logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2016/2017


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC - 17.5.2017


    Dňa 17.5.2017 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov 1. ,2. a 3. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:

1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
- žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu, hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
- žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
1. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra II.B
                   SUDOROVÁ Júlia III.C

2. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka III.C
                   URSÍNYOVÁ Lenka II.B
3. miesto: MEŠKOVÁ Nikola II.C
                   MICHALICOVÁ Adriana II.B
Čestné uznanie KUNCOVÁ Daniela II.D

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Animovaná rozprávka
1. miesto: OBOŇOVÁ Veronika II.A
2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Pavlína III.D
3. miesto: Očkajáková Natália I.C
                   Paliderová Mária I.D

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela
0123456789101112131415


MATEMATICKÝ KLOKAN


    Ako povedal Galileo, matematika je „jazyk vesmíru“. A mal pravdu, matematika je všade. Používa sa vo všetkých krajinách a vo všetkých smeroch, od medicíny až po umenie.
    Bude ma matematika baviť?
    Keď máš pred sebou príklad, ponoríš sa doň, kým ho nevyriešiš alebo radšej priebežne kontroluješ facebook? Matematika je pre teba, ak máš nasledujúce vlastnosti:
        • Zvedavosť – keď nevieš prestať myslieť na to, čo je odpoveď na otázku.
        • Trpezlivosť – keď ti nevadí, že odpoveď nie je jasná hneď a potrvá, kým ju nájdeš.
        • Tvorivosť – keď sa s radosťou pozeráš na veci z viacerých uhlov a skúšaš nové a nové spôsoby ako pristúpiť k otázke.
    Olympiády, kvízy, rôzne matematické súťaže nie sú na našej škole ničím výnimočným. Ich spoločným menovateľom je vyriešiť matematický problém. Talent na počty, ľudovo povedané, mnohým našim žiakom nechýbal a nechýba. Dôkazom tohto poznania je aj 20. ročník – u nás najobľúbenejšej a najviac zastúpenej matematickej súťaže – Matematický klokan. Okrem zábavy, poučenia a skúseností umožňuje žiakom súťaživou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a mne – učiteľke matematiky – poskytuje podnetné a inšpirujúce nápady, ktoré rada využijem na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Vyžaduje rýchlo a bezchybne pochopiť text. Klokanovské úlohy zďaleka nie sú o „vážnej matematike“. Naopak, väčšina z nich sa neviaže ani len na školské učivo. Vyžadujú skôr zdravý sedliacky rozum, trochu pošpekulovať, potrápiť sa nad netradičnejším zadaním.
    V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 71 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie. Držiteľom titulu školský šampión sa v kategórii 1. – 2. ročníkov stala Lucia Balážová (I. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu so súťažiacimi Miriam Forgáčovou (I. A), Nikolou Čunderlíkovou (II. B) a Natáliou Sklenárovou (II. B). Menované žiačky sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov z celkového počtu 2 976 súťažiacich vo svojej kategórii.
    Tesne pred bránou úspešnosti zostali a veľmi pekné výsledky dosiahli Charlotte Silvia Démuthová (II. B), Barbora Kostelanská (II. C), Mária Švecová (II. D), Viktória Jašušáková (II. D), Nikola Cvachová (II. D), Zuzana Šmýkalová (II. D), Bibiana Dudová (III. A), Ivana Krkošková (III. B), Veronika Mudrončíková (III. B), Slavomíra Gabrišová (IV. A), Romana Kozaňáková (IV. B) a Alexandra Poloncová (IV. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.
    Mgr. Alena Kamarýtová
01


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ


     Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy druhého a tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy III. D
        2. miesto: kolektív triedy II. D
        3. miesto: kolektív triedy II. B

    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo - 3.5.2017


     Dňa 3. mája 2017 sa v Martine uskutočnilo krajské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde našu školu a mesto reprezentovali Denisa Koštialiková z I. A (próza) a Vaneessa Kavecká z III. C (poézia). Aj keď sa Deniska neumiestnila, jej výkon bol naozaj vyrovnaný s ostatnými súťažiacimi.
Pozitívne je najmä to, že si už ako prváčka vyskúšala krajskú súťaž a získala pre seba cenné skúsenosti.
    Vanesska Kavecká si vyrecitovala pekné 3. miesto, čím nám v kabinete SJL, ale najmä sebe, urobila veľkú radosť. Našim dievčatám ešte raz v mene kabinetu SJL, školy a regiónu Turiec srdečne blahoželáme.
    kabinet SJL, PaSA
01


AKORD LEVICE 2017 - 25.-26.4.2017


    „Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára.
    Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva...“

    A tak sa privrávali aj štyri žiačky našej školy, ktoré strávili dva nezabudnuteľné dni v Leviciach.
V dňoch25. – 26. apríla 2017 si dievčatá, zmerali svoje „sily“ na 3. ročníku súťažnej prehliadky pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne – Akord 2017.
    V kategórii A – ľudová pieseň súťažili Jana Chovančáková z II. D triedy a Adriána Tomanová z I. C. Súťažiace hrou na akordeóne sprevádzala Paulína Mojtová z III. D. V kategórii B – populárna pieseň sme mali takisto zastúpenie. Reprezentovali nás Barbora Kopecká z III. C a Daniela Kuncová, žiačka II. D triedy. V oboch kategóriách sa žiačky predstavili dvoma piesňami. Aj keď naše dievčatá neobsadili miesta na stupni víťazov, víťazkami sú pre nás už svojou účasťou.
    Milí žiaci, o rok môžete zažiť takúto súťažnú atmosféru práve vy:

    „Tento rok som sa prvýkrát zúčastnila súťaže Akord. Atmosféra súťaže bola veľmi príjemná a výkony ostatných žiakov boli na úrovni. Keď som sedela v sále a počúvala, na chvíľku som zabudla, že som na súťaži. Samozrejme, keď som bola na druhej strane, mala som stres a presne som vedela, kde som. Našťastie tu bola porota, ktorá ma svojimi úsmevmi podporila a dodala odvahu. Myslím, že je to úžasný spôsob, ako sa zoznámiť a porozprávať so žiakmi nášho odboru, získať skúsenosti a zažiť niečo nové, dosiaľ nepoznané a umelecky i citovo obohacujúce. Som rada, že som mohla reprezentovať našu školu.“ (Barbora Kopecká)

    Vďaka za spoluprácu pri príprave na súťaž a organizačnom zabezpečení dvojdňového „výletu“ patrí pani profesorkám Ľubomíre Tumovej, Ľubici Nechalovej a pani vychovávateľke Jaroslave Vojtovej.
    Barbora Kopecká (III. C) a Ľubica Nechalová

0123456789


MLADÝ SLOVÁK - 20.4.2017


    Dňa 20.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 10.ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho
kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.
    Cieľom vedomostnej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
    Školského kola sa zúčastnilo 47 žiakov 2. ročníka a dvaja najlepší súťažiaci Barbora Kostelanská (II.C) a Katarína Klabníková (II.C) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. júna 2017 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
    Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, postupujúcim prajeme veľa šťastia v krajskom kole a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
    Mgr. Tomáš Urík


DRUHÁ, TRETIA, ŠTVRTÁ ... - 1.4.2017


    A opäť som pri vypočítavaní úspechov našich dievčat, ktoré nám v kabinete slovenského jazyka a literatúry rozjasnili deň. Ako prvé nás potešili 1. apríla 2017 (nie jje to žart) Vanessa Kavecká, Veronika Miklášová z III. C a Miriam Bátoryová z III. D, ktoré sa zúčastnili krajského kola súťaže
v prednese žien Vansovej Lomnička v Žiline. Vanesska v poézii získala krásne 2. miesto a Mirka v tejto kategórii obsadila pekné štvrté. 4. miestom sa môže pochváliť aj Veronika v kategórii próza.
    Tretím miestom nás príjemne prekvapila Lucia Šinálová, ktorej úvaha na tému Môj učiteľ zaujala porotu z Kultúrnej komisie mesta Turčianske Teplice. Tá v tomto roku vyhlásila literárnu súťaž pre základné a stredné školy, pôsobiace na území mesta, ku Dňu učiteľov. Úspešné práce budú postupne uverejnené v mesačníku Teplické zvesti.
    Našim študentkám k úspechom srdečne blahoželáme!
    kabinet SJL
0


PRVÁ, DRUHÁ, ... - 30.3.2017


    Prvá, druhá, prvá, druhá, ...“ vykračujem si veselo do taktu na autobusovú zastávku v Martine, „ slnečné počasie, slnečno v duši, slnečný 30. marec 2017. Konečne! Máme to vo vrecku! Vaše 1.miesto v próze a 2.miesto v poézii na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín mi rozjasnilo deň,
veď máme zaručený postup do krajského kola. Vďaka, žienky – Deniska Koštialiková z I. A a Vanesska Kavecká z III.C ! V mene školy a Mesta T. Teplice srdečne blahoželám!
    PaedDr. Slávka Sudorová
0


KRÁSA SLOVA NA HROMNICE - 02.02.2017


    „Na Hromnice o hodinu více“, dňa 2.februára 2017 však na našej škole jednoznačne platila „pranostika“ : Na Hromnice o krásu slova více. Práve v tento deň sa v našej škole konali recitačné súťaže: VANSOVEJ LOMNIČKA, ŠTÚROV PAMÄTNÍK A HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorých sa zúčastnilo
43 študentiek z 1. – 3. ročníkov. Odborná porota , ktorú tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry a vzácny hosť Anna Dubovcová (zástupkyňa Únie žien Slovenska, Matice slovenskej, víťazka mnohých celoslovenských recitačných súťaží), mala čo robiť, aby po pekných a vyrovnaných výkonoch recitátoriek rozhodla, ktoré našu školu budú reprezentovať v krajských a celoslovenských kolách uvedených súťaží.

    Porota rozhodla nasledovne:

    VANSOVEJ LOMNIČKA – súťaž v prednese žien od 18 rokov
    Poézia:
        1.miesto: Vanessa Kavecká, III. C, postup do krajského kola v Žiline,
                         Miriam Bátoryová, III. D, postup do krajského kola v Žiline,
        2. miesto: Terézia Kohútová, III. B,
        3. miesto: Adriana Buzáková, II. B.
        Čestné uznanie: Diana Komendáková a Miriam Forgáčová z I. A
     Próza:
        1. miesto: Veronika Miklášová, III.C, postup do krajského kola v Žiline,
        2. miesto: Denisa Koštialiková, I.A,
        3. miesto: Alexandra Plutinská, I.D.
        Čestné uznanie: Daniela Čerňanská z I.C


    ŠTÚROV PAMÄTNÍK – prednes poézie a prózy pre deti a mládež s postupom do celoslovenskej súťaže v Leviciach „Smelý zajko“
    Poézia:
        1. miesto: Mária Halusková, III.D,
        2. miesto: Adriána Buzáková, II.B,
        3. miesto: Alojzia Oravcová, III.B.
        Čestné uznanie: Jana Chovančáková z II.D.
    Próza:
        1. miesto: Eva Gašpieriková, II.C,
        2. miesto: Barbora Chrastinová, III.A,
        3. miesto: Eva Ondríková, II.D.


    HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – prednes poézie a prózy pre dospelých
    Poézia:
        1. miesto: Vanessa Kavecká, III.C, postup do krajského kola v Martine (Vajanského Martin),
        2. miesto: Barbora Kopecká, III.C,
        3. miesto: Miriam Forgáčová, I.A.
    Próza:
        1. miesto: Denisa Koštialiková, I.A, postup do krajského kola v Martine (Vajanského Martin),
        2. miesto: Zuzana Šmátralová, III.A,
        3. miesto: Daniela Čerňanská, I.C.

    Knižné odmeny sponzorsky venovali Únia žien Slovenska, Matica slovenská, Mgr. Anna Dubovcová a PaedDr. Slávka Sudorová. Za veľmi pekné diplomy ďakujeme kolegyni Ing. Gabriele Rafajovej.
    Všetkým účinkujúcim dievčatám ďakujeme za umelecký zážitok, za krásne strávené dopoludnie a víťazkám srdečne blahoželáme!
    Kabinet SJL, PaSA
0


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - 6.12.2016


    Dňa 6. decembra 2016 si mohli naše žiačky otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku na školskom kole olympiády. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Sme rady, že aj napriek vysokej chorobnosti sa súťaže zúčastnilo 7 žiačok z 12 prihlásených. Išlo nielen o žiačky
3. a 4. ročníka, ale i o mladšie, pre ktoré bolo výbornou skúsenosťou zasúťažiť si v konkurencii starších spolužiačok.
    Na základe hodnotenia poroty sú výsledky nasledovné:
        1. miesto: POLONCOVÁ Alexandra IV. C
        2. miesto: URBANOVÁ Michaela IV. C
        3. miesto: MIKULOVÁ Barbora III. C

    Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávený deň!
    Mgr. Zuzana Balážová
0123


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHHO JAZYKA A LITERATÚRY - 24.11.2016


    Dňa 24.11.2016 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
    V písomných úlohách bol test zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín. Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu – kratučká bájka mala inšpirovať k napísaniu krátkeho poučného príbehu zo života ľudí a v kategórii B mali súťažiace vytvoriť krátky náladový opis našej školskej aleje.
    Ústna časť pre staršie študentky mala názov: Predstav našu školu záujemcom o štúdium na Burze stredných škôl, mladšie sa popasovali s diskusným príspevkom na tému: Nie je hanba padnúť, ale zostať dlho ležať (v trvaní najviac 2 min).
    Víťazky obidvoch kategórií postupujú do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2017. Knižné odmeny zakúpila Rada rodičov PaSA. Za pekné diplomy a technickú pomoc patrí vďaka p. profesorke G. Rafajovej.
Výsledky olympiády:
    Kategória A:
        1. M. Halusková (III.D – postup do krajského kola)
        2. R. Rusková (IV.B)
        3. M. Kostelanská (III.B)

    Kategória B:
        1. K. Bútorová (I.C – postup do krajského kola)
        2. M. Dvorščíková (I.C)
        3. M. Kováčiková (II.C)

    Víťazkám srdečne blahoželáme!!!!!
    kabinet SJL
0123456


KRÁSA ŽIVOTA - 3.11.2016


    Veľmi peknú akciu aj tento rok zorganizovali vyučujúce hudobnej výchovy – p. Klusková, p. Tumová, p. Nechalová , a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Ide o postupovú súťaž, pretože víťazky sa na jar 2017 zúčastnia celoslovenského kola speváckej súťaže v Leviciach. Súťaž v modernom a
ľudovom speve sa konala 3. 11. 2016 v hudobnej učebni. Záujem dievčat bol naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod dievčat – huslistiek, harmonikárok, flautistiek pod vedením p. Tumovej či gitarový sprievod p. učiteľa Holenku. Techniku, ozvučenie zabezpečovala p. Klusková. Dievčatá si podobne ako minulý rok vybrali slovenské i anglické populárne piesne. Najprirodzenejšie pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch – radosť počúvať a pozerať.
    Porota v zložení, p. zástupkyňa K. Hanková, študentka A. Kováčiková (III. A) a vedúca poroty, učiteľka S. Sudorová, rozhodla nasledovne:
    V ľudovom kole získali ocenenie:
        1. miesto: Janka Chovančáková II.D
        2. miesto: Martina Salusová IV.D
        3. miesto: Adriana Tomanová I.C
    V modernom kole sa umiestnili:
        1. miesto: Barbora Kopecká III.C
        2. miesto: Daniela Kuncová II.D
        3. miesto: Petronela Balková I.C
    Víťazkám v mene školy srdečne blahoželáme a veríme, že nielen našu školu, ale aj Žilinský kraj budú v Leviciach úspešne reprezentovať. Všetkým organizátorom a účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
    Vedúca poroty: Slávka Sudorová
01234567891011


Nádejné moderátky z PaSA - 18.10.2016


    Dňa 18.10.2016 sa v Martine konalo regionálne kolo súťaže mladých moderátoriek a moderátorov pod názvom Sárova Bystrica, ktoré už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
    Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá vytvára žiakom ZŠ a SŠ priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
    Svoje komunikačné zručnosti v regionálnom kole predviedli aj mladé talentované moderátorky z PaSA Turčianske Teplice. Aj keď sa tento rok neumiestnili, podľa ich vyjadrení je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na získanie cenných skúseností a na porovnanie sa s „konkurenciou“. Za zmienku stojí aj to, že miesta boli udelené študentom zo súkromného konzervatória, ktorých vyučujúce boli v porote.
    Regionálneho kola sa zúčastnilo 17 súťažiacich z Turca. Nádejní moderátori sa predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu ich tvorby, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
    Naše druháčky: B. Jarombeková, V. Oboňová (II.A), P. Mládková, A. Buzáková (II.B) a M. Michálková, E. Zvonárová, E. Ondríková sa predviedli vo skvelej forme a čo nás teší ešte viac, na budúci rok si chcú svoje sily zmerať s mladými moderátormi z ostatných škôl ešte raz.
    Kabinet SJL PaSA


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice