.2014 sa študenti 2. ročníkov a IV.KL triedy zúčastnili besedy k Medzinárodnému dňu ľudských práv. Našu školu navštívil významný hosť, bývalý primátor mesta Martin a bývalý člen komory pre regionálnu a miestnu samosprávu pre Rade Európy Ing. Stanislav Bernát.
    Priateľským, úprimným a otvoreným rozhovorom sme diskutovali o rôznych témach: November 1989, Slobodné voľby, Volebný zákon či Participácia mládeže. Pánovi Bernátovi sme kládli rôzne otázky, pýtali sme sa na jeho skúsenosti zo zahraničia a boli sme zvedaví aj na to, aký postoj zastáva k terajšej vláde a aký má názor na prácu, ktorú naši poslanci vykonávajú dnes.
    Týmto článkom by sme rovnako chceli poďakovať aj pani prof. Bernátovej, ktorá nám umožnila stretnutie s naším hosťom. Pánovi Bernátovi želáme ešte veľa úspechov, zdravia a tvorivých síl.
01


OLYMPIÁDA V ANJ - ŠKOLSKÉ KOLO - 8.12.2014


    Dňa 8. decembra 2014 si mohli naše žiačky otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku na školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiačky absolvovali gramatický a lexikálny test, čítanie a posluch s porozumením.
Potom nasledovala ústna časť, kde žiačky rozprávali na jednu z deviatich vybraných tém a nakoniec mali opísať obrázok a vymyslieť z danej situácie originálny príbeh.
    Súťaže sa zúčastnilo spolu 12 žiačok, išlo o výber tých najšikovnejších v rámci 2., 3. a 4. ročníka. Prekvapivo boli v konkurencii starších žiačok úspešnejšie druháčky a na základe hodnotenia poroty sú výsledky nasledovné:
        1. miesto: URBANOVÁ Michaela II. C
        2. miesto: MIKOVIČOVÁ Alexandra IV. B
        3. miesto: POLONCOVÁ Alexandra II. C

    Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávený deň!
    Michaela Urbanová postupuje ďalej a bude našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 15. januára 2015 na pôde našej školy. Želáme jej veľa šťastia!
    Mgr. Zuzana Balážová
0123


MIKULÁŠ ZAVÍTAL NA ŠKOLU - 5.12.2014


    Je tu ten čas, čas vianočný. Vianočná atmosféra začína zvyčajne dňom svätého Mikuláša. Každý sa teší na to, čo Mikuláš prinesie. V tento deň majú všetci dobrú náladu a éterom sa nesie príjemná atmosféra.
Inak to nebolo ani u nás. Pohľad na krásne vyzdobený stromček pri vchode do interiéru školy naladil každého. Každú prestávku zneli z rozhlasu známe vianočné melódie a v diaľke bolo počuť, ako zvoní Mikuláš so svojou početnou družinou.
    Žiacka školská rada prezlečená od kostýmov Mikuláša a jeho ženy, anjelikov, čertov, sobov až po veveričku spríjemňovali žiakom tento sviatočný deň. Každá trieda mala za úlohu pripraviť si pre nášho Mikuláša čo najoriginálnejšiu mikulášsku pesničku, ktorou by v triede Mikuláša privítala. V niektorých triedach sa Mikuláš veľmi čudoval, aké sú v našej škole kreatívne a hudobne zdatné dievčatá. Za odmenu im anjelici rozdali sladké prekvapenie v košíčkoch. Čerti sa nezapreli a vystrájali, žiakom pokreslili tvár či ruky, aby sa ani na nich nezabudlo. Mikuláš samozrejme neobišiel ani celý učiteľský zbor. Cez veľkú prestávku si ich zvolal do zborovne na krátku poradu. Aj naši profesori sa Mikulášovi potešili a zaspievali mu. Keďže Mikuláš má v tento deň veľa povinností, tak po prejdení všetkých tried z našej školy odišiel a určite navštívil veľa iných miest a domácností.
    Všetkým zapojeným žiakom do súťaže ŽŠR o najoriginálnejšiu mikulášsku pesničku ďakujeme a tešíme sa na vás o rok.
    P.S.: Poslúchajte! :-)
    Petra Boháčiková, medailistka, PaSA


012345678910


MIKULÁŠ v MŠ DIVIAKY - 3.12.2014


    Dňa 3.12.2014 sme počas praxe v MŠ V Diviakoch potešili deti naším programom pri príležitosti Mikuláša. Pripravili sme si program, v ktorom sme deťom zahrali scénky o Mikulášovi. Program bol veľmi zaujímavý a deti sme určite milo prekvapili. Zapojili sme aj deti, ktoré svojimi piesňami
a básničkami privolali Mikuláša. Mikuláš však nebol sám a prišiel aj spolu s anjelom a čertom, ktorý neposlušné deti trošku zamazal uhlím. Deti sa však nebáli a spolu s čertom a anjelom si zatancovali, aby potešili Mikuláša a za odmenu dostali vytúžené balíčky. Predtým ako im Mikuláš dal balík, každý musel povedať nejakú básničku. Na záver sme si s deťmi zahrali hry. Najskôr sme zapojili menšie deti a potom predškolákov.
    Keď deti dostali svoje balíčky a Mikuláš odišiel, s deťmi sme si spravili menšiu „párty.“ S deťmi sme tancovali na rôzne moderné piesne.
    Tento deň s deťmi sme si veľmi užili. Bol to pre nás veľmi príjemný zážitok a veríme, že si deti tento deň s nami užili tiež.
    III.B
01234567


HAMLETA SA NETREBA BÁŤ - 2.12.2014


    Dňa 2. 12. 2014 sme sa ako študentky II.B našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v Slovenskom komornom divadle v Martine, v Národnom dome. Išlo o tragédiu W. Shakespeara Hamlet. Najprv sme sa trochu obávali, či nás naše vedenie pustí, ale naša iniciatíva
(všetko totiž vybavili naše spolužiačky Miška a Elenka) bola odmenená pochopením a my sme mohli vyraziť do bývalého Mesta kultúry.
    Sprevádzala nás pani profesorka Sudorová, ktorá podobne ako my, bola predstavením nadšená. Divadelné predstavenie Hamlet bolo moderne spracované. Viac sa zameralo na rodinné vzťahy mladého Hamleta a aj keď boli zachované pôvodné dialógy, dala sa myšlienka diela ľahko pochopiť. Hlavnú postavu mladého „poblázneného“ Hamleta hral Marek Gaišberg, ktorý sa s úlohou Hamleta výborne stotožnil a tým bola hra dramatickejšia a pre študentov SŠ a VŠ určite zaujímavejšia, pútavejšia. Naozaj môžeme uvedené predstavenie v podaní martinských hercov (Oľhová, Výrostko) len odporučiť, hlavne študentom, ktorých čaká maturita a Shakespearov Hamlet je jednou z maturitných tém.
    Denisa Murčeková II.B


ČERVENÁ STUŽKA NA PASA - 24.11.-1.12.2014


    Koniec novembra, konkrétne týždeň od 24.11. do 1.12.2014, už tradične aj na našej škole patrí podujatiu Červená stužka, čím sa pripájame k stovkám ďalších škôl – základných i stredných – ktoré rozdávaním a nosením symbolických červených stužiek chcú vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi
žijúcimi s HIV alebo AIDS a zároveň upozorniť na toto ochorenie, ako aj touto formou podporiť osvetu či výskum tejto choroby.
    Uprostred týždňa v stredu 26.11.2014 sa nám podarilo zorganizovať aj druhé podporné podujatie Živá červená stužka. Predpríprava tejto akcie však začala týždeň vopred, kedy naša Žiacka školská rada cez rozhlas vyhlásila, že 26.11.2014 cez veľkú prestávku vytvoria študenti-dobrovoľníci živú červenú stužku a podporia boj proti AIDS. Okrem hlásenia naše medailistky vyrobili obrovský plagát s informáciami a akoby to nestačilo, celá žiacka rada prešla všetky triedy školy, aby im túto informáciu osobne odovzdala. Študenti sa pri tejto príležitosti obliekli do červenej farby, farby tohto medzinárodného dňa. Živá červená stužka však mala u nás dve fázy. Prvá fáza prebehla na školskom dvore počas veľkej prestávky, kedy študenti oblečení v červenom vytvorili decentnú stužku ako symbol toho, že i my sme spojení so všetkými ostatnými zapojenými školami a hlavne s trpiacimi týmto ochorením. Druhá fáza podujatia pokračovala večer na internáte, kedy študenti vyšli von, opäť v červenom, opäť vytvorili obraz stužky, no tento raz mali nad sebou zasvietené červené lampióny v tvare srdca, ktoré následne vypustili. Chceli tým zvýrazniť nádej, ktorú potrebuje každý o to viac chorý človek, zvýrazniť lásku, ktorá pomáha aj v tých najťažších chvíľach, zvýrazniť úctu tým, ktorí sa už tohto ročníka nedožili a vypustením lampiónov im symbolicky už do neba poslali svoj odkaz duchovného spojenia a nádeje pre ostatných.
    Priebeh podujatia na škole dokumentovala pani prof. Rafajová a na školskom internáte naše dievčatá z fotografického krúžku. Na internáte sa podujatia zúčastnil i pán riaditeľ. Nakoniec sme dievčatám poďakovali za účasť a ochotu podieľať sa na tejto dôležitej akcii spolu s nami.
    Bodkou za tohoročnou kampaňou bola naša účasť na stretnutí pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Žiline dňa 1.12.2014 na mestskom úrade. Toto stretnutie organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline a podporilo ho MŠVVaŠ, kancelária WHO na Slovensku a okresný úrad – odbor školstva v Žiline. Podujatie o 9,00 hod. otvoril mladý moderátorský pár z gymnázia privítaním hostí i účastníkov z celého Slovenska a po ich vstupe sme si vypočuli ukážku z Vivaldiho Štyroch ročných období v podaní študentského sláčikového orchestra. Nasledovali príhovory predstaviteľov mesta a odboru školstva, po ktorých nastúpila MUDr. Zuzana Štofková s odbornou prednáškou na tému vírusu HIV a samotného ochorenia AIDS. MUDr. Jozef Šuvada prebral štafetu a všetkým prítomným priblížil svoje osobné skúsenosti s prácou v teréne, čo znamenalo konkrétne prípady infikovaných dospelých i detí v Afrike a ázijských krajinách, všetko podložené fotodokumentáciou. Po krátkej prestávke boli v rôznych kategóriách vyhodnotené výtvarné diela s touto tematikou. Pred ukončením podujatia bol nechaný časový priestor i pani Andrei Bezákovej a jej kolegyni, ktoré sa angažujú v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré je okrem mnohých iných nelegálnych vecí spojené i s nákazou HIV. Celodenný program uzavreli moderátori poďakovaním všetkým prítomným. Náš deň však pokračoval v tomto duchu ďalej, pretože Mestský parlament mladých v Turčianskych Tepliciach pod vedením pani Mališovej na 17,00hod. zorganizoval sviečkový pochod našim mestom, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Myslím, že toho roku sme kampaň boja proti HIV a AIDS podporili všetkými možnými spôsobmi a veríme, že úspešne, pretože najdôležitejšie zo všetkého je vzájomné porozumenie, empatia, podpora a osveta.
    Petra Boháčiková, medailistka ŽŠR, Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice
01234567891011


IMATRIKULÁCIE - 28.11.2014


    Máme tu december, koniec prvého polroka sa nám neúprosne blíži, a tak by asi aj bolo na čase pripomenúť si, ako začal. Dňa 2. septembra prvý krát vkročili na pôdu našej školy ako oficiálne študentky. Ale zatiaľ to mali len na papieri. Áno, reč je o našich prváčkach. Mali tri mesiace
na to, aby sa „udomácnili“ a skúsili urobiť dobrý dojem na naše tretiačky. Nie všetkým sa to však podarilo. Dňa 28. novembra im to mierne spočítali. Trieda III.A trieda si pripravila pre všetky 4 ročníky prváčok zaujímavý program a rozmanité úlohy.
    Imatrikulačná slávnosť sa niesla v duchu „ROČNÝCH OBDOBÍ“. Väčšina prváčok sa obávala toho, čo ich to vlastne čaká, ale taktiež v nich blúdila malá iskierka zvedavosti. Imatrikulácia sa konala v Kultúrnom dome, kde sa zišla celá škola, aby prijala prváčky medzi ostatných študentov. Tretiačky boli oblečené v tematickom oblečení ročných období. Na začiatku slávnosti bolo menšie privítanie zo strany tretiačok k divákom, zamestnancom školy, pánovi riaditeľovi, ale hlavne našim prváčkam. Dievčatá tretieho ročníka mali pripravených niekoľko tancov, ktoré nám predviedli a počas tanca si volali dievčatá z prvých ročníkov na pódium. Za závesmi dievčatám natierali tváre rôznymi farbami, vždy korešpondujúc ročnému obdobiu, v ktorom prichádzali, a taktiež kakaom. Nakoniec dievčatá predstúpili pred dav ľudí a čakali, čo sa bude diať. Prváčky plnili rôzne úlohy, ktoré si pre nich tretiačky pripravili. Všetky prváčky boli rozdelené do dvoch skupín. Tretiačky zavelili úlohu a tú skupinu, ktorá prehrala, bohužiaľ, čakal trest. Ale naše prváčky si to užívali a na tvári mali široké úsmevy.
    Ďakujeme študentkám z III.A, ktoré vymysleli tento zábavný program a taktiež aj prváčkam za ochotu spolupracovať a vytvorenie atmosféry. Dúfame, že sa im táto imatrikulačná slávnosť páčila. Tak prváčky... konečne patríte medzi nás!
    Vaša medialistka Ivana Judiaková
0123456789101112131415161718192021222324252627282930


TURNAJ V ŠACHU - 24.-25.11.2014


    Miriam Bátoryová
– na Majstrovstvách regiónu Turiec - PRVÁ

– na Majstrovstvách Žilinského kraja - DRUHÁ
    Takto vynikajúco skončila naša Miriam Bátoryová z I.D triedy, ktorá reprezentovala našu školu na Majstrovstvách stredných škôl v zrýchlenom šachu.
    Dňa 24.11.2014 zvíťazila v kategórii dievčat na Majstrovstvách Turca v Martine a postúpila na Majstrovstvá Žilinského kraja, ktoré sa konali hneď na druhý deň v Čadci. Tu obsadila krásnu druhú priečku v kategórii dievčat a zároveň postupuje do finále – na Majstrovstvá SLOVENSKA stredných škôl v zrýchlenom šachu. Tie sa budú konať v polovici decembra tohto roku.
    Miriam sa venuje šachom už od svojich deviatich rokov. Doteraz dosiahla v šachu už niekoľko úspechov. Sme veľmi radi, že sa jej darí a Miriam, budeme Ti držať prsty aj vo finále!!!!!
    Monika Mäsiarová
0123


ROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 21.11.2014


    V piatok 21.11.2014 sa v telocvični PaSA Turč. Teplice uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov tradičný ročníkový turnaj vo volejbale.
    Dievčatá boli rozdelené do dvoch skupín.
    V skupine "A" hrali žiačky 1. ročníka, II. ročníka,III.A a III.B trieda.
    V skupine "B" hrali žiačky IV.A, IV.B, IV.D a zmiešané družstvo zložené zo začiatočníkov z I. - IV. ročníka.
    V "A" skupine boli zápasy veľmi vyrovnané a len lepším skóre zvíťazila III.A pred II. ročníkom a III.B triedou.
    V "B" skupine zvíťazili dievčatá zo IV.B triedy bez straty setu, druhé miesto obsadila IV.D a tretie miesto IV.A trieda.
    Finálové stretnutia:
        IV.B - III.A 2:0 (15:8; 15:9)
        II. ročník - IV.D 2:0 (15.10; 15:8)


    CELKOVÉ VÝSLEDKY:
        1. miesto: IV.B trieda
        2. miesto: III.A trieda
        3. miesto: II. ročník

        4. miesto: IV.D

01234567891011121314


LABUTIE JAZERO
18.11.2014


    Dňa 18.11.2014 sme navštívili s našimi žiačkami Bratislavu. Prvou zastávkou bol Dom hudby - Múzeum Trnavského, výstava hudobných nástrojov v Trnave. Pokračovali sme prechádzkou
po starej Bratislave: Michalská brána, SND, Filharmónia. Mali sme šťastie a stretli sme cestou spisovateľa Ľ. Feldeka. Najväčším zážitkom však bol balet P.I.Čajkovského Labutie jazero. Bol to náročný ale nádherný deň.
    PaedDr. Soňa Burčová
01234


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE VŠETKÝCH - 21.11.2014


    Dňa 21. 11. 2014 pripravili a zorganizovali zamestnanci Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach už deviaty krát po sebe Deň otvorených dverí. Deň otvorených dverí je významnou súčasťou marketingu vzdelávacích aktivít školy a jedným z hlavných nástrojov,
ktorým sa zabezpečuje monitorovanie záujmu žiakov ZŠ o štúdium v ponúkaných študijných odboroch. Deň otvorených dverí poskytuje potenciálnym záujemcom možnosť oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy pre jednotlivé študijné odbory, umožňuje im stretnúť sa s pedagogickými zamestnancami školy a školského internátu, prezrieť si učebné a ostatné priestory školy a školského internátu a v neposlednom rade pomáha potenciálnym záujemcom pri ich príprave na prijímacie skúšky.
    Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 115 záujemcov, čo bola doteraz najväčšia účasť. Ohlasy na aktivity organizované počas Dňa otvorených dverí v rodičovskej i žiackej verejnosti boli pozitívne, preto v nich bude škola pokračovať i v ďalšom školskom roku.

    Video uvádzame ako inšpiráciu pre cvičenie na rytmicko-pohybové cítenie, ktoré je súčasťou talentových skúšok z TV

012345678910111213141516171819


„ČO PRE MŇA ZNAMENÁ SLOBODA?“ - 17.11.2014


    Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (17.11.) a 25. výročia Nežnej revolúcie sa žiačky našej školy na hodinách občianskej náukyzamýšľali a diskutovali o pojme sloboda, jej význame a hodnotovom postavení v občianskej spoločnosti a opodstatnení v bežnom živote každého z nás.
Vzniklo tak niekoľko zaujímavých úvah, ktoré odzrkadľujú chápanie slobody v ponímaní generácie mladých ľudí nezaťaženej časmi, nie tak dávno minulými.
    Mgr. Tomáš Urík

Ukážky žiackych prác:

Soňa Gajdošova I.B

    „Čo pre mňa znamená sloboda?“ Nikdy som sa nad týmto slovom nezamýšľala ako správne ho vlastne definovať. Pre každého to môže znamenať niečo iné, slobodne sa vyjadrovať, konať, slobodne sa pohybovať, pocit absolútnej nenútenosti, robiť, čo chceme.
    Každý človek má právo si myslieť, čo chce, má právo na vlastný názor, ktorý môže vyjadriť. Môžeme ju chápať aj pod slovom voľnosť, každý môže robiť, čo sa mu páči. I keď väčšina študentov skôr hovorí, že nemá toľko voľnosti, keďže sú za nás zodpovední rodičia. Oni rozhodujú vo viacerých veciach, i keď môžeme vyjadriť svoj názor, tak musíme súhlasiť aj s ich názormi a postojmi na vec. Každá sloboda však má aj svoje hranice, pravidlá. Každý človek nesie za seba a svoje činy určitú zodpovednosť. Sloboda nie je len svojvoľné konanie človeka bez toho, aby nemyslel na následky. Nesmieme zabúdať na zodpovednosť. Každý sme zodpovedný za svoje konanie. Preto nie som presvedčená, že dosiahnutie úplnej slobody, bez akýchkoľvek obmedzení spoločnej dohody, bude niekedy možné. To však ale neznamená, že sloboda neexistuje. Stačí dodržiavať určité pravidlá, na základe ktorých môžeme nakoniec dosiahnuť osobnú slobodu.

Júlia Liščáková II.A

    Slovo sloboda nemožno definovať stručne. Keď sa ho snažíme opísať, nedá sa len tak poňať z užšieho konca. Je to obyčajné slovo, ktoré je za vznikom neobyčajných skutkov.
    Ľudia sa od pradávna snažia vyrovnať jeden druhému. Možno zo závisti a možno kvôli pocitu moci, sa snažia predbehnúť jeden druhého a skôr či neskôr sa pokúsia ostatným vládnuť. Niekedy to však zo zdravej súťaživosti prerastie do choroby, ktorá sa nazýva diktatúra. Nie nadarmo sa hovorí, že pravý charakter človeka spoznáš, keď mu dáš moc. Títo ľudia (nemusia to vždy byť len diktátori) si uvedomujú, že nielen oni chcú žiť podľa seba. Zabúdajú, čo je to empatia, pochopenie, radosť z maličkostí, z pocitu vďačnosti... Asi zabudli to staré známe – „ži a nechaj žiť“. Nikto tu nechce prežívať zo dňa na deň. Chceme zažívať, tancovať, spievať... Teraz nehovorím o zdravom napomenutí našej staršiny, aj keď občas by nebolo na škodu veci si uvedomiť, že táto zábava nie je až taká ružová, ako sa nám kedysi zdalo.
    Z každej strany počujeme, že sme demokratická a slobodná krajina. Je to však naozaj pravda? Veď vládnu za nás cudzí ľudia. Nie my sami. Keď aj chceme niečo zmeniť a spíšeme petície, mávnutím ruky ich zmetú pod koberec. Keď sa na rôznych úradoch dožadujeme spravodlivosti, zisťujeme, že už dávno nevyhráva spravodlivosť, ale známosti a peniaze.
    Myslím, že sme sa opäť dostali do čias, kedy už nevládneme sami sebe, ale sme ovládaní inými. Tá skutočná sloboda dávno stratila svoj význam a väčšina ľudí sa na to už len nečinne prizerá.

Vladimíra Froľová II.B

    Kedy som slobodná? Len vtedy, keď zavriem oči. Keď myseľ pomaly opúšťa všetky pravidlá, povinnosti, zákazy, príkazy. Keď môžem slobodne lietať ako vtáci. Ponad oceán, lúky, hory. Nikto ma nechytí za ruku a nevráti späť na zem. Tu jedine je sloboda, lebo len vo fantázii a snoch sa žiadne medze nekladú. Je to môj pohľad, môj názor na to, kde len my, obyčajní smrteľníci, môžeme byť slobodní. Jediné miesto, kde si môžeme povedať svoj názor, kde môžeme kričať, zúriť na celý svet.
    Snaží sa o to spoločnosť, snaží sa o to vláda, snaží sa o to ľud. Ale ja nepoznám ani jedno miesto, kde ľudia nie sú odsudzovaní za svoj pohľad na život. Ani jedno miesto, kde môže aj obyčajný človek zdvihnúť ruku a povedať: „nesúhlasím“.
    Sloboda je len obyčajné slovo, ktorým sa ľudia s vyšším bankovým účtom a vyšším postom v spoločnosti snažia zakryť, že sme stále nižšie ako oni. Isteže sa od obdobia nevoľníctva veľa zmenilo. Máme právo slobodného výberu prežitia svojho života. Máme právo veriť v to, čo považujeme za správne. Máme právo si zvoliť, kto bude vládnuť. Ja si ale myslím, že právo voliť je len fráza. Mám síce len 16 rokov, voliť ešte nemôžem a voľby sa ma zatiaľ nijako bytostne nedotýkajú, ale ak máme právo slobodne si vybrať, tak načo všetky kampane, letáky, sľuby, ktoré nám náš názor len berú? Sloboda je nám zatiaľ veľmi vzdialené slovo. Je potreba ešte veľa námahy a samostatného zamyslenia sa nad tým, ako o slobodu bojovať bez toho, aby ľudia prichádzali o život.

Renáta Rusková II.B

    „Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť bez slobody je otroctvo.“ Povedal kedysi jeden z velikánov politickej histórie Abraham Lincoln. Tento citát vystihuje určité hranice medzi slobodou a nevôľou. Bolo to už dávno, čo zazneli tieto slová. Ako čas plynie, menia sa ľudia a tým sa mení aj spoločnosť. Spoločnosť dnešnej doby je iná, ale niečo sa predsa nezmenilo. Sloboda má vždy nejaké hranice.
    Tak ako je každý človek iný, tak sú iné aj jeho názory. Čo pre jedného znamená sloboda, pre druhého to môže znamenať minimum. Niekto je rád, že má na výber v obchode a hovorí tomu sloboda výberu.
    Ale aký je môj názor? Čo pre mňa znamená sloboda? K priblíženiu použijem vyjadrenie S. J. Leca „Sloboda otroka sa meria dĺžkou reťaze.“ V dnešnom svete je sloboda len slovo, ktoré využívajú rôzne inštitúcie na to, aby zaslepili myseľ ľuďom. Snažia sa nám nahovoriť, že to čo nám ponúkajú stačí, že je to, čo chceme a máme byť s tým spokojní. Mnohí na to naletia a stanú sa ovcami jedného stáda. Zvyknú si na to, čo im ponúkajú vyššie mocnosti. Títo ľudia by si mali otvoriť oči a uvedomiť si jedno, na bližšie vysvetlenie použijem slová Christiana Boveea: „Niet väčšieho tyrana ako je zvyk a niet slobody tam, kde sa jeho dekrétom nekladie odpor.“ Stačí sa len zamyslieť nad týmito slovami a človek v nich nájde kus pravdy. Veď pozrime sa len na tzv. slobodu prejavu. Obyčajný príspevok na internete, s ktorým sa nestotožnia mocnosti ako je cirkev, či politici, môže viesť k odsúdeniu človeka. Odsúdený za vlastný názor. Na to, aby ľudia v takýchto vyjadreniach nepokračovali sa využívajú médiá, ktoré poľahky vytvoria škandál. Takto sa kradne i sloboda myslenia.
    Svoju úvahu o slobode ukončím jedným z ďalších výstižných citátov „Sloboda myslenia je jediná pravá a najväčšia sloboda, ktorú človek môže mať.“


SZ MLADOSŤ OSLÁVIL 50 - TKU - 12.-14.11.2014


    V dňoch 12.-14.11.2014 oslávil spevácky zbor Mladosť 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti nás navštívil aj Dievčenský spevácky zbor pri SpGŠ (Stredná pedagogická škola) v Kroměříži, s ktorým sme uskutočnili dva koncerty. Dňa 12.11.2014 o 19:00 hod.
v liečebnom dome Malá Fatra - pre kúpele a mesto Turčianske Teplice a slávnostný koncert pre školu dňa 13.11.2014 v KD mesta Turčianske Teplice. Verím, že koncerty sa všetkým páčili.
     Naši priatelia z Kroměříža mali bohatý program - prehliadku Turč. Teplíc a školy, okúpali sa v termálnej vode, zotavili na diskotéke. Na druhý deň sme navštívili v Martine Múzeum českej kultúry a poprechádzali sme sa po historických miestach: Memorandove námestie, budovy MS, Slovenské komorné divadlo.
    Naši hostia odchádzali v piatok popoludní a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
    PaedDr. Soňa Burčová

    Odkaz MLADOSTI

    Umenie vzniklo preto, aby zachytilo krásu života, aby všedné momenty premenilo na zázračné a ťaživé chvíle na zvládnuteľné, pominuteľné. Existujú rôzne spôsoby stvárňovania životnej krásy – literatúra, maľba, tanec, hudba, spev. Všetky spomenuté druhy umenia sprevádzajú život pedagógov a študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach už od jej založenia, a to presne 145 rokov. 145 rokov, tisícky hodín vysvetľovania, učenia sa, skúšania, trémy, obáv, ale najmä radosti, smelých plánov, snov, nádejí, lások... Všetko umocnené MLADOSŤOU. Možno práve takto uvažovala aj pani Janka Chovanová , vyučujúca hudobnej výchovy a zborového spevu, keď pred 50 rokmi zakladala dievčenský spevácky zbor pri pedagogickej škole, a dala mu pekný, výstižný názov MLADOSŤ. Realizovať tento skvelý nápad by však nebolo možné bez pomoci vtedajšej p. riaditeľky Mgr. Margity Nižňanskej, ktorá vytvorila výborné podmienky pre prácu zbormajstra, za čo jej patrí uznanie a veľká vďaka.
    Pani Janka Chovanová by určite mala veľkú radosť, keby sa 13. novembra tohto roku mohla zúčastniť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia založenia SVOJHO zboru. Videla by, že jej tvorivá práca, energia, nadšenie, láska k životu a k mladým ľuďom majú svoje pokračovanie, že jej život mal, a priniesol druhým veľký zmysel. O tom by vedeli rozprávať jej bývalé zboristky, teraz už zrelé ženy, ktoré v súčasnosti vedú svoje zbory a posielajú odkaz lásky a nádeje prostredníctvom hudby ďalej.
    Jednou z nich je aj súčasná dirigentka zboru MLADOSŤ, vyučujúca hudobnej výchovy v PaSA, PaedDr. Soňa Burčová, ktorá vedenie zboru prevzala v roku 1979. Odvtedy MLADOSŤ absolvovala množstvo vystúpení, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad vo Francúzsku, Belgicku, Poľsku, v Nemecku. V nemeckom meste Zwiesel sa v roku 2005 zúčastnila prehliadky zborov, ktorú organizovala miestna kresťanská pedagogická škola. Touto speváckou návštevou sa začala „ slovensko-nemecká“ spolupráca pri výučbe nemeckého jazyka, a to formou výmenných pobytov študentov a profesorov z obidvoch pedagogických škôl.
    Veľmi blízke vzťahy nadviazala Mladosť v Čechách s Vyššou pedagogickou školou v Kroměříži, ktorej dievčenský zbor pod vedením Jiřího Jablunka bol hosťom na novembrovej slávnostnej akadémii. Dievčatá zaspievali ľudové, muzikálové, moderné piesne v rôznych jazykoch, ktorými vytvorili krásnu, priateľskú atmosféru.. Ich vystúpenie bolo pre všetkých prítomných veľkým zážitkom. O kvalitách tohto kroměřížskeho zboru svedčí aj ocenenie na 4. olympiáde speváckych zborov v Číne, kde získal zlatú medailu (2006).
    Určite treba spomenúť koncertovanie Mladosti v Prahe, Hodoníne, Rakovníku, kde zbor svojím spevom vyjadril úctu 1. československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Tieto nezabudnuteľné chvíle, ktoré spájajú hodnoty minulosti so súčasnosťou, mohli dievčatá zažiť vďaka výbornej spolupráci so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Najväčšiu zásluhu na tom má jej čestný predseda Mgr. Peter Uhlík, ktorý pre zbor zorganizoval koncertný zájazd „Po stopách T. G. Masaryka“. Niekoľkodňový výlet bol odmenou pre speváčky Mladosti za dlhoročnú výbornú spoluprácu s touto spoločnosťou. Pán P. Uhlík bol ďalším z čestných hostí na tohtoročnej novembrovej oslave. Jeho príhovor bol významným, ale hlavne srdečným ocenením dlhoročnej práce dirigentky p. Burčovej a všetkých bývalých a súčasných členiek zboru.
    Slávnostné stretnutie moderovala p. Oľga Wagnerová, starostka obce Turček, tiež bývalá členka Mladosti. Vo svojej reči spomenula pestrý repertoár zboru, ktorý pozostáva zo sakrálnych, ľudových, moderných, oslavných piesní. Tie majú dievčatá naštudované nielen v slovenskom jazyku, ale aj v latinskom, českom, nemeckom, poľskom, anglickom a v staroslovienskom. Výber tých najlepších piesní je na prvom CD Mladosti, ktoré vyšlo v roku 2012. O výborných speváckych kvalitách študentiek PaSA svedčí aj získanie tzv. bronzového pásma na celoslovenskej prehliadke zborov Mládež spieva v Banskej Bystrici (r. 2013) a každoročná účasť zboru na celonárodných oslavách M. R. Štefánika V Brezovej pod Bradlom.
    Na zaujímavé výchovné koncerty Mladosti sa tešia škôlkari, žiaci základných a stredných škôl, no určite najväčšiu radosť majú deti z Detského domova v Necpaloch a jeho pani riaditeľka Mgr. Janka Žilinská. Ide o každoročné, vzájomne sa obohacujúce stretnutia, ktoré prinášajú do detských a študentských sŕdc radosť a spolupatričnosť. V slávnostné novembrové popoludnie prišiel Mladosti popriať všetko najlepšie aj primátor mesta Turčianske Teplice, JUDr. Michal Sygút, ktorý poďakoval p. Soni Burčovej za množstvo vystúpení pre mesto (Zbor pre občianske záležitosti, Domov sociálnych služieb, Červený kríž a i.) a za jeho reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí. Na záver sa ku gratulantom pridali riaditeľ PaSA Turčianske Teplice, PhDr. Ján Dvorský, PhD., bývalé členky zboru a učiteľky PaSA - PaedDr. Helena Tichá, Mgr. Anna Považanová. Za ich ďakovnou rečou zaznelo v sále kultúrneho domu spontánne, vyše tristohlasové zborové „Živijó“ od prítomných pedagógov a študentov PaSA .
    Krása života sa ukázala naplno - radosť, energia, nádej, láska, ... MLADOSŤ.
    Všetko najlepšie!
    PaedDr. Slávka Sudorová

0123456789101112131415


KRÁSA ŽIVOTA alias KEĎ DUŠA POOKREJE - 06.11.2014


    Veľmi peknú akciu sa aj tento rok podarilo zorganizovať vyučujúcim hudobnej výchovy, hudobníčkam v PaSA Turčianske Teplice – p. Burčovej, p. Kluskovej, p. Tumovej, p. Baťkovej a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Súťaž v modernom a ľudovom speve sa
konala dňa 6. 11. 2014.
    Záujem dievčat bol (aj napriek zvýšenej chorobnosti) naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod ľudovej hudby PRAMEŇ pod vedením p. Baťkovej a p. Tumovej. Potešujúcim faktom je, že dievčatá si podobne ako minulý rok vybrali slovenské populárne piesne. Najprirodzenejšie pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch – radosť počúvať a pozerať.

    V ľudovom kole získali ocenenie:
        1. miesto: Soňa Struhárová II.C
        2. miesto: Kristína Giertlová II.A
        3. miesto: Mária Kostelanská I.B.


    V modernom kole sa umiestnili:
        1. miesto: Denisa Uríková III.B
        2. miesto: Sandra Krisková II.C
        3. miesto: Alexandra Rihová III.A.
        Čestné uznanie: Oľga Jánošová III.A.


    Víťazkám v mene školy srdečne blahoželáme a všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
    PaedDr. Slávka Sudorová
01234567891011121314


TRIEDA II.A NA EXKURZII V TROPICARIU V BUDAPESTI - 5.11.2014


    Dňa 5.11.2014 sme sa trieda II.A vybrali na výlet do Maďarska - na exkurziu do Tropicaria v Budapešti. Cesta bola zaujímavá, robili sme si plno fotiek, hneď ako sme vyšli z Turčianskych Teplíc autobusom. No najväčším zážitkom bolo samotné Tropicarium. Pri vstupe do Tropicaria bolo
pred nami veľké akvárium, v ktorom plávali raje, ktoré sme si mohli pohladkať. V ďalšej miestnosti sa nachádzali exotické zvieratá, ako napr. tarantula, krokodíly, hady, opice, leguány, papagáje a iné. Zaujímavé bolo aj to, že nad nami voľne lietali vtáky. V akváriach sme obdivovali viac ako sto druhov krásne sfarbených sladkovodných i morských rýb. Prešli sme do podmorského tunela, kde nám nad hlavami plávali ryby, žraloky a raje.
    Prišla časť výletu, na ktorú sme sa tešili – nákupy v nákupnom stredisku Campona. Celý výlet sme si užili. Na internát sme prišli unavené, ale už sa tešíme na ďalší spoločný výlet.
    Katarína Bandíková, Alexandra Rusnáková, Kristína Kostelanská II.A
012345678910111213141516


SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU BÁBKU V ŠK.R. 2013/14 - 05.11.2014


    Žiačky PaSA v Turč. Tepliciach sa na povolanie učiteľky materských škôl a vychovávateľky pripravujú po každej stránke, aby boli pripravené plniť náročné úlohy inštitucionálnej edukácie v predškolskom a mladšom školskom veku.
    V rámci predmetu „Tvorivá dramatika“ sa učia vyrábať bábky a hrať bábkové divadlo.
    Tento školský rok zorganizovala naša škola už štvrtý ročník súťaže o najkrajšiu rozprávkovú bábku, ktorej sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov. Maňušky – bábky vodené zospodu, patria medzi obľúbené hračky alebo bábky detí.
    Žiaci si mohli svoju bábku sami navrhnúť a potom postupne vyrobiť pod vedením učiteľov. Bábky museli spĺňať niekoľko kritérií, aby mohli byť úspešné v súťaži – byť čitateľné (deťom musí byť hneď na prvý pohľad jasné, čo postavička resp. zvieratko predstavuje), estetické, správne vyrobené, vkusné, s dodržanou farebnou štylizáciou.
     Výstavka bábok bola nainštalovaná v školskej knižnici v mesiaci september a október 2014. Hodnotenia sa zúčastnili žiaci ale aj učitelia PaSA. Laická aj odborná porota vybrala 25 najkrajších bábok zo 162 a žiačky boli ocenené knižnou odmenou, na ktorú finančne prispela Rada rodičov pri PaSA. Ceny boli odovzdané 5.11.2014 za prítomnosti p. riaditeľa PhDr. Jána Dvorského, PhD. a vyučujúcich TDA.

Najkrajšie bábky vyrobili:
    1. V. Belková II.A - bábka Šašo
    2. S. Ohurniaková IV.C - bábka Prasiatko
    3. M. Bednárová IV.C - bábka Popoluška
    4. K. Stanová II.C - bábka Zajac
    5. N. Mensárová IV.A - bábka Paša
    6. J. Liščáková II.A - bábka Jánošík

    Okrem týchto bábok boli veľmi pekné - kravička, zajkovia, žabky, dievčatká, prasiatká, myška, slnečnice, vlk, mačka, kuriatko, babičky, princ, líška, víla ..
    Mgr. Libuša Polerecká
01234567891011121314151617181920212223242526272829


TUTANCHAMON - JEHO HROBKA A POKLADY - 04.11.2014


    „Vitajte v Údolí kráľov!“
    Takto privítala študentky 4. ročníka našej školy Incheba Expo v Bratislave, kde sa konala veľkolepá výstava hrobky mladého egyptského faraóna Tutanchamona. Jeho hrobka
s pokladmi bola zostavená presne tak, ako ju pred takmer 100 rokmi objavil slávny egyptológ Howard Carter. Mali sme možnosť cítiť sa ako objavitelia, ktorí vstupujú do tajomného podzemného sveta. Mali sme jedinečnú príležitosť vstúpiť do pohrebnej komory a preskúmať ju vlastnými očami. Videli sme viac ako tisíc vystavovaných exponátov a žasli sme nad všetkou tou nádherou – boli to dokonalé repliky posvätných predmetov: kultové predmety, sošky, šperky, amulety, truhly, kreslá, zbrane, hudobné nástroje a panovnícke symboly z tých najcennejších materiálov ako sú eben, alabaster, vzácne kamene, zlato. Vyvrcholením všetkého bola pohrebná komora vyzdobená nástennými maľbami, ukrývajúca truhlu faraóna Tutanchamona s jeho svetoznámou zlatou posmrtnou maskou.
    Bolo to dobrodružstvo pre všetky zmysly, zážitok, ktorý si bude každá z nás dlho pamätať.
    kolektív IV.A
01234567891011121314151617


INTENZÍVNE TÝŽDENNÉ KURZY KONVERZAČNEJ ANGLIČTINY - od 6. do 24.10.2014


    V tomto školskom roku 2014/2015 sme opäť zorganizovali 4 intenzívne týždenné kurzy konverzančnej angličtiny v období od 6.10. do 24.10.2014. Už po druhý krát sme sa stretli s anglickými lektormi Chrisom a Guyom, ale aj s americkým lektorom Evanom, ktorí nám všetkým,
nielen študentom, ale aj pedagógom priniesli obohacujúce a inovatívne metódy či aktivity a dodali každému študentovi sebavedomie rozprávať a nebáť sa robiť chyby.
    Naším spoločným cieľom je zdokonaliť jazykové zručnosti (schopnosti) študentov na PaSA používaním novej rozsiahlej slovnej zásoby zábavnou formou, zároveň tiež zvýšiť sebaistotu študentov pri rozprávaní o veciach, ktoré sú predmetom lektorovho rozprávania (cestovanie, stravovanie, film, ...). V neposlednom rade, všetky kurzy majú vzbudiť záujem o anglicky hovoriace krajiny a ich kultúru, ktorých jazyk sa učíme.
    Dúfam, že i v budúcom školskom roku 2015/2016 sa nám podarí zorganizovať týždenné intenzívne kurzy konverzačnej angličtiny pre našich študentov 2., 3. a 4. ročníka.
    Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu.
    Lenka Chrobáková Línerová, PK CUJ
01234567891011121314151617


MASKOT JESENE - 23.10.2014


    Dňa 23.10.2014 sa na našej škole uskutočnila súťaž o najoriginálnejšieho maskota jesene. Fantázii sa medze nekládli, jedinou podmienkou bolo použiť prírodný jesenný materiál. Najčastejšie to boli listy, gaštany, tekvice a rôzne iné prírodné materiály.
Do súťaže sa zapojilo 5 tried, a to: I.B,I.D, II.A, II.B a II.C. Maskotmi boli ježkovia, strašiaky a sympatická stará dáma. Súťaž vyhrala II.A s ježkom Jožkom. No nakoniec sme sa rozhodli, že ocenenia dáme i zvyšným zúčastneným triedam a všetkým sme dali i zahrať skladbu v školskom rozhlase. Zapojeným triedam ešte raz ďakujeme.
    Petra Boháčiková, medailista ŽŠR
012345


SZ MLADOSŤ ZASPIEVAL V DOMOVE DÔCHODCOV - 22.10.2014


    Spevácky zbor Mladosť dňa 22.10.2014 navštívil DD v Turč. Tepliciach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Veselými melódiami a vľúdnym slovom sa dievčatá snažili urobiť starším ľuďom radosť a spríjemniť spoločne prežité chvíle.
0


UPÍRI ZNOVA NA ŠKOLE - 21.10.2014


    Dňa 21.10.2014 sa na našej škole uskutočnila Študentská kvapka krvi. Darovania krvi sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníkov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a spĺňali zdravotné kritéria. Odberu krvi sa zúčastnilo 30 darcov, z ktorých bolo 16 prvodarcov , 3 darcovia nespĺňali
zdravotné kritéria pre darovanie krvi. Odberu krvi sa zúčastnili aj 8 občania Turč. Teplíc a 1 zamestnanec školy. Akcie sa zúčastnilo 16 štvrtákov a 4 tretiačky.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko – transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy.
    Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nimi, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    Marieta Pišková
01234


JESENNÉ JABLKOVÉ HODY - 20.10.2014


    Začiatok jesene predstavuje príjemné obdobie roka. Dni sú ešte celkom teplé, slnečné, príroda hýri farbami a záhradky sú plné dozrievajúceho ovocia. Najtypickejším pre našu zemepisnú šírku i našu krajinu je jablko, a práve to sa stalo inšpiráciou pre Žiacku školskú
radu (ŽŠR), ktorá prišla s novým podujatím pod názvom „Jesenné jablkové hody“, ktoré sa konali v pondelok 20.10.2014. Úlohou študentov bolo napiecť doma chutné koláče z jabĺk a priniesť ich do školy.
    Cez veľkú prestávku ZŠR pripravila stoly v školskom bufete, kam žiačky svoje koláče doniesli a spolu s pedagógmi i ostatnými zamestnancami školy ich degustovali. Do tejto akcie sa zapojilo mnoho šikovných tried. Najviac koláčov napiekla trieda III.B a I.D , ktorým sme za odmenu zahrali pieseň v našom školskom rozhlase. Celé podujatie podfarbovalo rozhlasové vysielanie, ktoré, ako ináč, bolo ladené na tému jablká, takže popri ochutnávaní rôznorodých jablčných koláčov všemožných veľkostí, tvarov a chutí, sa študenti mohli dozvedieť to, odkiaľ jablká pochádzajú, koľko druhov jabloní existuje, aké minerály a vitamíny tieto plody obsahujú, či ako pôsobia na naše zdravie a imunitný systém. Atmosféru na škole dotvárala príjemná tematicky ladená hudba.
    Dúfame, že sa vám tento deň plný chutných koláčov páčil, že Vám urobil radosť, potešil chuťové bunky a hlavne, že ste mohli ochutnať aj iné recepty, ako len tie vaše. Všetkým zúčastneným pekárom a pekárkam ešte raz ďakujeme a veríme, že i pri ďalších podujatiach sa budete zúčastňovať v takom hojnom počte.
    Vaša medailistka: Ivana
012345


KRIŽOVATKY VLASTNÝCH CIEST - 20.10.2014


ŠIKANOVANIE
Na začiatok by sme si mali vysvetliť, čo rozumieme pod týmto pojmom. Podľa odborníkov je šikanovanie úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky: bitie, strkanie, vyhrážanie sa
fyzickým útokom, krádež peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, vylúčenie zo spoločnosti ostatných. Za šikanovanie sa môžu považovať aj opakované posmešky alebo hanlivé poznámky na adresu obete alebo jej rodiny.
    Na Slovensku takmer polovica opýtaných žiakov priznala, že boli obeťou šikanovania. Tretina bola jeho svedkom. Najčastejšou formou boli vulgárne nadávky a agresívne správanie útočníka.
    Dôvody šikanovania sú podľa psychológov rôzne: narušené rodinné prostredie, rodičia dieťa príliš trestajú alebo si ho naopak nevšímajú, dieťa sa za každú cenu snaží upútať pozornosť spolužiakov alebo učiteľov.
    Prevencia je predchádzanie. V prípade šikanovania ide o zvládanie hnevu a zlosti, rozpoznávanie emócií, tolerovanie odlišností. Žiaci sa majú naučiť riešiť bežné životné konflikty a hádky tak, aby neubližovali iným, t.j. zdokonaliť sa vo svojich sociálnych a komunikačných zručnostiach.
    Šikanovaniu sa darí v prostredí utajovania. Obete mlčia, pretože majú strach, ale to ich problém nevyrieši.
    Multimediálny antidiskriminačný výchovný koncert „ Križovatky vlastných ciest“ , ktorí sa uskutočnil 20.10. 2014 v KD Turčianske Teplice pre žiakov našej školy mal na tento problém nielen upozorniť, ale aj povzbudiť prípadné obete, aby nemlčali a vyhľadali pomoc rodiča, pedagóga....
    Na základe atmosféry a potlesku na koncerte usudzujem, že sme sa v prevencii a na „križovatke vlastných ciest“ posunuli o krôčik dopredu tým správnym smerom.
    PaedDr. Miriam Michalková
012


STRETNUTIE S UMENÍM - 15.10.2014


    Dňa 15. 10. 2014 privítala naša PaSA troch známych slovenských spisovateľov, členov Spolku slovenských spisovateľov - Ondreja Nagaja, Miroslava Bartoša a Petra Mišáka. Jednou z maturitných tém je aj súčasná slovenská poézia a literatúra Turca, a preto bola
beseda určená všetkým štvrtákom, ktorých v tomto školskom roku čaká maturita zo slovenského jazyka a literatúry.
    Naši hostia zaujímavo a vtipne porozprávali o svojich literárnych začiatkoch, o svojej dlhoročnej učiteľskej praxi - O. Nagaj a M. Bartoš pôsobili v našej škole ako pedagógovia niekoľko desaťročí, O. Nagaj ako učiteľ slovenského jazyka a M. Bartoš ako vyučujúci výtvarnej výchovy a dejín kultúry. Študentov zaujal P. Mišák svojimi zážitkami z novinárskeho prostredia a diskusiou o ťažkej ceste súčasných autorov k vydaniu vlastnej tvorby. Samozrejme, najväčším problémom sú peniaze a malý knižný trh na Slovensku.
    Nakoniec každý z našich vzácnych hostí prečítal ukážky zo svojej tvorby. O. Nagaj zabavil štvrtákov svojimi hádankami a básničkami pre deti a zároveň predstavil svoju najnovšiu básnickú zbierku pre dospelých Šepotance. M. Bartoš zaujal básňou o našich maturantkách z knihy básní Kto ťa pohladí a krátkou prózou o „pohodlnom“ cestovní z Vrútok do svojho rodného Liptova. P. Mišák pútavo prerozprával povesť o Švošovskom zvone.
    Beseda našich študentov naozaj zaujala a ja aj v ich mene ďakujem O. Nagajovi, M. Bartošovi a P. Mišákovi za priateľské doobedňajšie stretnutie mladých s literárnym umením.
    PaedDr. Slávka Sudorová, PaSA Turč. Teplice
012


EXKURZIA II.A A II.D V OSVIENČIME A KRAKOVE - 08.10.2014


OSVIENČIM
Máloktorý Slovák v mladšom, či už v pokročilom veku, aspoň raz nenavštívil koncentračný tábor v Osvienčime. Tí, ktorí jedno z najpochmúrnejších múzeí navštívil, vedia o sile zážitku
z tohto miesta, pri ktorom vás už pri pohľade na známu bránu s nápisom „práca oslobodzuje“ zamrazí. Myslím, že nikomu nie je príjemné pozerať sa na to, akými možnými trestami trpeli tí nevinní ľudia, ktorí sem prichádzali nič netušiac o zverstvách, ktoré sa tu páchajú, za prácou a novým domovom. Hlavne deti trpeli najviac. Malé, nepripravené a slabé na ťažkú prácu a život. Podmienky na život boli nepochopiteľné a tak smutné. Po tom ako som videla tie miestnosti, v ktorých spávalo nespočetne veľa ľudí, fotografie obetí tejto strašnej doby, viem s istotou povedať, že my dnes žijeme ako v bavlnke, aj keď sú na svete rôzne nepokoje, ktoré by mohli zasiahnuť aj nás. Najhorší pohľad bol na ľudské pozostatky, ten kto to videl, vie o čom rozprávam. Tiež na nádoby a hrnčeky, ktoré si deti a dospelí vzali so sebou a ktoré im ostali, aj keď nemali už vôbec nič a hlavne na topánky starých, dospelých a nevinných detí. Ten pohľad vo mne vyvolával smútok. Niečo veľmi silné. Ten pocit, že tieto veci patrili nič netušiacim ľudským bytostiam, z ktorých väčšina prišla o svoj život práve v plynových komorách a ich nehybné telá spaľovali v krematóriách, bol zničujúci a tak temný. Ostali len fotky...
    Vzdávam úctu všetkým týmto padlým obetiam a hlavne tým, ktorí to napriek všetkým krutostiam prežili. Veľmi rada by som sa stretla s človekom, ktorý možno nič netušiaci, absolvoval prevoz do Auschwitz, či Birkenau a napriek tomu, ako bol poznačený jeho život, dokáže o tom rozprávať nie ako o niečom zlom, ale ako o časti svojho života.
    Natália Dolníková II.A
012345678

    KRAKOV
    Veselšou časťou dejepisnej exkurzie II.A a II.D triedy bol výlet do Krakova, kráľovského mesta, ktoré si váži každý Poliak. Naše prvé kroky viedli do katedrály na zámku Wavel, kde korunovali poľských panovníkov a nachádzajú sa tu ich kaplnky s hrobkami. Pred katedrálou stála veľká socha pápeža Jána Pavla II. a bolo vidieť, ako si ho všetci vážia aj po smrti a vzdávajú mu úctu. Tu sme sa aj vyfotili. Slniečko krásne svietilo a na ľudských tvárach bolo vidieť, že zámok Wavel, jeho nádvorie i komnaty zámku s nádhernými gobelínmi sú pre nich nesmiernym zážitkom. Aj my po krátkej prehliadke zámku Wavel sme sa vydali do ulíc mesta kráľovskou cestou až na Hlavné námestie – Rynok. Cestu nám spríjemňovali pouliční hudobníci, ktorí vyvolali v nás príjemnú náladu. Uličky mesta sú zaujímavé netradičnými kráľovskými kočmi, ktoré okolo nás jazdili. Tradičným občerstvením je chutný praclík, ktorý si väčšina z nás neodpustila. Fotili sme sa pri nehybných sochách, ktoré sa znenazdajky pohli a vystrašili nás. Na Hlavnom námestí sa nachádza Mariacka bazilika a z jej veže sa presne o 17.00 hod. ozvala hra trubača, ktorý nám po svojom výkone zamával na pozdrav. Ako by to bolo, keby sme si z Krakova neodniesli malý darček na pamiatku. Skvelá na to bola krytá tržnica Sukienica priamo na námestí, kde ste našli suveníry zo všetkých regiónov Poľska. Nakoniec sme vybrali magnetky s vyobrazením mesta Krakov, či postavu dráčika – Smoka, ktorý je symbolom mesta. Každopádne sme si tento výlet poriadne užili a na internát sme sa vrátili s množstvom zážitkov, s dobrou náladou, ale aj riadne unavení. Budeme na tento deň ešte dlho spomínať.
    Viera Teťáková a Natália Dolníková II.A
012345678


NA HODINÁCH PEDAGOGIKY - 10.2014


    Na vyučovacích hodinách pedagogiky sa v triedach I.A a I.B žiačky zamýšľali nad výrokom nemeckého filozofa I. Kanta "Výchova je najväčší problém, ktorý možno uložiť človeku".

Tu sú niektoré úvahy žiačok:

Lea Golhová I.A

    Najvzácnejším darom života je dieťa, ktoré predstavuje jednu z najväčších hodnôt rodiny a spoločnosti. Dieťa je tvor jedinečný, ktorý si zaslúži lásku, pomoc, pochopenie a plnohodnotné rozvinutie svojho potenciálu. Efektívne pôsobenie na rozvoj osobnosti dieťaťa je cieľom výchovy. Detstvo je obdobím rodinnej a neskôr inštitucionálnej výchovy. Je to obdobie najintenzívnejšieho vývinu základných schopností osobnosti dieťaťa. Je obdobím „výstavby“ základnej štruktúry osobnosti. Záujmom rodičov a neskôr vychovávateľov je dieťa rozvíjať a pripraviť ho na život v spoločnosti.
    Zaujímavú myšlienku vyslovil aj E. Fromm, že... „výchova je pomoc dieťaťu pri rozvoji jeho možností.“ Mali by sme pomáhať deťom rozvíjať ich schopnosti a viesť ich k samostatnosti a objavovaniu okolitého sveta. Myslím si, že dostatok podnetov z prostredia, to znamená viac materiálov, pomôcok, hračiek, prírodnín, pomôže dieťaťu objaviť súvislosti a vzťahy. Samostatným poznávaním si dieťa rozvíja nielen myslenie, ale aj vzťahy v kolektíve, spoluprácu, pomoc kamarátovi a schopnosť komunikovať. Výchova teda veľmi úzko súvisí so vzdelávaním, nedá sa od neho oddeliť. Problémom dnešnej spoločnosti pre rodičov aj vychovávateľov je nájsť takú cestu výchovy dieťaťa, ktorá by mu bola „ušitá na mieru.“ To je údelom učiteľov aj vychovávateľov, aby spoznávali „svoje“ deti a snažili sa vychovávať ich nielen slovami, ale vlastným príkladom, aby to, čo sa deti naučia v útlom veku bolo základným kameňom výchovy v ďalšom období života.
    Procesy výchovy a vzdelávania sú javy spoločenské, to znamená že úzko súvisia s rozvojom spoločnosti. Snahou rodičov, vychovávateľov a učiteľov je smerovať také výchovné pôsobenie, ktoré odráža individuálne potreby detí. Teda výchova bude prebiehať v súlade s možnosťami detí a vychovávateľov. Výchova je proces nepretržitý, stále prebiehajúci. Myslím si, že ja ako budúca učiteľka by som chcela zodpovedne vychovávať a vzdelávať deti v materskej škole, na ktoré budem neskôr hrdá. Želám si, aby moje pôsobenie na deti bolo láskavé a nežné, a zanechávalo v nich pocit šťastia a radosti.
    Lea Golhová I.A

Simona Žarnovická I. A

    Pri použití slova „výchova „ si predstavím svoju mamu. Pretože to ona ma vychováva už od malého novorodenca. Dáva mi všetko čo potrebujem, svoju lásku, čas i každodenné záležitosti ako sú napr: jedlo či peniaze. Ale samozrejme nemôžem zabudnúť na svojich učiteľov, ktorí sa taktiež podieľali pri mojej výchove. Či to bolo v materskej škole alebo na základnej škole. Možno si niekto povie, ako sa len učiteľ môže podieľať na výchove? Ale to nie je len o tom, že prídu, naučia a tým to pre nich skončilo. Lenže za tým všetkým je veľa driny a obety. Pripraviť sa na tie hodiny a snažiť sa tým deťom dať to najviac zo seba, si vyžaduje veľkú trpezlivosť. A prečo je to najväčší a najťažší problém? Odpoveď je jednoduchá. Pretože práca s človekom je vždy veľmi náročná. Človek nie je bábka, s ktorou si robíme, čo chceme. A nehovoriac o zodpovednosti, ktorú učiteľ musí mať. Stačí malá nepozornosť a nešťastie je na svete. Pri deťoch treba mať oči vždy otvorené. Hlavne preto je to o tej spomínanej zodpovednosti.
    Študijný odbor, ktorý sme si vybrali (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo) nie je jednoduchý, ale ak to robíme s tým, že nás to baví a napĺňa, nie je to nič hrozné, čo by sa nedalo zvládnuť.
    Simona Žarnovická I. A

Mária Kostelanská I.B

    Čo je o vlastne výchova? Je to len samé rozkazovanie ako napr. Toto nerob... Nie nikam nejdeš. Nie! Vravela som, že je to drahé... alebo je to aj sebazaprenie ? Čo si vlastne dieťa, dospelý človek a rodič pod slovom “výchova“ predstaví? Je ten názor odlišný alebo sa všetky zhodujú? Samozrejme, že sa nezhodujú, lebo dieťa nezažilo toľko, koľko rodič alebo dospelý. A samozrejme ani dospelý človek nepozná výchovu tak ako rodič. Rodič to má asi najťažšie. Prečo? A deti čo ? Isto vám napadla táto otázka . Aj mne napadla a odpoveď je asi takáto :
    Rodičia chcú z nás spraviť slušné deti, ktoré nebudú piť, fajčiť. Je to ľahké? Nie, nie je. Niekomu odopierajú len niektoré diskotéky, niektorým všetky a niektorým žiadne. Teraz je tu zas otázka, prečo každý rodič robí inak.
    Niektorí si myslia, že keď ich nebudú púšťať na diskotéky, budú ich chrániť pred alkoholom, cigaretami a omamnými látkami, tak ich nebudú brať. Omyl. Ide tu aj o dieťa. Každé dieťa to vyskúša a ide len o to: či mu to chutí, aké má zásady a ciele. Lebo rodič môže i milión rokov vštepovať do dieťaťa, že nebude fajčiť, piť, lebo to škodí zdraviu, keď nemá žiadne zásady podľa ktorých bude viesť svoj život alebo nemá určený cieľ. Tak kam ho to dovedie? Poslúchne rodičov?
    Niektorí zase svoje deti púšťajú všade, lebo vedia, že ak to dieťa bude chcieť, dostane sa k tomu. Dávajú mu týmto zároveň dôveru, ktorá sa veľmi ťažko získava. Ale vážia si to, keď ich všade púšťajú? Niektorí púšťajú, ale nie vždy. A podľa mňa je toto najsprávnejšie. Deti si vážia viacej tú dôveru, ktorá sa im do rúk vkladá. Vedia, že rodičia sa o nich boja, a že sú za nich zodpovední.
    Ešte raz si preto dávam otázku: „Majú to ľahké?“
    Nie, viem, že ja nie som najvzornejšie dieťa, ale keď sa nad tým človek zamyslí, nemali by sme si rodičov viacej vážiť?
    Nemali by sme sa k nim správať milšie?
    Rodičia nás neopustia ani keby čo bolo. Stoja pri nás, i keď sa nám to veľakrát nezdá. Napr. keď nám chlapec zlomí srdce: Mamina nás utešuje a tatino chystá pušku ; dobre s tou puškou som to nemyslela vážne.
    Musím však ešte podotknúť, že sú tu aj výnimky, i keď sa rodičia neviem ako snažia, nemusí ich dieťa byť slušné, môže piť, fajčiť... Rodičia môžu byť aj takí, že sa o dieťa nestarajú, ale dieťa je slušné, nenadáva, nepije.
    Ide hlavne o človeka, čo s tým, čo mu rodičia hovorili, spraví, či poslúchne alebo nie.
    Toto je môj názor a váš je ?
    Mária Kostelanská I.B


VÝLET ZA ODMENU! - 26.09.2014


    Žiacka školská rada pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach v spolupráci s rodičmi, vedením školy a triednymi profesormi pravidelne organizuje podujatie Výlet za odmenu,ktorým chce oceniť usilovných a vzorných študentov za ich prospech
a dochádzku, čím chce navonok deklarovať, že dobre sa učiť a pravidelne dochádzať do školy sa oplatí. Výlet má mať vyslovene motivačný charakter na študentskú obec našej školy.
    Toho roku sme sa spoločne s premiantmi školy, za každú triedu po dvaja študenti, vybrali v piatok 26.9.2014 do neďalekého Bojnického zámku. Počasie bolo typicky jesenné – upršané a sychravé, no na nálade sa to nijako neodrazilo. Nakoniec, prečo by sa aj malo! Hovoríte si: „Bojnický zámok?! To je už otrepané! Kto by tam nebol?“ Ale predsa nám zas ponúkol a ukázal niečo nové a zaujímavejšie ako len strohý výklad o svojej histórii.
    Prechodom vstupnej brány hradu sme sa akoby cez časovú sľučku vrátili o pár storočí späť. Na všetkých nádvoriach hradu sa pohybovalo služobníctvo, stráže držali stráž pri vrátach a v interiéroch zámku sa šľachta i služobníctvo venovali svojim každodenným povinnostiam. V jednej miestnosti popri vyhrávaní hudby páni hrali hazardné hry a dámy ich pozorovali popíjajúc čaj, v ďalšej miestnosti sa chystal stôl na obed, v kuchyni kuchári a ich pomocníci chystali dobroty na obedný stôl, v nasledovnej miestnosti mladá šľachtičná čítala knihu, v ďalšej sa zas inej panej venoval učiteľ spevu...
    Veríme, že sa študentkám tento výlet neopakovateľne vryl do diára ich spomienok a naďalej sa budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší z výletov za dobrodružstvom ktovie kam.
    Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR
012345678


BIELA PASTELKA - 24.09.2014


    Dňa 24. 9. 2014 sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.Úlohou verejnej zbierky je finančne pomôcť nevidiacim vrátiť sa do života ( výcvik vodiacich psov, naučiť nevidiacich žiť bez zraku ).
    Podľa pokynov organizátora sme vytvorili 2 stanovištia. Na každom stanovišti boli 3 dobrovoľníci, ktorí boli riadne označení identifikačnými znakmi, ktoré požadoval organizátor (identifikačné tričká, pokladnička a maketa pastelky).
    Úlohou dobrovoľníkov bolo informovať verejnosť o dôvode zbierky, rozdávať spinky v podobe bielej pastelky a letáčiky, ktoré poskytol organizátor. Dobrovoľníčky sa pohybovali v uliciach Turčianskych Teplíc a v škole. Celková vyzbieraná suma bola 233, 65 €. Počas zbierky sa nevyskytli žiadne závažnejšie problémy.
01


DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH - 24.09.2014


    Dňa 24.9. 2014 v kúpeľnom parku Riaditeľstvo PaSA Turčianske Teplice a vyučujúci TV usporiadali DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH. Behu sa zúčastnili žiaci prvých až štvrtých ročníkov. Cieľom bol boj proti civilizačným chorobám a upevnenie si zdravia, podporovať zdravý
životný štýl.
    Súčasťou tejto telovýchovnej a športovej akcie boli majstrovstvá školy v cezpoľnom behu jednotlivcov. Žiakom sa táto akcia páčila, aktívne sa zapojili všetci žiaci, ktorí mali možnosť vyhrať hodnotné ceny. O organizáciu a dobru náladu sa postarali vyučujúci TV PaSA a žiačky zo IV.D triedy.
Víťazi z jednotlivých ročníkov:
1. ročník
1.miesto:   Víťazková Natália   I.D   5:47
2.miesto:   Triebelková Eva   I.C   5:51
3.miesto:   Lachová Zdenka   I.D   5:56

2.ročník
1.miesto:   Vojtasová Veronika   II.D   6:14
2.miesto:    Struhárová Soňa   II.C   6:16
3.miesto:    Sklarčíková Anna   II.C   6:38

3.ročník
1.miesto:   Baranová Petra   III.A   5:39
2.miesto:   Svetlošaková Anežka   III.A   5:47
3.miesto:   Pojezdalová Patrícia   III.A   6:06

4.ročník
1.miesto:   Michaela Suchá   IV.D   6:13
2.miesto:   Kováčová Ľudmila   IV.B   6:24
3.miesto:   Smolková Kristína   IV.D   6:40

Najrýchlejším chlapcom bol Samuel Grigliak zo IV.KL   6:08
0123456789101112131415


DNI NEZÁBUDIEK - 12.09.2014


    V dňoch 11. - 14. 09. 2014 sa realizovala celoslovenská verejná zbierka DNI NEZÁBUDIEK organizovaná Ligou za duševné zdravie SR. Cieľom zbierky bolo upozorniť ľudí na to, aby nezabúdali na svoje duševné zdravie a tiež podporiť rozvoj siete
starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Ľudia za dobrovoľný príspevok dostali nezábudku. Tento modrý kvietok je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí nezabúdať, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.
    Naša škola sa už po štvrtýkrát aktívne zapojila do zbierky. Dievčatá IV. D triedy – Barbora Hlávková, Dominika Dávidíková, Martina Vargová, Edita Medvecká, Mária Straková a Natália Rojčeková pracovali ako dobrovoľníčky a ponúkali modrý kvietok spolu s propagačnými materiálmi. Zaklopali na dvere tried, ale aj na dvere kabinetov svojich učiteľov. Najväčší záujem prispieť na LZD mali žiačky prvého ročníka. Z budovy školy dievčatá vyšli aj do ulíc mesta Turčianske Teplice a oslovovali aj jeho obyvateľov. Celkove sa im podarilo vyzbierať 188,51 €. Tešíme sa z výnosu zbierky, lebo za posledné štyri roky, čo sa zapájame do zbierky LZD , bol najvyšší. Ďakujeme v mene LZD všetkým prispievateľom – žiakom, učiteľom aj občanom mesta Turčianske Teplice.
    koordinátor zbierky Jarmila Pavelcová
012345678910


DNI RADY - 10. - 11.09.2014


    Žiacka školská rada (ŽŠR) je svojou činnosťou u starších študentov školy známa a mnohí sa do jej činnosti radi zapájajú, no pre študentov prvého ročníka, ktorí sú na škole úplní elévi, je to terra incognita s neznámymi ľuďmi. Preto ŽŠR každoročne organizuje takzvané Dni Rady.
Okrem toho sa každoročne opakuje tá istá situácia, a to že do Rady hľadáme šikovného, akčného a spoľahlivého zástupcu za prvý ročník, ktorý musí prejsť konkurzom a stáva sa členom jedného tímu. Spomínané Dni Rady sa tento rok konali v dňoch 10. - 11. 9. 2014. Cez veľkú prestávku sa naše prváčky presunuli do starej telocvične, kde na nich čakala Žiacka školská rada, ktorá mala pre nich pripravenú krátku prezentáciu o význame Rady, podujatiach, zbierkach, školeniach a začala ich oboznamovať s postami, ktoré v ZŠR vykonávajú.
    Nasledujúci deň 11.09. 2014 tieto dni pokračovali hravou formou. Členovia ŽŠR mali pripravených množstvo hier, ktoré sa cez prestávky s prváčkami hrali a takto im deň spríjemňovali. Dúfame, že tento program sa im páčil, a taktiež dúfame, že získame nového a spoľahlivého zástupcu za 1.ročník.
    Vaša medailistka Ivana.
012


KOMPRAX NA PASA - 09.09.2014


    Dňa 9.9.2014 sa uskutočnil na Pedagogickej a sociálnej akadémii ďalší z projektov KomPrax. KomPrax je skratka pre kompetencie pre prax. Projekt KomPrax je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania mládeže i v oblasti práce s mládežou. Celý tento projekt organizuje
Iuventa, inštitúcia spolupracujúca s Ministerstvom školstva. Iuventa sa snaží mladým ľudom poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote. Počas roka organizuje a zaštiťuje rôzne projekty, školenia, súťaže pre ZŠ, SŠ a mládež. Na projekte KomPrax sa zúčastnili všetci členovia ŽŠR, ktorí organizovali projekty či už v mieste svojho bydliska alebo v škole. Jedným z príkladov bola Noc v škole, ktorá sa uskutočnila v minulom školskom roku.
    Realizátorkami septembrového projektu bola Ráchel Adámiková a Sivia Pavolková, obe členky našej študentskej rady. Hlavnou náplňou ich projektu bolo skrášliť exteriér našej školy. V poobedňajších hodinách sa stretli členovia rady a dobrovoľníci a pustili sme sa spoločne do práce. Natieranie lavičiek, pletie machu a buriny, hrabanie, zametanie, sadenie kvetov či fúrikovanie, to bola náplň našej práce. Samozrejme nechýbala pri práci hudba, zábava a smiech, ale aj riadený chaos. Dobrovoľníci dostali za svoju prácu aj občerstvenie. Nakoniec sme to všetci spolu zvládli a tešili sa z dobre vykonanej práce. V nasledujúcich týždňoch nás čaká ešte pokračovanie tohto projektu, do ktorého sa tento krát zapoja nie členky rady ale študentky školy, aby skrášľovanie exteriéru dostalo konečnú podobu, ktorú si budú môcť študenti školy ako aj jej návštevníci či okoloidúci vychutnať. Touto cestou chceme všetkým zúčastneným poďakovať za ich nezištnú pomoc v rámci svojho voľného času.
    Petra Boháčiková, medialista ŽŠR pri PaSA, Turčianske Teplice
0123456789


OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015 - 02. 09. 2014

Nový školský rok sme otvorili v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach.
Nech žije školský rok 2014/2015!

Prišli aj žiačky V.C triedy - tj. minuloročná IV.C. Potešili sme sa!

0123


FS a ĽH PRAMEŇ NA XXV. MEDZINÁRODNOM FESTIVALE BUKOVINSKÉ STRETNUTIA A HORNOTURČIANSKE DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI V TURČ. TEPLICIACH
- 22. a 23. 08. 2014

    V piatok 22.8.2014 si študenti našej školy užívali ešte letné prázdniny, no my, členovia Folklórneho súboru a Ľudovej hudby Prameň PaSA, sme sa stretli o 14.00 hod. v škole
a v triede II.B sme skúšali program na medzinárodný festival BUKOVINSKÉ STRETNUTIA. Po skúške sme sa presunuli na školský internát, ubytovali sa a užívali si osobné voľno. Tu sme mohli stretnúť tanečníkov a muzikantov folklórnych súborov z Poľska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a Moldavska. O 19.00 hod. sme sa presunuli na spoločný večer účastníkov festivalu Bukovinské stretnutia do Hotela Vyšehrad, kde sme v Rajskej záhrade mali večeru a diskotéku. Po večeri folklórne súbory spievala svoje pesničky vo svojom národnom jazyku. Potom sa rozbehla zábava, na ktorej sme tancovali všetci spolu. Pri tanci sme si našli veľa nových priateľov, s ktorými sme sa dobre zabavili. Po príchode na internát zábava pokračovala, až nás skolila únava a tak sme išli spať.
    Ráno sme nadšene vstali a utekali na raňajky do jedálne, kde sme sa všetci stretli znova. Po raňajkách sme sa prezliekli do krojov, urobili sme tanečnú skúšku a zhrávku s ľudovou hudbou v klubovni internátu. Po obede sme sa presunuli s ostatnými folklórnymi súbormi k požiarnej zbrojnici v Turč. Tepliciach. Sobotňajší program začal Dožinkovým sprievodom po pešej zóne až k javisku pred Mestským úradom v Turč. Tepliciach. Počas sprievodu sme spievali národné pesničky ako i ostatné súbory. Po príchode na javisko sme spolu s folklórnymi súbormi zo Slovenska FS Slnovrat, DFS Lúčik, FSk Mikuľanka a náš FS Prameň spievali hymnu festivalu pieseň Buky, moje buky a tak otvorili festival Bukovinské stretnutia. Primátor mesta prijal dožinkový veniec a nasledovalo naše vystúpenie pod názvom Prechádzka Slovenskom - tance Ej, hrajte, Liptov, Fľaškový tanec, Zamutov a Šumiac. Vystúpenie sa nám vydarilo a na záver sme si zaujúkali. V dobrej nálade sme cestovali domov užiť si ešte posledný týždeň prázdnin.
    Michaela Filová, Viktória Belková, Alžbeta Glombíková z II.A
01234567891011121314151617181920212223242526

TOTO JE DRUHA STRANKA!!!!

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice