logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A INÝCH PATOLOGICKÝCH JAVOV

Koordinátorkou v školskom roku 2018/2019 je PhDr. Edita Rešetárová.
Plán koordinátorky na šk. rok 2018/2019


Koordinátorkou v školskom roku 2017/2018 bola PhDr. Tatiana Krelová.
Plán koordinátorky na šk. rok 2017/2018


VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA


    Mladosť je obdobím, kedy si človek začína viac všímať samého seba, formujú sa jeho názory, prehodnocuje svoje konanie a hľadá odpovede na otázky: aké je jeho postavenie v spoločnosti, čo je zmyslom jeho života. Ak sú jeho životné potreby neuspokojené, hľadá sa náhrady. Často to bývajú
aj drogy. Vyhnúť sa jednoznačne možnosti vzniku závislosti na droge je možné len tak, ak sa im nedá príležitosť. To si vyžaduje taký životný program a štýl, v ktorom sú zbytočné akékoľvek náhrady.
Drogová závislosť sa stala nielen jednou z chorôb, ale predovšetkým hlbokou krízou ľudských hodnôt, vyúsťujúcou zmenou osobnosti. Droga môže zasiahnuť každého, kto sa k nej dostane a kto ju chce čo i len skúsiť. Človek nebadane padá do osídiel drogy, ktorá sa od tej chvíle stáva pre neho všetkým, splnením túžob, nádejí, plánov a cieľov.
    Bojovať proti drogám nie je zbytočné, pretože keby sa zápas proti drogám formou výchovy, represie a ďalších opatrení neviedol, počet tragédií spôsobených priamo alebo nepriamo drogou by bol oveľa väčší.
Skôr však, ako niečo začne a má to byť účinné, treba poznať stav, realitu. Preto sme vypracovali dotazník, ktorý mal manitorovať situáciu v oblasti tejto problematiky na našej škole.
Jeho príprava, distribúcia a vyhodnotenie prebehlo v mesiaci november až január. Anonymný dotazník vypĺňali žiaci I. až IV. ročníkov, spolu ich bolo 392.

    Naše zitenia:
    Ako tráviš svoj voľný čas? U žiakov prevažuje neaktívne trávenie voľného času - surfujem, chatujem na internete, túla sa s kamarátmi, ale čo je potešiteľné, žiačky vyšších ročníkov venujú voľný čas záujmovým krúžkom či čítajú.
    S kým tráviš väčšinu svojho voľného času vo väčšine odpovedí to boli kamaráti.
    Si spokojný(-á) s tým, ako tráviš svoj voľný čas? Jednoznačne odpovedali, že áno.
    Je na vašej škole dostatok krúžkov, z ktorých si môžeš vybrať? Z odpovedí je jasné, že s ponukou záujmových krúžkov sú žiačky spokojné.
    Stalo sa Ti niekedy vo voľnom čase, že by Ti niekto ponúkol drogu? Takmer polovica žiakov uviedla, že majú túto skúsenosť.
    Zaujímajú Ťa informácie o problematike drog?Myslíš, že máš o drogovej problematike dostatočné informácie? Jednoznačne sa ukázalo, že čím sú žiačky staršie, tým viac uvádzali, že nemajú záujem o tieto informácie, pretože ako ukazujú odpovede na otázky č.13, 14, 15 žiaci už o drogách veľa počuli, veľa sa o nich rozprávali a boli na mnohých akciách s touto problematikou.
    Aký máš názor na ľudí, ktorí užívajú drogy? Jednoznačne prevažoval názor, ľutujem ich, lebo si ničia zdravie , ale vyskytli sa aj odpovede je mi to jedno, je to ich vec najmä u žiačok IV. ročníka.
    Vyskúšal(-a) by si nelegálnu drogu, ak by Ti ju niekto ponúkol zadarmo? Väčšina odpevedí bola zamietavá, ale vyskytla sa aj možnosť neviem posúdiť.
    Zakrúžkuj tú z možností, ktorá najviac vystihuje Tvoj názor na experimentovanie s drogami a ich príležitostné užívanie jednoznačne uvádzali možnosť c) drogy sú nebezpečné, pri väčšine z nich hrozí vznik závislosti.
    Prečo, podľa Teba, začnú ľudia brať drogy? Uvádzali všetky možnosti, ale najviac a), d), b).
    S ktorými z týchto ľudí si sa už rozprával(-a) o drogách? Najviac bola uvedená možnosť d) učiteľom a a) matkou.
    Kde si o drogách čítal(-a) alebo počul(-a)? Z viacerých možností najviac preferencií mala možnosť a) škola. A tým sa odpovedalo aj na ďalšiu otázku. Škola je jednoznačne miesto, kde sa o drogovej problematike a iných závislostiach nielen veľa hovorí, ale žiaci majú možnosť zúčastniť sa rôznych zážitkových aktivít, ktoré priamo ale aj nepriamo riešia túto problematiku.
    Poznáš človeka na vašej škole, na ktorého by si sa mohol(-a) obrátiť v prípade, že by si mal(-a) nejaký problém ako je napríklad kriminalita, šikanovanie, drogové závislostí a podobne? Polovica odpovedí bola neviem, ďalšia polovica áno, ale len málo žiakov doplnilo kto (uvádzali matku, kamarátov, psychológa, triedneho učiteľa).
    Ak by si mal(-a) problémy súvisiace s experimentovaním s drogou alebo pri drogovej závislosti, na koho by si sa obrátil(-a) so žiadosťou o pomoc? Najväčšiu dôveru dostala matka, na 2. mieste kamarátka a potom súrodenci.

    PhDr. Tatiana Krelová,
    koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov

Dotazník, ktorý mal manitorovať situáciu v oblasti problematiky užívania drog na našej škole


TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM A INÝM ZÁVISLOSTIAM (AKO TO VIDÍME MY) - 11.2017


    K Európskemu týždňu boja proti závislostiam v novembri vyhlásil koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov PhDr.Tatiana Krelová súťaž o najkrajšiu nástenku s témou boja proti drogám a iným závislostiam.
    Do súťaže sa v priebehu dvoch týždňov zapojili takmer všetky triedy a hodnotiaca komisia v zložení Mgr. Zuzana Jurečková a PhDr. Tatiana Krelová, vyhodnotili nástenky tried takto:
        3.miesto – II.D
        2.miesto – II.C
        1.miesto – II.A

    Blahoželáme umiestneným (mohli sa tešiť zo sladkej odmeny) a všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili a tým dokázali, že im táto problematika nie je ľahostajná, ďakujeme.
    Tatiana Krelová, koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov
0123


TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ - 20.9.2017


    Kriminalita mladistvých je závažná a dôležitá spoločenská téma. Žiaľ, v Slovenskej republike v posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže.
    Z toho dôvodu sme organizovali ako preventívny program besedu s policajtkou PhDr. Ľudmilou Húskovou z úseku prevencie Okresného riaditeľstva PZ v Martine. Beseda sa uskutočnila na pôde našej školy 20. septembra 2017. Cieľovou skupinou boli žiačky prvých ročníkov.
    Hlavnými cieľmi besedy bolo:
        - zvýšiť právne vedomie a tým minimalizovať kriminalitu detí a mládeže (oboznámiť sa s trestným zákonom)
        - prevencia viktimácie (proces premeny potenciálnej obete na obeť skutočnú)
        - získanie dôvery v políciu (oboznámenie s prácou polície)
    Beseda bola veľmi osožná a zaujala všetkých zúčastnených žiakov.


HROZBA ZÁVISLOSTÍ - 2.11.2017


    O drogách sa už toho povedalo aj popísalo veľa. Z rôznych uhlov pohľadu, s rôznym faktografickým aj emocionálnym nábojom, s rôznou výpovednou hodnotou. Pre nás je podstatné, aby sme poskytli objektívne informácie, pojmy a definície.
    Preto sa žiačky I. ročníka zúčastnili 2.11.2017 prednášky spojenej s besedou na tému: Hrozba závislostí s PhDr. Ľudmilou Húskovou z úseku prevencie Okresného riaditeľstva PZ Martin.
    Hlavným cieľom besedy bolo zvýšiť informovanosť žiakov o novodobých závislostiach.
    Žiačky dostali praktický servis o tom, čo vedie mnohé deti a mladých ľudí k užívaniu drog, ako špecificky na nich tieto drogy vplývajú, aké sú telesné aj mentálne príznaky ich užívania, aké veci sa spájajú s drogovým životným štýlom, ako sa závislosť prejavuje v každodennom živote, a predovšetkým, ako si môže pomôcť sám, a kde sa obrátiť na pomoc iných.
    Na prednáškach bol použitý drogový kufor s imitáciami psychotropných a omamných látok, ku ktorým bol podaný odborný výklad. Drogový kufor obsahoval pomôcky drogovo závislej osoby, konopné drogy a prchavé látky, stimulanty a tanečné drogy, opiáty a halucinogény.
    Beseda mala medzi žiačkami veľký ohlas.Koordinátorkou v školskom roku 2016/2017 bola PaedDr. Miriam Michalková.


„HNIEZDO PADLÝCH ANJELOV“ - 24.10.2016


    Téma drogovej závislosti, spracovaná na základe skutočného príbehu Vlada Schwandtnera z protidrogovej liečebne v Tomkách, človeka, ktorý zachránil 300 drogovo-závislých!
    Divadelné predstavenie, ktoré v priebehu cca. 60 minút predstaví žiakovi realitu skutočného
príbehu dvoch „závislákov“ – chlapca a dievčaťa, ktorí vo víre veľkomesta spadli do „priepasti“ drogovej závislosti a poodhalí nielen príčiny ich „úpadku“, ale naznačí aj možnosti riešenia.
    Spadnúť a znova sa postaviť!“ – počuť z úst pána Motla, ktorý stvárňuje Vlada Schwandtnera. Vie, o čom svojim chovancom hovorí, nakoľko aj on si „prešiel“ obdobím alkoholovej závislosti. Príčina sa vždy nájde – nevhodní priatelia, zlé vzťahy v rodine, „prísni a nároční“ rodičia, snaha „utiecť“..., ale stále je to o konkrétnom človeku, o jeho schopnosti alebo neschopnosti popasovať sa pre neho s „neriešiteľnou situáciou“ a jeho psychickej odolnosti, vytrvalosti, odvahe a trpezlivosti. Odhaliť príčinu a nájsť riešenie spočíva v neustálej komunikácii s chovancom zariadenia, povzbudzovaní a motivovaní, presviedčaní, že je ČLOVEKOM, ktorý si zaslúži len to NAJLEPŠIE bez ohľadu na okolitý svet a HANBOU nie je spadnúť, ale nepostaviť sa!
    Dňa 24.10.2016 žiaci našej akadémie navštívili divadelné predstavenie „Hniezdo padlých anjelov“ v podaní Divadla Maska zo Zvolena. Osloviť mladého človeka v dnešnej „pretechnizovanej“ dobe je veľmi ťažké, ale ja verím, že hercom Divadla Maska sa to podarilo.
    PaedDr. Miriam Michalková, koordinátor prevencie
0


Vyhodnotenie dotazníkov o drogách a šikanovaní na škole

Postrehy z prednášky s PhDr. Húskovou z PZ Martin v rámci metodického usmernenia šikanovania v školách a školských zariadeniach k riešeniu danej problematiky.MULTIMEDIÁLNY PROTIDROGOVO-MOTIVAČNÝ KONCERT „ TRINÁSTA KOMNATA“ - 6.10.2015


    Dňa 6.10.2015 sme sa zúčastnili na výchovnom koncerte s názvom „Trinásta komnata“. Koncert bol zameraný na prevenciu proti drogám a na vyzdvihnutie pravých hodnôt života. Mal by pomôcť hlavne tým, ktorí ešte „nespadli do sveta drog“,do tzv. „trinástej komnaty“. Na koncerte sa
nehovorilo priamo o tvrdých drogách, ale o tých, ktoré sú bránou do sveta tvrdých drog, o tých, ktoré sú voľne dostupné t.j. o cigaretách a alkohole. My si myslíme, že takýto druh koncertu by mal byť určený skôr mladším žiakom, pretože na strednej škole už veľa ľudí v tomto „svete drog“ LIETA a hoci si plne uvedomujú riziká, nechcú s tým ešte prestať!
    Veľmi pekne boli vyzdvihnuté pravé hodnoty života, pre ktoré by mal každý jeden z nás žiť: rodina, dobro, umenie, kreativita, športový duch, tvorivosť a priatelia. Páčilo sa nám vyzdvihnutie tzv.“outsiderov“, ktorých má každý jeden z nás vo svojom okolí a často sú spoločnosťou považovaní za menejcenných a pritom práve oni sú často krát najväčšou osobnosťou, pretože nie sú súčasťou davu „oviec“.
    Koncert by sme doplnili o drsnú stránku tejto krutej reality, ukázali príbehy drogovo – závislých ľudí, aby sme v žiakoch vzbudili strach, pretože nie všetci sme rovnakí a nie na každého platí dobré slovo. Na niektorých ľudí zaberie strach z toho, že sa z nich stanú trosky, prípadne dostanú strach zo smrti. Na každého platí iná palica! Tieto výchovné koncerty hodnotíme veľmi pozitívne hlavne preto, že sú oživené hudbou, a preto nie sú nudné. Myslíme si, že by sa mali konať častejšie, aby sa predišlo zlu, ktoré momentálne vládne vo svete, pretože my sme budúcnosť nášho národa.
    Kristína Šidlíková a Dominika Papučíková – žiačky IV.A triedy

    Čo k tomu dodať! Žiačky štvrtého ročníka vystihli podstatu koncertu svojsky a verím, že úprimne vyjadrili svoj názor. Ako koordinátor prevencie drogových závislostí a iných patologických javov hodnotím aj ja veľmi pozitívne „hovorené slovo“ na koncerte doplnené motivačnými piesňami a dataprojekciou, ktoré malo žiakov nasmerovať v „chodbe života“ do komnát rodiny, lásky, priateľstva, umenia, športu a hlavne dobra. Skutočné hodnoty si však mladý človek môže, podľa môjho názoru, osvojiť len vo fungujúcej rodine a spoločnosti, tam, kde vládnu láska, porozumenie, úcta k človeku, dôvera a komunikácia. Rodina je základ!
    Dievčatá píšu, že veľa mladých ľudí na strednej škole už „lieta vo svete drog a nechcú s tým prestať!“ Odvážne a závažné tvrdenie, preto sa pýtam: Kde sa stala chyba? V rodine? V škole? Alebo je na vine spoločnosť? Prečo si mladí ľudia vyberajú „trinástu komnatu“? Prečo si radšej nevyberú komnatu rodiny, lásky, priateľstva a hlavne dobra? Naozaj potrebujú padnúť na úplné dno, aby pochopili?
    Prečo sú „tma, zlo a chlad“ zaujímavejšie a lákavejšie ako priateľstvo, láska, sebaúcta, vzdelanie, umenie..........? Je to len zvedavosť alebo strata radosti zo života?
    Otázky, otázky, otázky......Odpovedať si musí každý sám, tak ako má každý sám právo vybrať si v živote tú, pre seba, správnu komnatu.
    PaedDr. Miriam Michalková – koordinátor prevencie

01234


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice