logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2015/2016


PEDAGOGICKÉ HRY 2016 - 14. - 16.6.2016


    V dňoch 14.-16.6.2016 sa na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach uskutočnili Pedagogické hry 2016, ktorých sa okrem našej školy zúčastnilo ešte 6 ďalších pedagogických škôl z celého Slovenska.
    Našu výpravu tvorilo 16 žiačok s dvomi vedúcimi - PaedDr. Svetozár Thomka a Mgr. Miroslav Lettrich.
    Žiačky súťažili v atletike, volejbale, stolnom tenise, badmintone a plávaní.
    Najúspešnejším športom bol badminton - 1. miesto vybojovali žiačky Adriana Michalicová I.B a Júlia Littvová III.D.
    V atletike sme skončili na 2. mieste - najviac bodov získali Paulína Mojtová II.D (vrh guľou - 2. miesto), Natália Víťazková II.D (beh na 800 m - 2. miesto), Vanesa Kavecká II.C (skok do výšky - 2. miesto), Eva triebelová II.C (šprint na 60 m - 4. miesto), Veronika Vojtasová III.D (skok do diaľky - 4. miesto)
    Volejbalové družstvo (Martina Stupková III.D, Alexandra Poloncová III.C, Dominika Ončáková IV.A, Natália Potocká III.B, Rebeka Cengelová I.A, Barbora Albertová II.D, Barbora Bystričanová II.D) - 4. miesto
    Stolný tenis - 5. miesto (Dominika Kostrošová III.D, Paulína Mojtová II.D)
    Plávanie - 6. miesto (Andrea Obuchová II.A)
    Všetky dievčatá sa zaslúžia pochvalu za odvedené výkony a reprezentáciu školy. Pedagogické hry 2017 sa uskutočnia v Lučenci, čo môže byť motivácia pre ostatné dievčatá, aby prežili na záver školského roka krásne a nezabudnuteľné zážitky prostredníctvom športových súťaží.
    Mgr. Miroslav Lettrich
0123456789101112131415161718192021222324252627


MATEMATICKÝ KLOKAN


    Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. Na Slovensku sa do nej môžu zapojiť všetci – od prváčikov na základnej škole až po maturantov na všetkých typoch stredných škôl.
    Súťaž má niekoľkoročnú tradíciu, súťažné testy obsahujú zaujímavé, neučebnicové úlohy. Núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Dokonca si ju chcú vyskúšať aj žiaci nie veľmi nadaní na matematiku. Klokanovské úlohy sú rôznorodé, oceňujem ich kvalitu aj celkovú organizáciu a spoluprácu s neziskovou organizáciou Talentída (organizátorom súťaže). Pre žiakov je to navyše možnosť tréningu na tzv. „ostré“ testy, ktoré ich počas školskej dochádzky čakajú. Klokan je pre žiakov príťažlivý najmä tým, že môžu vyhrať zaujímavé ceny, dokonca aj tablet, umožňuje im porovnať si svoje vedomosti z matematiky s rovesníkmi z iných škôl. Súťaž motivuje žiakov v prekonávaní samých seba, pretože to nie je len o matematike. Na vyučovacích hodinách tieto typy úloh napomáhajú logickému mysleniu.
    Najlepšieho matematika sme hľadali aj v našej škole – Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach. Spomedzi 76 súťažiacich sa to podarilo Charlotte Silvii Démuthovej (I. B), ktorá bola nielen úspešnou riešiteľkou, ale zároveň získala aj titul školský šampión tzn., že dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. V jej šľapajách pokračovali a úspešnými riešiteľkami boli žiačky Nikola Čunderlíková (I. B), Terézia Kohútová (II. B), Júlia Sudorová (II. C), Mária Halusková (II. D), Veronika Klemanová (IV. A) a Petra Baranová (IV. A).
    Mgr. Alena Kamarýtová


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ - 25.5.2016


    Dňa 25.05.2016 sa uskutočnila matematická súťaž s názvom Počítaj, hľadaj a spájaj. Súťaže sa zúčastnili triedne kolektívy prvého a druhého ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.
    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy I.C
        2. miesto: kolektív triedy I.A
        3. miesto: kolektív triedy II.C

    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SOČ


    Tento školský rok 2015/2016 sa uskutočnil v poradí už 38. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou talentovaných stredoškolákov v riešení odborných problémov v 17 vedných odboroch. Súťaž prebehla v 4 kolách (školské, okresné,
krajské, celoslovenské) formou súťažných prehliadok.
    Za našu školu postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Martine dňa 18.3.2016, Denisa Murčeková z III.B triedy s prácou s názvom Ľudový kroj. Obhajoba a prezentácia práce získala, po posúdení odbornou porotou, 40 bodov a umiestnila sa na 1. mieste v rámci súťažného odboru č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a práca tak postúpila do krajského kola.
    Na krajskom kole dňa 5.4.2016 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste obsadila naša žiačka Denisa Murčeková 6. miesto z celkového počtu súťažiacich 10 v odbore č. 16. Toto umiestnenie však nestačilo na ďalší postup do celoslovenského kola. I napriek tomu je dosiahnutý výsledok úspechom a svedectvom zodpovednej a svedomitej práce nielen žiačky, ale aj konzultantky Mgr. Ľubomíry Tumovej.
    Mgr. Tomáš Urík, školský koordinátor SOČ

Výsledková listina okresného kola SOČ

0123


ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2016 - 26.5.2016


    Netradičným spôsobom sa rozhodli rozlúčiť so strednou školou dievčatá 4. ročníka, keď sa 26. mája 2016 zúčastnili regionálneho kola stredných škôl Župná kalokagatia 2016. Dievčatá štartovali v kategórii zmiešaných družstiev. Preteky sa uskutočnili v priestoroch chaty "Storočnice"
Martin-Jedľoviny.
    Na trati dlhej 3 km bolo 6 stanovíšť, na ktorých dievčatá preukázali celkovú telestnú zdatnosť, praktické zručnosti, ale tiež teoretické vedomosti (na jednomm statnovišti komunikovali v AJ).
1. stanovište: streľba zo vzduchovky, otázky z protipožiarnej a civilnej obrany
2. stanovište: topografia - čítanie mapy, určovanie azimutu, otázky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie drogových závislosti
3. stanovište: zdravotnícka príprava - praktické ukážky (resuscitácia), otázky z histórie, geografie a ekonomiky
4. stanovište: prechod po vodorovnom lane, otázky zo športu, štát a právo
5. stanovište: improvizované prostiedky individuálnej ochrany, evakuácia (batožina)
6. stanovište: hod granátom na cieľ, otázky z trestoprávnej zodpovednosti, dopravná výchova

    O konečnom poradí rozhodol dosiahnutý čas a prirátané trestné sekundy za nesplnenie úlohy.
    Dievčatá v zložení Petra Baranová IV.A, Dominika Ončáková IV.A, Jana Frkáňová IV.A, Patrícia Hrobáriková IV.B s náhradníčkami Simońou Mikulovou IV.A a Luciou Hewovou IV.A dosiahli druhý najlapší bežacký čas a len trestné sekundy ich odsunuli na nepostupové 3. miesto. Napriek tomu je tento výsledok veľmi dobrý a my im ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta. Úspešná maturita nech je pre nich vstupnou bránou do sveta dospelosti a k splneniu svojich cieľov a túžob.
    vedúci družstva: Mgr. Miroslav Lettrich

0


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC - 25.5.2016


    Dňa 25.5.2016 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiačok 1. a 2. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:

1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
    - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
    - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
    - žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka
    - žiaci si mohli pripraviť hovorené slovo a potrebné obrázky doma

Výsledky sú nasledovné:
KATEGÓRIA 1: KRESLENIE VO VEKTOROVOM GRAFICKOM EDITORE
    1. miesto: MIKLÁŠOVÁ Veronika II.C
    2. miesto: SUDOROVÁ Júlia II.C
    3. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka II.C
    Čestné uznanie: ORAVCOVÁ Alojzia II.B, KOSTELANSKÁ Mária II.B


KATEGÓRIA 2: TVORBA PREZENTÁCIE NA TÉMU: ANIMOVANÁ ROZPRÁVKA
    1. miesto: OBOŇOVÁ Veronika I.A
    2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Pavlína II.D
    3. miesto: JAROMBEKOVÁ BARBORA I.A

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing Gabriela Rafajová
0123456789101112131415


MINIFUTBAL UŽ AJ NA NAŠEJ ŠKOLE - 19.5.2016


    Keď hlavný rozhodca Ing. Milan Náther schválil hraciu plochu multifunkčného ihriska základnej školy za spôsobilú, mohol sa začať prvý ročník turnaja v minifutbale študentiek PaSA Turčianske Teplice. V tejto, pre dievčatá netradičnej športovej hre, o titul bojovali štyri družstvá. Všetky hráčky
ukázali maximum bojovnosti, športového umenia a futbalovej razancie, ale víťaz mohol byť len jeden. Tým sa po konečnom zúčtovaní stalo družstvo dievčat v zložení: Nika Janetková, Veronika Dobierková, Paula Mojtová, Júlia Sudorová, Dominika Lašová, Mária Macková a Tamara Kubalová. Najlepšou hráčkou bola vyhodnotená Nika Janetková, najlepšou strelkyňou Veronika Dobierková a najlepšou brankárkou Dominika Lašová. Ale pochvalu si zaslúžia všetky dievčatá za bojovné srdce a fair play. Chuť a nasadenie s akým hrali sú odmenou a zároveň prísľubom pre organizátorov ďalších ročníkov.
01234567


ŽIENKY BODOVALI NA KRAJSKOM KOLE VANSOVEJ LOMNIČKY - 9.4.2016


    Dňa 9. 4. 2016 sa v Žiline konalo krajské kolo súťaže v prednese ženskej poézie a prózy pod názvom VANSOVEJ LOMNIČKA, ktoré už tradične pripravuje Únia žien Slovenska a Matica slovenská.
    Ide o celoslovenskú postupovú súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť ženy vo veku od 18 do X rokov. Veľmi si vážime, že aj naše žiačky, ktoré ešte nedosiahli vek dospelosti, si môžu vďaka Anke Dubovcovej (členke spomínaných organizácií a výbornej recitátorke), vyskúšať svoje recitačné schopnosti.
    V tomto roku našu školu reprezentovali tri študentky a hneď úspešne: Janka Trojanová z II. C získala v prednese prózy pekné 3. miesto, v poézii sme obsadili dve miesta – 3. miesto porota udelila Renáte Ruskovej z III. B a čerešničkou na torte je 1. miesto Vanessy Kaveckej z II. C. Podľa ich vyjadrení je pre nich účasť na Vansovej Lomničke príležitosťou na získanie cenných skúseností a už teraz sa tešia na to, že sa tohto pekného kultúrneho podujatia zúčastnia aj o rok.
    Víťazkám srdečne blahoželáme!
    Kabinet SJL PaSA


AKORD 2016 - LEVICE - 13.3.2016


    Dňa 13.marca 2016 sa uskutočnil 2. ročník medzinárodnej speváckej súťaže žiakov stredných pedagogických škôl a akadémií zo Slovenskej republiky a z Českej republiky - AKORD 2016. Súťaže sa zúčastnili študenti pedagogických škôl z Bratislavy, Levíc, Levoče, Lučenca, Prešova, Trnavy,
Turčianskych Teplíc a Boskovíc (Česká republika).
    Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V speve ľudovej piesne sa predstavilo 13 súťažiacich a v speve populárnej piesne 15 súťažiacich. Porota bola zostavená z učiteľov zúčastnených škôl. Predsedom poroty bola Juraj Zaujec. Súťaž prebiehala v prekrásnych priestoroch levickej synagógy.
    Našu školu reprezentovali študentky z 1. ročníkov – Jana Chovančáková, Simona Vojteková, Daniela Kuncová z I.D triedy a Patrícia Gonšorová z I.A triedy. Na akordeón ich sprevádzala Paulína Mojtová z II.D triedy.
    Aj keď sa naše dievčatá neumiestnili na prvých miestach, podali veľmi dobrý výkon a dôstojne reprezentovali našu školu. Zo súťaže si odnášajú nielen príjemné zážitky, ale predovšetkým nové cenné rady a skúsenosti.
01234567891011


NAŠI ÚSPEŠNÍ EXPERTI

    Do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT sa v tomto ročníku zapojilo 8 872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. Žiaci súťažia v jeden deň nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si volia z piatich tém, ktoré vlani v dotazníkoch označili za najzaujímavejšie. Svoju voľbu
tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky.
    Súťaž dala šancu aj našim žiakom ukázať, čo vedia a v čom sú dobrí. Zapojilo sa do nej 16 študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Z piatich ponúknutých tém – Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy, Góly, body, sekundy – sa najviac darilo žiakom v riešení tém Mozgolamy a Svetobežník.
    V kategórii 1. – 2. roč. boli úspešnými riešiteľkami a diplom s titulom EXPERT v téme Mozgolamy získali žiačky Barbora Kopecká (II. C), Erika Brisudová (II. B), Zuzana Patrnčiaková (II. C) a Veronika Ďuriková (II. B) .
    V kategórii 3. – 4. roč. najlepší výsledok v celkovom hodnotení školy dosiahla a úspešnou riešiteľkou sa stala Veronika Klemanová (IV. A) , ktorá obsadila 23. miesto v téme Mozgolamy z 399 súťažiacich. O tom, že mladí ľudia majú schopnosť objavovať nepoznané, svedčia aj úspechy v riešení témy Svetobežník. Presvedčili nás o tom Magda Kobolková (IV. B) a Patrícia Čepcová (IV. B) , ktoré v silnej konkurencii získali diplom s titulom EXPERT v uvedenej téme.
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.
    Mgr. A. Kamarýtová


SKÚSENOSŤ NADOVŠETKO - 26.2.2016


    O tomto pravdivom slovnom spojení by mohli rozprávať naše talentované teplické speváčky, ku ktorým sa pripojili aj dievčatá z PaSA. Spoločne so svojimi učiteľkami, G. Očkajovou a S. Sudorovou, podnikli 26. februára cestu do českého mesta Havířov, kde mohli naplno prejaviť svoje hudobné
a spevácke nadanie. Aj tento rok sa družobné mesto Turč. Teplíc rozhodlo zorganizovať medzinárodný spevácky festival TALENT 2016, na ktorom zažili v roku 2013 naše mladé umelkyne prvé výrazné úspechy - Adriana Habrdová vyhrala 1. miesto a 2. miesto získala študentka PaSA Zuzana Struhárová. Spomenuté víťazstvá motivovali a záujem o súťaž tento rok narástol do takej miery, že Mesto muselo na cestu za poznaním a slávou vybaviť svojim „reprezentantkám“ autobus.
    Odborná porota, rovnako ako po iné roky, v dvoch postupových kolách posudzovala intonačnú, emotívnu, melodickú a originálnu interpretáciu populárnej piesne podľa vlastného výberu. Našim speváčkam sa darilo, veď väčšina z nich postúpila do druhého kola, kde už museli spievať do mikrofónu v sprievode hudobného podkladu. Zvládli to výborne.
    Naozaj v tvrdej medzinárodnej konkurencii (Poliaci, Česi) uspeli dve Tepličanky: v I. kategórii svojím dynamickým, prirodzeným a čistým prejavom presvedčila porotu osemročná Natália Lettrichová a v III. kategórii len dvanásťročná, ale už mnohým známa víťazka z predchádzajúcich ročníkov, Adriana Habrdová. Ich krásny spev budú môcť podporiť svojimi hlasmi aj Tepličania v internetovom hlasovaní, ktoré bude na stránke Talentu prebiehať v marci a apríli, až do finálového kola, ktoré sa uskutoční v Havířove 22. apríla.
    Dievčatá z PaSA, Barboru Kopeckú a Silviu Pavolkovú (IV. kategória) , potešil aj postup do druhého kola, kde si zmerali sily, dá sa povedať, už so skúsenými mladými spevákmi, najmä z Čiech. Videli, čo človek dokáže, keď tvrdo na sebe pracuje, ako sa dá budovať zdravé sebavedomie. Jednoznačne sa rozhodli, že na budúci rok zabojujú opäť – už pripravenejšie, sebavedomejšie, s cieľom uspieť. Jednoducho, skúsenosť nadovšetko.
    PaedDr. Slávka Sudorová
012


BEH PO SCHODOCH - 25.2.2016


    Dňa 25.2. 2016 sa žiačky druhých ročníkov zúčastnili športovej aktivity BEHU PO SCHODOCH, kde si dievčatá zasúťažili, získali nové skúseností a získali pekné ceny.

Výsledky boli nasledovné:
    1. miesto: Eva Triebelová    II.C s rekordným časom 15,84
    2. miesto: Nikola Janíčková     II.A s časom 16,08
    3. miesto: Barbora Pupáková    II.A s časom 16,25
    4. miesto: Mária Kostelanská    II.B s časom 16,44

    Tiež sme ocenili najaktívnejšiu triedu, ktorá mala najväčšiu účasť na tejto akcii. Stala sa ňou II.A. trieda.
    Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme.
    Soňa Gajdošová II. B trieda
012345678910


RECITAČNÉ SÚŤAŽE - ŠKOLSKÉ KOLO - 15.2.2016


    Dňa 15. 2. 2016 sa v našej škole konalo školské kolo recitačných súťaží Hviezdoslav Kubín (prednes literatúry pre dospelých), Štúrov pamätník (prednes literatúry pre deti a mládež) a Vansovej Lomnička (súťaž v recitácii žien od 18 rokov). V porote, ktorá si vypočula vyše
60 ukážok, sedela okrem slovenčinárok aj p. Anna Dubovcová, výborná recitátorka, víťazka mnohých celoslovenských recitačných a literárnych súťaž, držiteľka ocenení za rozvoj kultúry nielen v našom meste, ale aj na Slovensku. Dievčatá zaujala svojím prednesom, rozborom ich súťažných textov, no určtie aj svojimi šatami, ktoré si dala ušiť podľa vzoru šiat, ktoré kedysi nosila Terézia Vansová. Porota bola spokojná s počtom účastníkov, s výberom ukážok a ich interpretáciou. Víťazky Vansovej Lomničky Hviezdoslavovho Kubína budú našu školu, mesto a okres reprezentovať v regionálnych a krajských kolách, ktoré sa uskutočnia v priebehu marca a apríla. Súťaže len potvrdili fakt, že aj mladí ľudia dnes majú vzťah k písanému slovu, ku knihám, že v tejto hektickej, "preinformatizovanej" dobe túžia po stíšení a po hĺbke myšlienok, ktoré nám mnohé literárne diela a vôbec umenie ponúkajú.

Víťazi súťaže

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
    PRÓZA:
        1. miesto Zuzana Šmátralová II.A
        2. miesto Dominika Kostrošová III.D
        3. miesto Michaela Čadová III.B

    POÉZIA:
        1. miesto Vanessa Kavecká II.C
        2. miesto Jakub Martinček I.C
        3. miesto Barbora Mikulová II.C

VANSOVEJ LOMNIČKA
    PRÓZA:
        1. miesto Janka Trojanová II.C
        2. miesto Dominika Kostrošová III.D
        3. miesto Zuzana Šmátralová II.A

    POÉZIA:
        1. miesto Renáta Rusková III.B
        2. miesto Vanessa Kavecká II.C
        3. miesto Júlia Sudorová II.C

ŠTÚROV PAMATNÍK
    PRÓZA:
        1. miesto Janka Trojanová II.C
        2. miesto Zuzana Šmátralová II.A
        3. miesto Monika Papíková III.A

    POÉZIA:
        1. miesto Michaela Čadová III.B
        2. miesto Barbora Kopecká II.C
        3. miesto Júlia Liščáková III.A

Všetkým srdečne blahoželáme !
kabinet SJL
01234567891011


SMELÝ ZAJKO - 4.2.2016


    Dňa 10.2.2016 sa v Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy pre deti predškolského veku - SMELÝ ZAJKO. Svoje umenie, kreativitu, pevné nervy si mohli vyskúšať študentky z pedagogických škol
z Lučenca, Prešova, Levíc, Novej Paky, Boskovíc a, samozrejme, nesmeli chýbať naše dievčatá z PaSA Turčianske Teplice. V silnej konkurencii získali naše druháčky popredné miesta – Vanesa Kavecká upútala svojím výrazným, energickým prejavom nielen prváčikov, ktorí sedeli v hľadisku, ale aj porotu, a preto získala Cenu poroty. Barbora Kopecká oslovila svojím prirodzeným vystúpením, čistou výslovnosťou a dynamikou, a tak priniesla do Turčianskych Teplíc krásne 2. miesto. Študentky potešilo nielen ocenenie, ale aj ľudská, priateľská atmosféra súťaže, o ktorú sa zaslúžili najmä pedagógovia PaSA Levice a súťažné družstvá z pedagogických škôl zo Slovenska a Čiech.
    Spomenutým dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen školy a mesta, ale aj Žilinského kraja. Tiež ďakujeme za úžasný pocit, že naša práca má stále pre niekoho zmysel.
    kabinet SJL
012345678


NAŠI NA MAJSTROVSTVÁCH SŠ V LYŽOVANÍ A SNOWBORDIGU - 3.2.2016


    172 žiakov a 30 škôl ŽSK sa zúčastnilo dňa 3.2.2016 v Ski centre Kubínska Hoľa Majstrovstiev žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a v snowbordingu. Našu školu reprezentovalo 7 žiačok. Mladšia dorastenka Veronika Bugáňová z I.B triedy, staršie dorastenky Júlia Sudorová z II.C,
Veronika Kubalová, Karin Cigániková z III.C a Eva Floreková zo IV.B triedy súťažili v slalome. Staršie dorastenky Kristína Miková z III.C a Dominika Jašurová z IV.B triedy súťažili na tej istej slalomovej trati v snowbordingu. V silnej konkurencii dievčatá preukázali dostatok kondície a odvahy, ale na medailové umiestnenie to nestačilo.
    Zo strediska odchádzali spokojné, lebo účasťou na takomto podujatí získali ďalšie skúsenosti a množstvo príjemných zážitkov.
    Mgr. Miroslav Lettrich
0123456


SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU BÁBKU

    Žiačky PaSA v Turčianskych Tepliciach sa na povolanie učiteľky materských škôl a vychovávateľky pripravujú po každej stránke, aby boli pripravené plniť náročné úlohy inštitucionálnej edukácie v predškolskom a mladšom školskom veku. V rámci predmetu „Tvorivá dramatika“ sa učia vyrábať
bábky a hrať bábkové divadlo.
    V školskom roku zorganizovala naša škola už piaty ročník súťaže o najkrajšiu rozprávkovú bábku, ktorej sa zúčastnili žiaci prvých a tretích ročníkov. Maňušky – bábky vodené zospodu, patria medzi obľúbené hračky, alebo bábky detí.
    Žiaci si mohli svoju bábku sami navrhnúť a potom postupne vyrobiť pod vedením učiteľov. Bábky museli spĺňať niekoľko kritérií, aby mohli byť úspešné v súťaži – byť čitateľné, čiže, deťom musí byť hneď na prvý pohľad jasné, čo postavička, resp. zvieratko predstavuje, bábka musí byť estetická, správne vyrobená, vkusná a dodržaná farebná štylizácia .
    Výstavka bábok bola nainštalovaná v školskej knižnici v mesiaci október – november 2015 . Hodnotenia sa zúčastnili jednak žiaci ale aj učitelia PaSA, Laická aj odborná porota vybrala 20 najkrajších bábok. Žiačky boli ocenené knižnou odmenou, na ktorú finančne prispela Rada rodičov pri PaSA. Ceny pre 5 najkrajších bábok boli odovzdané na slávnostnej akadémii školy z príležitosti 145. výročia jej založenia. Ostatní žiaci boli odmenení 12.1.2016 .

    Najkrajšie bábky vyrobili žiačky :
        Dominika Puchelová IV.C - bábka dedko
        Monika Sivčáková IV.C - bábka babička
        Nikola Majchráková IV.B - bábka kuchár
        Linda Florová II.B - bábka Danka
        Gajdošová Soňa II.B - bábka Janka


    Okrem týchto bábok boli veľmi pekné: dievčatká, krtko, psík, slon, dievčatká, vlk, myška, vtáčik , mačka, Mrázik , babičky, zajačikovia, lev, šmolkovia , žirafa ...
    Mgr. Libuša Polerecká

012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546


VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 22.12.2015


    Tohtoročný Vianočný volejbalový turnaj mal slávnostný charakter. Konal sa z príležitosti 145. výročia učiteľského vzdelávania v Turci. Okrem družstiev dievčat sa ho zúčastnili aj vyučujúcinašej školy, čo znamenalo celkové "oživenie" - výbornú atmosféru a zdravú športovú rivalitu.
V rozhodujúcich chvíľach jednotlivých setov sa prejavili lepšie natrénované zručnosti a taktická vyzrelosť.

Konečné poradie:
    1. miesto: vyučujúci PaSA  3 body
    2. miesto: výber PaSA  2 body
    3. miesto: IV.B PaSA  1 bod
    4. miesto: IV.A PaSA  0 bodov
Mgr. Miroslav Lettrich
0123456789101112131415


NAKRESLI LOGO ŠKOLY - 24.11.2015


    Dňa 24.11.2015 sa na škole konala súťaž v kreslení na PC pri príležitosti 145. výročia založenia našej školy. Téma súťaže bolo - "NAKRESLI LOGO ŠKOLY" v ľubovoľnom grafickom editore.

    Výsledky súťaže:
        1. miesto: SVETLOŠÁKOVÁ Anežka IV.A
        2. miesto: KOZAŇÁKOVÁ Romana III.B
        3. miesto: KALIŠKOVÁ Ema II.D

     Víťazi boli odmenení na slávnostnej akadémii konanej pri príležitosti oslavy 145. výročia zalkoženia školy. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
    Ing. Rafajová Gabriela
01234567891011121314151617181920212223242526


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - 9.12.2015


    Dňa 9. decembra 2015 si mohli naše žiačky otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku na školskom kole olympiády. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Súťaže sa zúčastnilo spolu 11 žiačok, išlo o výber tých najšikovnejších v rámci 2., 3. a 4. ročníka. Prekvapivo
4 boli v konkurencii starších žiačok úspešnejšie druháčky a na základe hodnotenia poroty sú výsledky nasledovné:
         1. miesto: ĎURIKOVÁ Veronika II.B
         2. miesto: MIKULOVÁ Barbora II.C
         3. miesto: CHOLUJOVÁ Nikola II.B
        Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávený deň!
        Veronika Ďuriková postupuje ďalej a bude našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční v januári 2016. Želáme jej veľa šťastia!
    Mgr. Zuzana Balážová
0123


50 SPÔSOBOV FAIR PLAY NA GYMZE - 4.12.2015


    V piatok 4.12.2015 sa družstvo dievčat našej školy v zložení Patrícia Hrobáriková, Martina Gežová, Michaela Čupcová (všetky zo IV.B triedy) zúčastnilo športovo - vedomostnej súťaže pri príležitosti 50. výročia založenia Gymnázia v Žiline.
    Súťaž mala názov 50 spôsobov fair play na Gymze a žiaci súťažili vo vedomostnom teste zo športu, CO a všeobecných poznatkov. V pohybových úlohách súťažili v disciplínach:
    - lezenie na bedničky s istením
    - bungeeraning (beh s odporom pružného lana)
    - veslovanie na veslárskom trenažéri
    - spolupráca na "lyžiach" (drevené dosky s popruhmi na nohy) - spoločné prejdenie dráhy na čas
    - stanovište prvej pomoci (riešenie krízovej situácie - oživovanie)
    - spoločné kreslenie (fixka na troch špagátoch)
    Vyvrcholením bola účasť v predvádzanej športovej hre KIN BALL (nebodovaná).
    Žiačky výborne reprezentovali našu školu na tomto podujatí. Domov si odniesli nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré budú môcť uplatňovať aj vo svojej pedagogickej praxi.
    Mgr. Miroslav Lettrich
0123456789


Literárna súťaž "AKÉ MIESTO MÁ V MOJOM ŽIVOTE UMENIE" - 26.11.2015


    „Nezapadnite do ľahostajnosti svojich otcov, do pohodlia starej konzervatívnej spoločnosti, nedajte sa zabiť peniazmi, nehľadajte ľahký úspech starého spoločenstva. Pracujte ako káže doba, hľadajte novú pravdu a krásu, hrajte svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti tvorby.“ - M. Galanda
    Dňa 4. mája tohto roku uplynulo 120 rokov od narodenia významného teplického rodáka Mikuláša Galandu, a preto mesto Turčianske Teplice vyhlásilo rok 2015 za Rok M. Galandu. Aj členovia komisie kultúry a školstva mesta Turč. Teplice sa rozhodli zapojiť do osláv života tohto významného výtvarníka, tvorcu moderného umenia, a tak v spolupráci s Mestom zorganizovali literárnu a výtvarnú súťaž. Tá bola určená pre žiakov a študentov škôl na území mesta.
    Téma literárnej súťaže znela: Aké miesto má v mojom živote umenie? / Čo pre mňa znamená umenie? Vo výtvarnej časti sa deti a mladí kreatívne popasovali so zadaním: Maľujem si šťastie.
    Naša škola sa zúčastnila literárnej súťaže, kde získala vo IV. kategórii prvé tri miesta. Básní, rozprávaní či úvah prišlo (hlavne zo ZŠ) vyše 100 a podobne to bolo aj s ilustráciami – ešte šťastie, že existujú vekové kategórie, a tak sa z toho množstva na základe rozhodnutia odbornej poroty mohlo oceniť vyše 20 mladých umelcov. Víťazné práce budú postupne uverejňované v Teplických zvestiach. Víťazi jednotlivých kategórií si prišli prevziať zaujímavé ocenenia z rúk primátora Mgr. Igora Húsa do Galérie Mikuláša Galandu 26. novembra 2015.

Vyhodnotenie:
Literárna súťaž "Aké miesto má v mojom živote umenie"

I. kategória - žiaci do 9 rokov:
    1. miesto - Samuel Kružlic (ZŠ Školská)
    2. miesto - Kristína Kostúrová (ZŠ Školská)
    3. miesto - Miroslav Poliak (ZŠ Žarnovická)

II. kategória - žiaci od 10 do 12 rokov:
    1. miesto - Martin Tkáčik (ZŠ Školská)
    2. miesto - Nikola Pálešová (ZŠ Školská)
    3. miesto - Alexandra Hullová, Matúš Skala (ZŠ Školská)

III. kategória - žiaci od 13 do 15 rokov:
    1. miesto - Barbora Musilová (GyMG)
    2. miesto - Chiara Vrábeľová (ZŠ Školská)
    3. miesto - Mário Stolár (GyMG)

IV. kategória - žiaci od 16 rokov:
    1. miesto - Vladimíra Froľová (PaSA)
    2. miesto - Renáta Rusková (PaSA)
    3. miesto - Silvia Pavolková (PaSA)


Našim dievčatám z III. B srdečne blahoželáme!

PaedDr. Slávka Sudorová
0


ROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 19.11.2015


    Tradičný ročníkový volejbalový turnaj sa uskutočnil dňa 19.11.2015 v novej telocvični našej školy pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov.
    Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev: I. ročník, II. ročník, III. ročník "A" družstvo, III. ročník "B"
družstvo, IV.A a IV.B trieda. Dievčatá boli rozdelené do 2 skupín. O celkové prvenstvo hrali víťazi zo skupín, ďalší hrali o poradie na 3. - 6. mieste.
Finále: o 1. miesto: IV.A - IV.B 0:2 (20:25, 17:25)
             o 3. miesto: III.roč. "A" - II. roč. 2:1 (25:17, 27:29, 15:10)
             o 5. miesto: I. roč. - III. roč. "B" 2:0 (25:10, 25:17)

Celkové poradie:
        1. miesto: IV.B (A. Mesárošová, M. Gežová, P. Hrobáriková, E. Floreková, K. Mrtvíková, R. Matiašková, M. Bezáková, M. Kobolková)
        2. miesto: IV.A trieda
        3. miesto: III. ročník "A" družstvo
        4. miesto: II. ročník
        5. miesto: I. ročník
        6. miesto: III. ročník "B" družstvo
    Mgr. Miroslav Lettrich
0123456789101112131415


OLYMPIÁDA, NA KTOREJ NETREBA SVALY - 10.11.2015


    145. výročie vzniku PaSA a 200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra sme oslávili olympiádou zo slovenského jazyka a literatúry (šk. kolo).
    Dňa 10. 11. 2015 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL.
    Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
    V písomných úlohách bol test zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín. Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu – kratučkú novinovú správu mali premeniť na zaujímavý ľudský príbeh (umelecké rozprávanie).
    Ústna časť mala názov Moderátorský pokus: privítanie hostí na krste knihy podľa vlastného výberu, predstavenie autora knihy a pod. (v trvaní najviac 2 min).
    Víťazky obidvoch kategórií postupujú do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať v januári 2016. Knižné odmeny sponzorsky venoval spisovateľ Miroslav Bartoš.
    Výsledky olympiády:
        Kategória A:
            1. M. Čupcová (IV.B – postup do krajského kola)
            2. V. Froľová (III.B)
            3. S. Gabrišová (III.A)
        Kategória B:
            1. M. Halusková (II.D – postup do krajského kola)
            2. V. Mudrončíková (II.B)
            3. N. Sklenárová (I.B)
Víťazkám srdečne blahoželáme!
PaedDr. Slávka Sudorová

Ukážka z testu pre 3. a 4. roč. (alebo Vyskúšajte sa!):
1. Určte názov literárneho obdobia, do ktorého zaraďujeme tvorbu väčšiny uvedených autorov a ktorý z nich tam nepatrí:
Ján Hrušovský, František Švantner, Ľudo Ondrejov, Margita Figuli
Názov obdobia - ...........................................................................
Meno autora - ............................................................................. (2b)
2. Podčiarknuté slová dajte do G. singuláru a určte ich vzor:
idea - ......................................., vzor - ......................................,
Szabó (priezvisko) - ..........................,vzor - ............................... (4b)

012345


ÚSPECH NÁDEJNÝCH MODERÁTORIEK - 26.10.2015


    Dňa 26. 10. 2015 sa v Martine konalo regionálne kolo súťaže mladých moderátoriek a moderátorov pod názvom SÁROVA BYSTRICA, ktoré už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
    Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá vytvára žiakom ZŠ a SŠ priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
    Svoje komunikačné zručnosti v regionálnom kole predviedli aj mladé talentované moderátorky z našej školy. Podľa ich vyjadrení je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na získanie cenných skúseností.
    Regionálneho kola sa zúčastnilo 10 súťažiacich z Turca. Nádejní moderátori sa predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota zaradila do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu ich tvorby, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
    Janka Trojanová z II. C skončila na peknom treťom mieste a Ľubomíre Závodskej zo IV.C porota udelila Čestné uznanie za výrazné účinkovanie v súťaži.
    Víťazkám srdečne blahoželáme!
    Kabinet SJL PaSA
0


MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V CEZPOĽNOM BEHU - 27.10.2015


    Krásne slnečné jesenné počasie sprevádzalo tradičný DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH, ktorý organizuje naša škola pre svojich žiakov s cieľom posporovať zdravý životný štýl a bojovať proti civilizačným chorobám.
    V utorok 27.10.2015 bolo príjemné sledovať v kúpeľnom parku pred záhradníctvom pohybujúcich sa mladých ľudí. Tento rok bola okrem behu a chôdze program obohatený o "žabáky challenge".
    Počas Dňa behu pre všetkých sa uskutočnili aj MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V CEZPOĽNOM BEHU s nasledovnými výsledkami:
    I. ročník:
        1. miesto: Laura Joštiaková I.D 5:56

        2. miesto: Júlia Mintálová I.A 5:58
        3. miesto: Mária Švecová I.D 6:04

    II. ročník:
        1. miesto: Eva Triebelová II.C 5:26

        2. miesto: Natália Víťazková II.D 5:33
        3. miesto: Nikola Janetková II.C 5:39

    III. ročník:
        1. miesto: Veronika Vojtasová III.D 6:10

        2. miesto: Vladimíra Vlčáková III.B 6:13
        3. miesto: Júlia Littvová III.D 6:14

    IV.ročník:
        1. miesto: Petra Baranová IV.A 5:48

        2. miesto: Janka Frkáňová IV.A 6:02
        3. miesto: Simona Mikulová IV.A 6:10

    Miroslav Lettrich
012345678910111213141516


AKO POZNÁŠ SVOJU ŠKOLU? - 26.10.2015


    Vývoj školstva úzko súvisí aj s kultúrno-spoločenským rozvojom národa. Ak chceme pochopiť vývoj školstva, musíme dobre poznať dejiny národa, jeho prítomnosť i minulosť.
    V historickej literatúre sa najčastejšie stretávame s prehľadom vývoja školstva na Slovensku
všeobecne. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú však i regionálne dejiny školstva, o ktorých veľakrát nemáme žiadne písomné poznatky.
    Významným rokom bol rok 1870, kedy boli zriadené viaceré štátne učiteľské ústavy (Levice, Modra, Kláštor pod Znievom). A práve pre regionálne dejiny má veľký prínos kláštorský učiteľský ústav, ktorý po štyridsaťročnej existencii v Kláštore pod Znievom bol dňa 1. septembra 1911 premiestnený na základe rozhodnutia uhorskej vlády do Turčianskych Teplíc.
    Pri príležitosti 145. výročia vzniku našej školy predmetová komisia odborných predmetov zorganizovala dňa 26. októbra 2015 celoškolskú súťaž pod názvom „Ako poznáš svoju školu?“. Jej cieľom bolo priblížiť študentom školy históriu pedagogickej a sociálnej akadémie. Úlohou súťažiacich bolo naštudovať si informácie z histórie, ale i súčasnosti školy na nástenke a paneloch,ktoré sa nachádzajú v budove školy.
    Do súťaže sa prihlásilo 15 študentov, z každej triedy 1 študent. Súťaž mala 2 kolá. Prvé kolo, zamerané na históriu školy, obsahovalo 23 otázok, na ktoré študenti odpovedali písomne. Do druhého kola postúpilo 7 študentov s najvyšším počtom bodov z prvého kola.
    Druhé kolo pod názvom „Kolo šťastia“ bolo zamerané na poznatky o meste Turčianske Teplice a blízkom okolí. Do tohto kola boli zapojení i všetci diváci.
    Po spočítaní bodov z prvého a druhého kola najvyšší počet bodov dosiahli:
        1. miesto – II. A trieda – Nikola Dobroňová – 37 bodov
        2. miesto – II. C trieda – Zuzana Patrnčiaková – 35 bodov
        3. miesto – III. A trieda – Alžbeta Matysová – 32 bodov
                             IV. B trieda – Michaela Čupcová – 32 bodov

    Víťazom srdečne blahoželáme!

    Víťazi budú odmenení na slávnostnej akadémii pri príležitosti 145. výročia vzniku školy, kde bude odmenený aj víťaz z radu divákov.
    PaedDr. Ľubica Kučerová


CEZPOĽNÝ BEH - OKRESNÉ A KRAJSKÉ KOLO - 21.9.2015 a 6.10.2015


     Dňa 21.9.2015 sa v kúpeľnom parku v Turč. Tepliciach uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Žiačka Baranová Petra zo IV.A zvíťazila a spolu s Evou Triebelovou z II.C a Laurou Joštiakovou z I.D nás úspešne reprezentovali na krajskom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uslutočnilo
dňa 6.10.2015 v športovom areály CVČ Liptovský Mikuláš. Dievčatá súťažili na trati dlhej 2700 m.
    Miroslav Lettrich
0123456


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice