logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2013/2014


Šanca pre skryté talenty

             Matematika je široká nádherná krajina,
             otvorená pre všetkých,
             ktorým myslenie prináša skutočnú radosť.

                                                                                     W. Fuchs


    Olympiády, kvízy, rôzne matematické súťaže, ... nie sú na našej škole ničím výnimočným. Všetky však majú jedno spoločné. Úlohou je vyriešiť matematický problém. Talent na počty, ľudovo povedané, niektorým našim žiakom nechýbal a nechýba. Práve toto poznanie a skúsenosť ma priviedli k myšlienke, že podnecovať tvorivosť, fantáziu a rozvoj logického myslenia možno aj iným, netradičným, zato však veľmi užitočným spôsobom.
    Matematická súťaž často odhalí nadanie na matematiku u žiakov, ktorí sa v každodennej konfrontácii na vyučovacích hodinách neprejavili. Práve prostredníctvom riešenia neštandardných úloh je šanca vzbudiť záujem o matematiku. Samozrejme, každý sa nemôže stať matematikom „profesionálom“, ale ak matematiku začnete považovať aspoň za dobrého pomocníka, ak nie priateľa, tak si myslím, že získate veľa. Matematika vás naučí kriticky myslieť, učí vás tomu, že všetko nie je pravdivé len preto, že to niekto povedal, ale musí sa to dať dokázať. Matematika vás naučí presne sa vyjadrovať, naučí vás veriť vo vlastné slová, logicky zdôvodňovať, získavať informácie a ďalej ich používať. Súťaže rozvíjajú u riešiteľov nadanie a talent, umožňujú im zmysluplne tráviť voľný čas, napomáhajú ich osobnostnému rozvoju prostredníctvom budovania medziľudských vzťahov a zlepšujú ich komunikačné schopnosti.
vitazi     Neodmysliteľnou súčasťou školskej matematiky sú aj v našej škole rôzne súťaže, v ktorých si môžu žiaci preveriť svoje schopnosti a zároveň si ich porovnať aj so širšou konkurenciou. Dôkazom toho je aj každoročne organizovaná medzinárodná súťaž Matematický klokan. Pozostáva z jedného testu, ktorý píšu v rovnakom čase všetci súťažiaci na svete. Cieľom súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi. Pre učiteľa táto súťaž poskytuje materiály využiteľné na skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovania matematiky. V tomto školskom roku sa v PaSA Turčianske Teplice zapojilo do súťaže 39 žiakov V kategórii KADET 012 (žiaci 1. a 2. roč. SOŠ) súťažilo 19 žiakov, v kategórii JUNIOR 034 (žiaci 3. a 4. roč. SOŠ) 20 žiakov.
     Úspešnými riešiteľkami boli žiačky Veronika Klemanová (II. A), Natália Mensárová (III. A). Veronika Klemanová zároveň získala titul školský šampión tzn., že dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Pred bránami úspešnosti skončili a veľmi pekné výsledky dosiahli Lucia Dobierková (II. A), Viktória Balážová (II. B), Eva Floreková (II. B), Patrícia Hrobáriková (II. B), Natália Čupcová (II. B), Katarína Mrtvíková (II. B), Veronika Cisáriková (III. A), Vanda Vačková (III. D) a Anna Vráblová (IV. C).
     O tom, že matematika nemusí byť len počítanie a nuda, ale aj zábavná forma výmeny vedomostí, svedčí aj účasť v celoeurópskej olympiáde Pangea. Jej mottom je „Matematika spája“. Chuť súťažiť prejavili žiačky 1., 2. a 3. roč. (za čo im patrí pochvala). Úlohy v uvedenej súťaži boli pre náš typ školy pomerne náročné. Napriek tomu, veľmi pekné výsledky dosiahli Petra Baranová (II. A) a Veronika Cisáriková (III. A).
    Svoju kreativitu a nadanie môžu žiaci našej školy naplno prejaviť aj v odbornom predmete metodika rozvíjania matematických predstáv, ktorý sa vyučuje v 2. roč. študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a vo voliteľnom odbornom predmete matematické hry a tvorivosť škôlkára v 3. roč. Spoločným menovateľom obidvoch predmetov je práca so zásobníkmi hier, riekaniek, svojpomocne vyhotovenými učebnými pomôckami, metodickou a odbornou literatúrou. Vyústením spoločnej práce bola prezentácia učebných pomôcok v priestoroch školskej knižnice PaSA (09. 06. – 13. 06. 2014). Budúce učiteľky vo svojich prácach odhaľovali tajomstvo plošnej a priestorovej tvorivosti detí. Vlastnoručne vytvorené modely, rozprávkové zvieratká, matematické lienky, múdre sovy, ... ukázali, že tie najlepšie žiacke nápady nevznikajú len kvôli známkam, ale preto, lebo chceli mať zo svojej práce radosť a zažiť úspech. Viď obr. nižšie.
     Pri analýze dosiahnutých výsledkov a úspechov zo súťaží zisťujeme, že talentovaní jedinci získavajú úspechy prevažne len nesmiernou vôľou a vlastnou usilovnosťou. Vyhľadávanie talentov spočíva prevažne na nás, pedagógoch škôl, ktorí vo vyučovacom procese a v mimovyučovacích aktivitách máme možnosť poznať, kto je talentovaný, a tak môžeme rozvíjať ich záujmy. Odmenou je úsmev žiakov, komunikácia, ale aj rada, ak o ňu požiadajú.
    Mgr. Alena Kamarýtová

0123456789101112


Súťaž v tvorbe na PC - 14. 5. 2014

    Dňa 14. 5. 2014 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
    1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
        - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
    2. kategória: tvorba prezentácie
        - žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Rozprávka
        - žiaci si mohli pripraviť hovorené slovo a potrebné obrázky doma
    Súťaže sa zúčastnili žiaci druhých a tretích ročníkov.

Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
    1. miesto: PAĽOVÁ Anna III.A
    2. miesto: RICHTER Ján III.KL
    3. miesto: RYBÁRIKOVÁ Jana III.B, BÁROŠOVÁ Janka III.KL
    Čestné uznanie: CISÁRIKOVÁ Veronika III.A

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Rozprávka
    1. miesto: MATIAŠOVSKÁ Beáta II.A
    2. miesto: HUBOVÁ Erika II.A
    3. miesto: ČEPCOVÁ Patrícia II.B, VALACHOVÁ Tatiana II.B
    Čestné uznanie: KLEMANOVÁ Veronika II.A

012345678


Internátna SUPERSTAR - 29. 4. 2014

    Spev a hudba je neoddeliteľnou súčasťou života žiakov na internáte v Turčianskych Tepliciach. Preto sa rozhodli vychovávateľky školského internátu usporiadať súťaž v speve Internátna Superstar.
    Dňa 29. 4. 2014 sa uskutočnil 3. ročník tejto speváckej súťaže, začo vďačíme pani vychovávateľkám zo školského internátu pri PaSA v Turčianskych Tepliciach. Pozvanie prijali internáty z Banskej Bystrice , Brezna, Žiliny, Košíc a Zvolena, ktorým ďakujeme za bojovného ducha a účasť. Súťažiaci pricestovali v sprievode vychovávateliek, vychovávateľov a počas dňa ich usmerňovali a zoznamovali ich s prostredím internátu žiačky PaSA.
    Tesne pred začatím, ktoré bolo o 15.30 sa sála kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach plnila nedočkavými divákmi. Keď už bolo všetko pripravené, privítali porotu, ktorú tvorili: primátor mesta Turčianske Teplice Michal Sygút, riaditeľ PaSA Ján Dvorský, riaditeľ ZUŠ TT Ladislav Holkenka, pani uč. zo ZUŠ TT Katarína Franková, spevák Juraj Hnilica s gitaristom Michalom Kulichom, Milan Lettrich ako odborný porotca a sponzor súťaže a Zuzana Gelianová zástupkyňa sponzorov.
    Rozsvietili sa reflektory a sálou sa rozliehal nádherný hlas prvej súťažiacej. Za ňou nasledovalo ďalších 18 speváčok a tento rok výnimočne medzi nimi jeden sympatický mladý muž, ktorý všetkých ohromil svojim výkonom. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie Juraja Hnilicu a Michala Kulicha. Do hlasovania sa zapojili aj diváci a to v kategórií „Cena diváka“, ktorú do súťaže venoval riaditeľ PaSA Ján Dvorský. Každý mohol podporiť svojho favorita.
    Víťazkou „Ceny diváka“ sa stala Gabriela Kováčiková.
    Výber troch najlepších sa zdal byť pre porotu nesplniteľnou úlohou, pretože všetci súťažiaci predviedli takmer profesionálny výkon. Nakoniec sa porota zhodla a vybrali tri najlepšie spomedzi súťažiacich.
    1.miesto: Gabriela Kováčiková (ŠI Turčianske Teplice, dvojnásobná víťazka )
    2.miesto: Natália Dolníková (ŠI Turčianske Teplice )
    3.miesto: Zuzana Margitanová (ŠI Zvolen )

01


Viem logicky myslieť? - 24. 4. 2014

    Dňa 24. 04. 2014 sa uskutočnila celoškolská matematická súťaž s názvom Viem logicky myslieť? Súťaže sa zúčastnili triedne kolektívy prvého až tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäť a postreh.
    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy   II. C
        2. miesto: kolektív triedy  III. A
        3. miesto: kolektív triedy   I. C
    Mgr. A. Kamarýtová


Súťaž Mladý Slovák - 16. 4. 2014

    Dňa 16. 4. 2014 prebiehalo školské kolo vedomostnej súťaže MLADÝ SLOVÁK. Súťažiaci mohli získať za 30 otázok 30 bodov a umiestnili sa nasledovne:
1. Grigliak Samuel (III.KL) - 21b postupuje do krajského kola
2. Froľová Vladimíra (I.B) - 19b postupuje do krajského kola
3. Boháčiková Petra (I.C) - 18b
     Vojtasová Veronika (I.D) - 18b
     Kohútová Kristína (II.B) - 18b
     Filová Michaela (I.A) - 18b


Človek a čas

                        Človek a čas
vitazi     Tak znela téma úvahy celoslovenskej literárnej súťaže „Komenský a my“ pre SŠ, ktorú už 11 rokov vyhlasuje Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Unie Comenius v Prahe a Pedagogická fakulta UKF v Nitre. Z Nitry prišla pre našu školu výborná správa, a to, že naša študentka Ľudka Kováčová z III.B získala v silnej konkurencii gymnázií z celého Slovenska pekné 3. miesto.
    Ľudke srdečne blahoželáme a vám, milí čitatelia, ponúkame úspešnú esej.
    S. Sudorová

                        Bohatý je ten, kto má čas...
     Istý muž sa dožil veku 110 rokov. Jeho tajomstvo spočívalo v tom, že neoslavoval svoje narodeniny. Nikdy. Neriadil sa výpočtami priemerného veku muža, a preto sa v sedemdesiatke nechystal zomrieť. Ešte mal veľa času. Nezaujímali ho jeho prehlbujúce sa vrásky a vo veku osemdesiatsedem rokov ešte odvážne brázdil krajinu na karavane. Závidím mu. Budem mať osemnásť rokov a číslo na torte mi každoročne pripomína, že som opäť stratila rok svojho života. Zbytočne mrhám časom. Deň čo deň. Načo ležím v sobotu v posteli do jedenástej? Prečo sedím za počítačom do polnoci? Nadarmo presypaný piesok. Mohla som vstať skôr, ísť sa pozrieť na východ slnka, pohladiť stromy, dotknúť sa rosy na šípkovom kríku. Mohla som zažmúriť oči pod záplavou slnka a nadýchnuť sa rannej hmly. Mohla som čokoľvek, ale už je neskoro. Chvíľa prišla a odišla. Žiadny okamih netrvá večne. Každé ráno je iné. Každý deň strácam veľa. Kam odchádzajú dni, ktoré neprežijeme naplno? Zaplnia vesmír? Zbytočná prázdnota a žiadne spomienky. Nikto si neváži čas, a pritom je to najväčší dar. Nikto ho nemôže zdediť, ani si ho kúpiť. Keby áno, zomierali by len chudobní. Ale čas je spravodlivý, dáva každému z nás šancu na jeden život. Je len na nás, ako ho prežijeme. Ale svet je hlúpy a neváži si nič, čo je zadarmo. Plytváme časom každú sekundu. Zbytočne zahadzujeme plné priehrštia za seba a ani sa neobzrieme. Bežíme naslepo vpred a pritom nestíhame spomaliť. Povieme si: „Ešte máme čas,“ ale nemáme. Všetko plynie rýchlo a neplynie nič. Ľudia okolo nás len preletia, zanechajú jeden pohľad, úsmev. Myšlienky sa v rýchlom kolobehu krútia, zbytočne nás ťažia a nakoniec ich vypustíme z hlavy. Prídu nové, revolučné a opäť chceme predbehnúť čas. Ale on má svoje vlastné hodiny. Raz plynie pomaly, inokedy rýchlo a človek sa stráca. Uvedomujeme si, že ho neovplyvníme a prichádza ľútosť. Ľutujeme veci, ktoré sme urobili, hoci by nám malo chýbať to, čo sme neurobili. Občas treba zastať a privoňať si k ružiam. Vyzuť si topánky a ľahnúť si na trávu. Zdvihnúť hlavu a pozrieť sa na nebo. Ostane spomienka, dotyk. Chvíľa, ktorá pohladí tvoje srdce, nie je zbytočná. Ani tá, ktorú obetuješ pre druhých. Táto je večná, tento čas sa počíta. Prináša bonusové body, ktoré ťa obohacujú a formujú pre zajtrajšok. Pred posledným krížikom ľudia spomínajú. Vymenili by čokoľvek za jediný deň svojho života. Keby ho mohli prežiť ešte raz, prežili by ho inak. Zmenili by rozhodnutia a vyslovené vety. Toľko vecí ľutujú, toľko im chýba, ale cesty späť niet. Smrť neobchoduje s časom. Odzvonilo.
    Budem mať osemnásť a do budúcnosti sa pozerám optimisticky. Mám toľko plánov a snov. Niektoré sú naivné, detské alebo nereálne, ale ak si ich nesplním teraz, tak kedy? Čas si nekúpim, čas nepredám. Chcem prežiť život naplno. Chcem zažiť nemožné a preskúmať neobjavené. Chcem kráčať vpred a nevzdávať sa snov. Chcem niečo zanechať svetu a chcem zomrieť šťastná. Nemám čas, a preto zajtra vstanem skôr.

    Ľudmila Kováčová


Prvoaprílové „žarty pegečiek“

vitazi     Všetko sa začalo krajským kolom Vansovej Lomničky (recitačná súťaž žien), ktoré sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách v sobotu 5. apríla 2014 v sobášnej sieni radnice mesta Žilina. 47. ročník tejto súťaže už tradične zorganizovali Únia žien Slovenska v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline a mestom Žilina. Spomedzi víťaziek okresných kôl zo Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Martina a Turčianskych Teplíc sa podarilo našim dievčatám Natálii Kubovej a Ľudmile Kováčovej získať popredné miesta. Druháčka Natália obsadila v konkurencii žien krásne 2. miesto, len škoda, že nás nebude reprezentovať na celoslovenskej súťaži Vansovej Lomničky, no ešte „musí dorásť“(dovŕšiť osemnástku). Celoslovenského kola sa však zúčastní tretiačka Ľudka, veríme, že aj tam bude úspešná, veď naša škola má v jazykovej, umeleckej príprave študentiek, v recitačných úspechoch dlhodobú tradíciu.

    Dňa 10. apríla úspechy našich dievčat pokračovali a to na regionálnej recitačnej súťaži Vajanského Martin . Ide o postupové kolo Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, rozvíjajú predstavivosť, kultivujú slovenský jazyk, reč, rytmus, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Našu školu i okres Turčianske Teplice reprezentovali dve tretiačky – Tamara Suchá (próza) a Karina Miakyšová (poézia). Obidvom žiačkam ďakujeme za peknú, umeleckú interpretáciu vybraných ukážok (P. Hirax- Baričák, P. Neruda), Karina nás potešila pekným 2. miestom. Mrzí nás však, že nechuť až odpor členky odbornej poroty k tvorbe Baričáka ovplyvnili hodnotenie výkonu Tamary. Tá jeho knihy zbožňuje a necitlivé komentáre spomínanej členky na jeho adresu sa jej hlboko dotkli. Náš odkaz pre porotkyňu: Nešliapte po krehkej ľudskej (detskej) duši, keď neviete, aké ťažké je pre rodičov, pedagógov tú krehkosť (radosť, ideály) v dnešnej dobe udržať.

vitazi     V pozitívnom duchu úspechy „zaklincovala“ naša štvrtáčka - Michaela Nguyenová , ktorá sa na Miss Slovensko dňa 12. apríla stala druhou vicemiss. Porotu i divákov si získala nielen svojím exotickým vzhľadom, ale hlavne prirodzeným vystupovaním a inteligenciou – my čo ju poznáme bližšie, vieme, že je výbornou študentkou a tiež realizátorkou mnohých školských projektov.

    Na záver len toľko – sme radi, že úspechy našich dievčat neboli prvoaprílovým žartom a všetkým víťazkám v mene PK SVP i celej školy srdečne blahoželáme.

    PaedDr. Slávka Sudorová


Čo vieš o československých légiách - 26. 3. 2014

    Dňa 26. 3. 2014 prebiehalo školské kolo vedomostnej dejepisnej súťaže „ČO VIEŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÁCH?“. Test obsahoval 20 otázok, pričom na postup do krajského kola bolo potrebné správne odpovedať na 15 z nich - to sa nepodarilo ani jednému súťažiacemu v školskom kole.
Súťažiaci sa umiestnili sa nasledovne:
     Veronika KLEMANOVÁ (II.A) - 11 bodov
     Beáta MATIAŠOVSKÁ (II.A) - 9 bodov
     Michaela ČUPCOVÁ (II.B) - 8 bodov


Krása ľudského slova - 10. 03. 2014

    Deň 10. marec 2014 sa stal v našej škole Dňom obľúbených recitačných súťaží v prednese poézie a prózy, ktoré majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok sa 47 žiačok zúčastnilo školských kôl súťaží Štúrov pamätník (poézia a próza pre deti a mládež), Hviezdoslav Kubín a Vansovej Lomnička . V priebehu dopoludnia zazneli úryvky z rôznych svetových a domácich literárnych diel. Súťažiace siahli po moderných ukážkach (Michal Hvorecký, P. H. Baričák, Jožo Urban). Porota v zložení – Mgr. Janka Pálešová, PaedDr. Eva Mazanová, PaedDr. Slávka Sudorová, ohodnotila okrem vhodného, zaujímavého výberu ukážky aj prácu s prozodickými vlastnosťami jazyka, ako sú melódia, tempo reči, farba hlasu. Samozrejme, všímali si pri prednese aj spisovnú výslovnosť, mimiku, gestikuláciu či postoj . Najlepšie recitátorky boli ocenené knižnými odmenami, ktoré do súťaže venovali členky Predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov PaSA.

Výsledky recitačných súťaží

Štúrov pamätník (prednes prózy a poézie pre deti a mládež)
    1. miesto:  Anna Sleziaková, I. A
    2. miesto:  Alžbeta Koptáková, III.B
    3. miesto:  Júlia Litvová, I.D

Hviezdoslavov Kubín
Poézia:
    1. miesto:  Karina Miakyšová, III.B – postup do regionálneho kola
    2. miesto:  Vanda Vačková, III.D
    3. miesto:  Renáta Rusková, I.B
Próza:
    1. miesto:  Tamara Suchá, III.A – postup do regionálneho kola
    2. miesto:  Natália Čupcová, II.B
    3. miesto:  Veronika Klemanová, II.A

Vansovej Lomnička
Poézia:
    1. miesto:  Natália Kubová, II.C – postup do krajského kola
    2. miesto:  Dagmar Kasanická, I.B
    3. miesto:  Zuzana Šinoglová, II.C
Próza:
    1. miesto:  Ľudmila Kováčová, III.B – postup do krajského kola
    2. miesto:  Zuzana Fľaková, III.C
    3. miesto:  Vladimíra Froľová, I.B

Víťazkám srdečne blahoželáme!
PK SVP PaSA

0123456789101112


Obvodné kolo olympiády v ANJ - 16. 01. 2014

    Dňa 16. januára 2014 sa na našej škole už tradične uskutočnil 14. ročník obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Keďže je náš okres malý a nenachádza sa v ňom veľa stredných škôl, víťazi školských kôl nemali vo svojej kategórii konkurenciu, no i napriek tomu museli preukázať svoje znalosti v jazyku na vysokej úrovni. Najskôr ich čakala písomná časť, pozostávajúca s posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. Po tejto fáze museli absolvovať ústnu časť, a to obrázkový príbeh a situačnú úlohu. Každá z hore vymenovaných častí bola náročná na jazykovú pripravenosť, pohotovosť a koncentráciu.
    Odborná porota, ktorou boli pani Katarína Janovská, pani Zuzana Balážová a pani Natália Zajacová, vyhodnotila testy, dôsledne si vypočula ústne odpovede a na základe získaných bodov ako aj celkového vystupovania študentov rozhodla, že všetkých zúčastnených posunie do krajského kola, ktoré už bude bohaté na účastníkov a vytvorí skutočné konkurenčné prostredie, keďže v každej kategórii sa každoročne zúčastní od 10 do 16 študentov bojujúcich o víťaznú pozíciu, pretože len víťaz je vybratý do celoslovenského kola v Bratislave.
    Krajské kolo sa uskutoční 10.2.2014 na Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci. Postupujúcim do kraja držíme palce a veríme, že sa im podarí obsadiť tie najlepšie miesta. Ak by sa tak i nestalo, rozhodne to nebude žiaden debakel, pretože získajú neoceniteľné skúsenosti.
    Víťazi a postupujúci do krajského kola olympiády v ANJ:
         2A kategória (študenti 1. a 2. ročníka gymnázií): Jozef Petrík
         2B kategória (študenti 3. a 4. ročníka gymnázií): Barbora Pliešovská
         2D kategória (študenti stredných odborných škôl): Patrícia Boráková
    Natália Zajacová

0123


Vianočný volejbalový turnaj - 9. 12. 2013

    V pondelok 9. 12. 2013 sa v novej telocvični našej školy uskutočnil ďalší ročník tradičného Vianočného volejbalového turnaja. Tento rok bol turnaj zameraný na testovanie volejbalovej výkonnosti dievčat, aby školu reprezentovali najlepšie hráčky. Dievčatá z vyšších ročníkov tvorili "A" družstvo a mladšie dievčatá vytvorili "B" a "C" družstvo. Spestrením turnaja bola účasť družstva vyučujúcich telesnú výchovu (p. Čupec, p. Hechelman, p. Lettrich a p. Thomka).
    Vo vyrovnaných zápasoch sa predsa len prejavila skúsenosť a tak nakoniec zvížazilo "A" družstvo PaSA T.Teplice, 2. miesto obsadili vyučujúci TV a 3. miesto "B" družstvo PaSA T.Teplice.
    Hralo sa na 2 hrané sety do 25 bodov.
        "B" - "C"        1:1     (25:17; 24:25)
        "A" - vyuč.     1:1     (19:25; 26:24)
        "A" - "C"        2:0     (25:23; 25:16)
        "B" - vyuč.     0:2     (21:25; 23:25)
        "A" - "B"        2:0     (25:17; 25:12)
        "C" - vyuč.      0:2     (19:25; 19:25)

012


Úspechy ŽŠR PaSA v kraji - 6. 12. 2013

    Dňa 6.12.2013 sa v Žiline v zasadacích priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konalo mimoriadne a veľmi dôležité volebné zasadnutie snemu delegátov Krajského centra Študentskej rady stredných škôl SR pod vedením Andreja Barborku, ktorý celý snem otvoril a podrobne všetkých prítomných informoval o štruktúre, chode a činnosti Študentskej rady stredných škôl SR ako jej najvyšší člen – prezident. Okrem neho sa prítomným prostredníctvom skype video rozhovoru prihovorila i predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl SR Mgr.Katarína Stoláriková, taktiež informujúc o ich činnosti a výbornej spolupráci oboch študentských rád, ktoré zastávajú práva študentov na Slovensku a pomáhajú posúvať naše školstvo dopredu, pretože ako vrcholné orgány študentov prichádzajú do kontaktu nie len so študentmi stredných a vysokých škôl, počúvajú ich problémy, názory priamymi stretnutiami s nimi alebo prostredníctvom nižšej samosprávy, ale stretávajú sa a diskutujú i s pracovníkmi Ministerstva školstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s pracovníkmi Štátnej školskej inšpekcie a mnohými inými orgánmi, organizáciami a inštitúciami v SR, ktoré majú na starosti školstvo a prácu s mládežou. Po telefonickom rozhovore dostala priestor PaedDr. Beáta Ftorková, riaditeľka Školského inšpekčného centra v Žiline. Snemu sa mal zúčastniť i predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, ktorý sa musel kvôli neodkladným povinnostiam ospravedlniť.
    Po tejto úvodnej na informácie bohatej časti nasledovala tá najdôležitejšia, a to voľby do novozriadeného Krajského centra Študentskej rady stredných škôl SR (KC ŠRSŠ SR), ktorej úlohou v nasledujúcom období bude koordinovať, sledovať, sfunkčňovať, organizovať a pomáhať práci všetkých žiackych školských rád na stredných školách v Žilinskom kraji. Za kandidátov na post jedného predsedu a dvoch podpredsedov sa mohli prihlásiť akíkoľvek študenti stredných škôl z kraja. Nakoniec kandidovali len piati. Prítomní boli oboznámení o spôsobe a priebehu volieb a pred samotnými voľbami bol vytvorený priestor pre každého kandidáta na predstavenie sa a odôvodnenie svojej kandidatúry v určitom časovom limite. Po predstavení sa všetkých kandidátov nasledovala priama voľba predsedu a následne podpredsedov. Väčšinou hlasov bola do postu predsedníčky KC ŠRSŠ SR zvolená študentka našej školy Natália Babicová , ktorá prítomných presvedčila nielen svojim príjemným a kultivovaným vystupovaním, rečníckymi schopnosťami, ale aj mnohými skúsenosťami s prácou v študentskej rade, Mestskom parlamente mladých v Turčianskych Tepliciach, kde pôsobí ako jeho predsedníčka, účasťou v projektoch na národnej ale i medzinárodnej úrovni. Jej podpredsedami v období dvoch rokov budú Erik Šipčiak , taktiež študent našej školy pracujúci štyri roky v ŽŠR na poste technika a Nikolas Michal Michalides, študent Bilingválneho francúzskeho gymnázia v Žiline. Ďalšej našej študentke Norike Hrivnákovej bol dokonca ponúknutý post viceprezidentky ŠRSŠ SR samotným jej prezidentom Andrejom Barborkom. To, či a ako sa rozhodne, je len na nej a jej ambíciách.
    Teší ma, že naši študenti prejavujú záujem participovať vo veciach verejných týkajúcich sa mládeže tak v oblasti ich štúdia, voľného času a následne i pracovných možností. Študenti touto cesto ukázali svoje ambície, ale aj schopnosti, ktoré nadobudli počas svojho štvorročného pôsobenia v našej študentskej rade a uvedomujú si, kam ich táto systematická a neúnavná práca posunula, čo všetko získali a kam sa môžu ďalej posúvať. Všetkým im držím palce, pretože ich čaká nesmierna práca vyžadujúca si celého mladého človeka a jeho voľný čas. Prajem im veľa entuziazmu, elánu, vytrvalosti, kreativity, chuti a dobrej nálady.
    Koordinátorka ŽŠR PaSA Turčianske Teplice Mgr.Natália Zajacová

01234567891011


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 3. 12. 2013

    Dňa 3. decembra 2013 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom si naše žiačky otestovali svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo spolu 13 žiačok, išlo o výber tých najšikovnejších v rámci 3. a 4. ročníka.

    Víťazkami sa stali:
            1. miesto:   Patrícia BORÁKOVÁ    IV. A
            2. miesto:   Mária ROŽŇOVCOVÁ    IV. C
            3. miesto:   Zuzana CHLÁDECKÁ    IV. A
    Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávený deň!

    Patrícia Boráková postupuje ďalej a bude našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční v januári 2014 na pôde našej školy. Želáme jej veľa šťastia!
    Mgr. Zuzana Balážová

012345


KRÁSA ŽIVOTA - 13. 11. 2013

    Ľudová pieseň bola a je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Rozozvučala sa pri narodení dieťatka, na svadbách, pri práci. Pomáhala človeku prežiť radosť ale aj smútok. Tento týždeň sa ozývala aj na našej škole, kde sme dňa 13. 11. 2013 organizovali súťaž "KRÁSA ŽIVOTA". Je to už tradičná a obľúbená súťaž v prednese ľudových piesní. Na vyslovené prianie žiakov sme ju tento rok obohatili aj o súťaž v interpretácii moderných piesní.

    Víťazi kategórie interpretácie modernej piesne sú:
            1. miesto: Natália DOLNÍKOVÁ I.A
            2. miesto: Vanda VAČKOVÁ III.D
            3. miesto: Alexandra RIHOVÁ II.A
            Cena sympatie: Denisa URÍKOVÁ II.B
                                  Duo: Michaela ĎURINOVÁ IV.B
                                             Marcela PLEŠKOVÁ IV.B

    Víťazi kategórie v prednese ľudovej piesne sú:
            1. miesto: Alžbeta BARČÁKOVÁ IV.B
            2. miesto: Gabiela KOVÁČIKOVÁ III.KL
            3. miesto: Soňa STRUHÁROVÁ I.C
            Cena sympatie: Eva FLOREKOVÁ II.B
            Duo: 1. miesto: Malvína KUČEROVÁ IV.B
                                           Alžbeta BARČÁKOVÁ IV.B
                       2. miesto: Veronika CISÁRIKOVÁ III.A
                                           Natália VRÁBĽOVÁ III.A
                       3. miesto: Veronika KAČENKOVÁ III.A
                                           Veronika HANKOVÁ III.A

    Všetkým súťažiacim a muzikantom patrí pochvala a poďakovanie.
    PaedDr. Soňa Burčová

01234567891011121314151617181920


    Víťazi kategórie interpretácie modernej piesne vystúpili na imatrikuláciach dňa 15. 11. 2013
01234


    Ľudová hudba PRAMEŃ a všetci súťažiaci v kategórii interpretácie ľudovej piesne vystúpili aj na rodičovskom združení dňa 16. 11. 2013.

0123456789101112131415


ROČNÍKOVÝ volejbalový turnaj - 8. 11. 2013

    Ročníkový volejbalový turnaj konaný pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov sa tento rok uskutočnil už 8. 11. 2013. Turnaj sa teší veľkej popularite hlavne u študentov IV. ročníkov, pre ktorých je to jedno z posledných športových prezentácií. Pre mladšie ročníky, hlavne prváčky, je to možnosť zaradiť sa do reprezentačného družstva školy. Turnaj zároveň slúži ako príprava na dlhodobú medziokresnú súťaž dorasteniek, ktorú organizuje Okresný výbor slovenskej federácie volejbalu Martin.

    Družstvá boli rozdelené do 2 skupín (zelenej a červenej) po 4 družstvá, kde sa hralo systémom každý s každým.
    Výsledky v „zelenej“ skupine:
            1. miesto - III. ročník – 3 body
            2. miesto – IV.A – 2 body
            3. miesto- IV.C – 1 bod
            4. miesto- I.ročník
    Výsledky v „červenej“ skupine:
            1. miesto - IV.K – 3 body
            2. miesto – II. ročník – 2 body
            3. miesto- IV.D – 1 bod
            4. miesto- III.KL

    Víťazi skupín sa stretli vo finále o 1. a 2. miesto. Družstvá, ktoré skončili v skupinách na 2. mieste hrali o 3. miesto.
    FINÁLE:
            III. ročník - IV.K     1:1    (25:14; 24:25)
            II. ročník - IV.A    2:0     (25:18; 25:14)

    KONEČNÉ PORADIE:
            1. miesto - III. ročník
            2. miesto - IV.K
            3. miesto - II. ročník
            4. miesto - IV.A
    O konečnom víťazstve III. ročníka rozhodlo aktívne skóre po sčítení bodov v setoch.

    III. ročník hral v zložení: Klaudia Lihanová III.A, Alexandra Mikovičová III.B, Ivana CHorvátová III.B, Karina Miakyšová III.B, Jana Chalupková III.B, Erika Verníčková III.D, Lívia Veselovská III.D, Vanda Vačková III.D, Nikola Tomová III.D, Natália Mansárová III.A

    Miroslav Lettrich

0123456789101112131415161718

DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH + MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V CEZPOĽNOM BEHU - 14. 10. 2013

    V pondelok 14. 10. 2013 zorganizovalo riaditeľstvo školy spolu s vyučujúcimi TV tradičný Deň behu pre všetkých. Touto akciou chce škola podporovať zdravý životný štýl, bojovať priti civilizačným chorobám a podporovať pravidelný pohyb u mladých ľudí.
    Za krásneho jesenného počasia v kúpeľnom parku sa na 1350 metrový ohruh rozbehli resp. vykročili jednotlivé ročníky. Spolu sa tejto akcie zúčastnilo 340 žiačok z I. - IV. ročníka.

    Súčasťou podujatia boli aj Majstrovstvá školy v cespoľnom behu.
    Víťazi jednotlivých ročníkov:

  I. ročník1. Veronika VOJTASOVÁ I.D 5:50
2. Soňa STRUHÁROVÁ I.C5:57
3. Michaela MUDROŇOVÁ I.D6:12
  II. ročník1. Petra BARANOVÁ II.A 5:59
2. Veronika KLEMANOVÁ II.A6:14
3. Dominika ONČÁKOVÁ II.A6:12
  III. ročník1. Klaudia LIHANOVÁ III.A 5:37
2. Ľudmilka KOVÁČOVÁ III.B5:43
3. Monika BOŠKAJOVÁ III.C5:55
  IV. ročník1. Zuzana IVANOVÁ IV.D 5:14
2. Danka BYSTRIČANOVÁ5:28
3. Eva TRNOVCOVÁ IV.D5:38

01234567891011121314151617

TOTO JE DRUHA STRANKA!!!!

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice